åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Udtrykket "passiv kapitalanbringelse" har igennem længere tid været brugt i to betydninger. Dels i betydningen transaktioner, som ikke udgør (en del af) økonomisk virksomhed. Dels - som i ML § 38, stk. 1 - i betydningen finansielle bitransaktioner. Sondringen mellem de to former for passiv kapitalanbringelse er af betydning for spørgsmålet, om der skal ske en skønsmæssig begrænsning af fradragsretten efter ML § 38, stk. 2, se afsnit D.A.11.4.3.1, eller om der skal betales lønsumsafgift, se afsnit D.B.2.1.

Erhvervelse, besiddelse eller afhændelse af selskabsandele udgør ikke i sig selv økonomisk virksomhed. Det forhold, at der erhverves kapitalinteresser i en virksomhed, er ikke i sig selv en udnyttelse af et gode med henblik på at opnå varige indtægter, fordi et eventuelt udbytte, som kapitalandelen afkaster, kun er en følge af ejendomsretten til godet. Tilsvarende gælder for obligationer og for et holdingselskabs almindelige geninvestering af udbytte fra sine datterselskaber i form af lån til disse datterselskaber.

De finansielle transaktioner, som er omhandlet i momssystemdirektivets artikel 135, litra f (ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra e) kan dog i visse tilfælde anses for økonomisk virksomhed. Det er fx tilfældet, når de finansielle transaktioner

  • foretages inden for rammerne af en kommerciel fondshandelsvirksomhed
  • gennemføres via et direkte eller indirekte indgreb i administrationen i de virksomheder, hvori der besiddes en kapitalinteresse
  • ligger i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af den momspligtige virksomhed, som den pågældende i øvrigt udøver. Fx når en afgiftspligtig person anvender beløb fra virksomhedens formue til bankindskud, lån til datterselskaber, eller investering i værdipapirer, såsom statsobligationer eller indlånsbeviser.

Se også

  • afsnit D.A.3.1.4.2.4 om, hvornår finansiel virksomhed er økonomisk virksomhed
  • SKM2010.445.SKAT og afsnit D.B.2.7.4 om passiv kapitalanbringelse (i betydningen ikke økonomisk virksomhed) i pengeinstitutter, forsikringsvirksomheder, pensionskasser og realkreditinstitutter.

Om finansielle bitransaktioner, se også afsnit