åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om momsfradrag i forbindelse med afvikling af momspligtig virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Konkursboer
  • Udgifter afholdt efter momsregistreringens ophør
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.3.1.4.3 Forberedende handlinger og afvikling af virksomhed om retningslinjerne for, om afvikling af virksomhed kan anses for økonomisk virksomhed.

Se også afsnit D.A.20.4 om konkursboers fradragsret for moms.

Regel

Der er fradragsret for moms af udgifter i forbindelse med afvikling, herunder overdragelse af momspligtig virksomhed, på samme måde som den løbende drift af virksomheden indebar momsfradragsret. Se EU-Domstolens domme i sag C-408/98, Abbey National og C-32/03, I/S Fini H.

Det er en forudsætning, at de pågældende indkøb kan anses for at være direkte og umiddelbart forbundet med den økonomiske virksomhed, der afvikles. Se EF-Domstolens dom i sag C-32/03, I/S Fini H.

Det er en betingelse, at udnyttelsen af fradraget ikke giver anledning til svig eller misbrug. Se EF-Domstolens dom i sag C-32/03, I/S Fini H.

Virksomhedsoverdragelse

Udgifter i forbindelse med hel eller delvis virksomhedsoverdragelse anses for at vedrøre den økonomiske virksomhed, der overdrages. Der er derfor fradragsret for sådanne udgifter i samme omfang, som den løbende drift af virksomheden giver ret til momsfradrag. Se EU-Domstolens domme i sag C-408/98, Abbey National og C-32/03, I/S Fini H. Se afsnit D.A.11.1.3.2.4 om virksomhedsoverdragelse.

Konkursboer

Udgifter i konkursboer i forbindelse med sædvanlig afvikling af momspligtig virksomhed er som udgangspunkt fradragsberettigede, fordi konkursboers afvikling af den momspligtige aktivitet anses for økonomisk virksomhed. Se SKM2007.392.LSR og SKM2007.927.LSR.

Det er en betingelse, at omkostningerne knytter sig til afviklingen af konkursboets momspligtige aktiviteter. Se SKM2001.458.LSR og afsnit D.A.11.1.3 om at indkøbet skal anvendes til momspligtig aktivitet.

Den del af udgifterne, der relaterer sig til private aktiver, kan ikke anses for at være direkte forbundet med klagers virksomhed og afviklingen heraf. Se SKM2007.927.LSR.

Konkursboer efter tømte overskudsselskaber kan ikke anses for at være omfattet af ML § 3 og kan derfor ikke opnå momsfradrag for udgifter. Se TfS2000, 739.

Udgifter afholdt efter momsregistreringens ophør

Hvis en udgift må anses for at vedrøre momspligtig virksomhed, består retten til momsfradrag, selvom virksomheden er ophørt med at være momsregistreret. Se SKM2005.478.LSR.

Momspligtige personer, som ønsker momsfradrag for udgifter, der er afholdt efter momsregistreringens ophør, skal derfor anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret for den/de afgiftsperiode(r), hvori indkøbene er foretaget. Se afsnit A.A.8.3 om ændringer vedrørende moms og afgifter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-32/03, I/S Fini H

Sagen omhandlede momsfradrag for udgifter til leje af lokaler, efter ophøret af den restaurationsvirksomhed, der havde været drevet i lokalerne. Lejekontrakten var uopsigelig i lejeperioden og lokalerne stod derfor ubrugte hen efter ophøret af restaurationsvirksomheden.

EF-Domstolen udtalte, at den afgiftspligtige skal have ret til momsfradrag for betaling af leje og omkostninger vedrørende lokalerne, der tidligere blev anvendt til restaurationsvirksomhed. Lokalerne havde været nødvendige for udøvelsen af restaurationsvirksomheden, og varigheden af pligten til at betale leje er uden betydning for, om der foreligger økonomisk virksomhed, for så vidt som dette tidsrum er strengt nødvendigt for gennemførelsen af afviklingen.

Lokalerne havde under hele lejekontraktens løbetid en direkte og umiddelbar forbindelse med den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed.

Det var dog en betingelse, at fradraget ikke giver anledning til svig eller misbrug. Dette ville fx være tilfældet, hvis selskabet samtidig med at udnytte retten til momsfradrag, anvender det lejede lokale til rent private formål.

Se også SKM2005.341.HR.

Dommen er