åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.1.4.3 Momsens neutralitet - Berigtigelse af salgsmoms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver mulighederne for, at fakturaudsteder eller fakturamodtager kan få den ikke korrekt fakturerede salgsmoms tilbage fra Skattestyrelsen.

Baggrunden er, at en modtager af en faktura, hvor der ved en fejl er påført moms, ikke har fradragsret for den fejlagtigt anførte moms. Ved en fejl forstås i denne forbindelse, at der er anført moms på fakturaen, selvom der efter lovens øvrige bestemmelser ikke skal betales moms. Se D.A.11.1.4.2.

Derimod omhandler afsnittet ikke adgangen til at få tilbagebetaling af beløb opkrævet i modstrid med EU-retten. Ved beløb opkrævet i modstrid med EU-retten forstås her moms, som er opkrævet efter en praksis, som senere er underkendt af Landsskatteretten, domstolene eller EU-Domstolen, fordi praksis var i modstrid med EU-retten.

Afsnittet indeholder:

Om tilbagebetaling af beløb opkrævet i modstrid med EU-retten, se styresignalet SKM2015.733.SKAT.

Bemærk

Hvis den ikke korrekt fakturerede moms endnu ikke er indbetalt til Skattestyrelsen, kan fakturaudsteder på visse betingelser rette fejlen ved at udstede ny faktura i stedet for at indbetale beløbet til Skattestyrelsen. Se ML § 52 a, stk. 7, og "Ikke registrerede virksomheder" og "Uretmæssigt opkrævede momsbeløb" i afsnit A.B.3.3.1.2.

Bemærk, at udstedelse af en kreditnota for at rette en ikke korrekt fakturering med moms er omfattet af genoptagelsesreglerne, herunder fristerne, for genoptagelse af fastsættelsen af momstilsvar, ordinært efter SFL § 31, stk. 2 og evt. ekstraordinært efter SFL § 32, stk. 1 og 2. Se afsnit A.A.8.3.