åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om transportvirksomheders fradragsret i forbindelse med persontransport til eller fra udlandet med ledsagende bagage og transportmidler.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Udenrigs personbefordring med fly eller skib
  • Rutekørsel med bus til udlandet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 277 af 27. marts 2012 og gælder fra 1. april 2012. Samtidig blev godtgørelsesordningen i ML § 45, stk. 3, ophævet.

Lovgrundlag

ML § 37, stk. 8, har følgende ordlyd:

"Transportvirksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes i forbindelse med befordring til eller fra udlandet af personer med ledsagende bagage og transportmidler, jf. § 13, stk. 1, nr. 15."

De bagvedliggende bestemmelser i momssystemdirektivet har følgende ordlyd:

"Artikel 98

1. Medlemsstaterne kan højst anvende to nedsatte satser.

De nedsatte satser fastsættes som en procentsats af afgiftsgrundlaget, som ikke må være mindre end 5 %, og må kun anvendes på de leveringer af varer og ydelser, der er anført i bilag III.

Medlemsstaterne kan anvende de nedsatte satser på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af højst 24 numre i bilag III.

2. Medlemsstaterne kan foruden de to nedsatte satser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, anvende en nedsat sats, der er lavere end minimumssatsen på 5 %, og en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af højst syv numre i bilag III.

Den nedsatte sats, der er lavere end minimumssatsen på 5 %, og fritagelsen med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms kan kun anvendes på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af følgende numre i bilag III:

a) nr. 1)-6) og nr. 10c)

b) ethvert andet nummer i bilag III, der falder ind under de muligheder, der er fastsat i artikel 105a, stk. 1.

Med henblik på dette stykkes andet afsnit, litra b), anses de transaktioner vedrørende boliger, der er omhandlet i artikel 105a, stk. 1, andet afsnit, for at falde ind under bilag III, nr. 10).

Medlemsstater, der pr. 1. januar 2021 anvender nedsatte satser, der er lavere end minimumssatsen på 5 %, eller indrømmer fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af mere end syv numre i bilag III, begrænser anvendelsen af disse nedsatte satser eller indrømmelsen af fritagelser for at overholde dette stykkes første afsnit senest den 1. januar 2032 eller ved indførelsen af den endelige ordning, der er nævnt i artikel 402, afhængig af hvilken dato der kommer først. Medlemsstaterne kan frit bestemme, hvilke leveringer af varer eller ydelser de fortsat vil anvende disse nedsatte satser på eller indrømme disse fritagelser for.

3. De nedsatte satser og de fritagelser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på elektronisk leverede ydelser, bortset fra dem, der er anført i bilag III, nr. 6), 7), 8) og 13).

4. Når medlemsstaterne anvender de nedsatte satser og fritagelser, der er fastsat i dette direktiv, kan de anvende den kombinerede nomenklatur eller den aktivitetstilknyttede produktklassifikation, eller begge, til at fastsætte, hvad den pågældende kategori præcist dækker.

BILAG III

LISTE OVER LEVERINGER AF VARER OG YDELSER, SOM KAN BELÆGGES MED DE I ARTIKEL 98 OMHANDLEDE NEDSATTE SATSER OG FRITAGELSEN MED RET TIL FRADRAG AF MOMS

(…)

5) Passagerbefordring og transport af passagerers medførte ejendele, f.eks. bagage, cykler, herunder elektriske cykler, motorkøretøjer eller andre køretøjer, eller levering af ydelser i forbindelse med passagerbefordring

6) (...)

Bemærk: Det såkaldte momssatsdirektiv (direktiv 2022/542) trådte i kraft den 6. april 2022. Som følge heraf blev den EU-retlige hjemmel for ML § 37, stk. 8, ændret til momssystemdirektivets artikel 98, stk. 2, 2. afsnit, litra a), jf. bilag III, nr. 5.

Regel

Der gives fradrag for moms, som transportvirksomheder har betalt her i landet i forbindelse med befordring til eller fra udlandet af personer med ledsagende bagage og transportmidler. Se ML § 37, stk. 8.

Bemærk

  • Udlandet omfatter både EU-lande og lande uden for EU.
  • Ledsagende transportmidler omfatter fx cykler, motorcykler, personbiler samt busser med passagerer. Derimod er lastbiler og tomme busser ikke omfattet af bestemmelsen.

Udenrigs personbefordring med fly eller skib

Flyselskaber og rederier kan fradrage momsen af køb mv., som vedrører udenrigsbefordring med fly eller skib.

Luftfartsselskaber kan som udenrigsbefordring medregne strækningen mellem to indenrigslufthavne, når billetterne udstedes fra en provinslufthavn via fx Kastrup til en udenrigsdestination. Det er en betingelse, at

  • der sker et umiddelbart skift fra indenrigsfly til udenrigsfly
  • eventuel bagage tjekkes ind fra start
  • et gennemgående boarding card udstedes fra start.

Umiddelbart skift foreligger, hvis skiftet finder sted inden for 24 timer. Se TfS 1994, 854.

Moms af udgifter til drift af lounge kan også fradrages, hvis loungen er beliggende i udenrigsterminalen, og loungen kun kan benyttes af passagerer med gyldig billet til en udenrigsdestination, fordi udgifterne til driften af loungen anses for en integreret del af den momsfrie udenrigs befordring.

Flyselskabers, herunder charterselskabers, udgift til bespisning af passagerer på landjorden i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger i flytrafikken kan normalt ikke regnes med ved opgørelsen af købsmomsen. Udgiften kan dog medregnes, hvis selskaberne er forpligtet hertil enten i henhold til internationale konventioner, eller i henhold til indgået kontrakt. Udgifter i andre tilfælde, fx hvor bespisningen ydes som kulance fra flyselskabets side, kan ikke medregnes.

Rutekørsel med bus til udlandet

Virksomheder, der af Færdselsstyrelsen eller af en tilsvarende udenlandsk myndighed har fået tilladelse til rutekørsel til udlandet med bus i henhold til Rådets forordning nr. 684/92, kan fradrage moms af indkøb mv., som vedrører udenrigs personbefordring ved rutekørsel med bus.

Busser, der kører i rutefart mellem Danmark og udlandet kan få godtgjort momsen af hele strækningen, dvs. både den udenlandske og indenlandske kørselsstrækning. Det er dog en betingelse, at rutetilladelsen ikke tillader intern transport af passagerer mellem steder i Danmark. Se TfS 1995, 510.

Hvis tilladelsen til rutekørsel med bus mellem Danmark og udlandet også tillader intern transport af passagerer mellem steder i Danmark, er der kun fradrag for moms af den andel, som vedrører udenrigsbefordringen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2005.37.ØLR

Et selskab, hvis virksomhed består i at formidle salg af flybilletter til datterselskaberne i koncernen blev ikke anset for en "transportvirksomhed" efter ML § 45, stk. 3. Selskabet havde derfor ikke krav på momsgodtgørelse efter denne bestemmelse. Ikke fradragsret.

Landsretten finder, at den aktivitet, som sagsøgeren udøver, reelt har karakter af formidling af flybilletter mellem flyselskaber og sagsøgerens datterselskaber, og at sådanne aktiviteter ikke kan betegnes som transportvirksomhed. Transportvirksomhed som omhandlet i ML § 45, stk. 3, må således efter en sproglig forståelse af bestemmelsens forarbejder anses for at være den virksomhed, der består i selv at forestå befordringen af personer med ledsagende bagage og transportmidler.

SKM2002.117.ØLR

SAS havde ret til at afløfte moms af udgifter til transitpassagerer, dvs. passagerer i indenrigsfart, men hvor rejsen var direkte forbundet med en rejse til en udenrigs destination. Fradragsret.

Skattestyrelsen

TfS 1995, 510.TSS

Et busselskab, der kører i rutefart mellem Danmark og udlandet kan få godtgjort momsen af omkostningerne i forbindelse med hele rutestrækningen, dvs. både den indenlandske og udenlandske kørselsstrækning. Det var dog en betingelse, at selskabet fulgte rutetilladelsen fra Færdselsstyrelsen, der ikke tillod intern transport af passagerer mellem steder i Danmark. Fradragsret.

TfS 1994, 854.TSS

Som udenrigsbefordring medregnes strækningen mellem to danske indenrigslufthavne, når billetten udstedes fra provinslufthavnen via Kastrup til en udenrigsdestination. Det er en betingelse, at der sker et umiddelbart skift fra indenrigsfly til udenrigsfly, at eventuel bagage tjekkes ind fra start, og at et gennemgående boardingcard udstedes fra start. Betingelsen om, at der sker et umiddelbart skift, kan anses for opfyldt, hvis dette finder sted inden for 24 timer. Fradragsret.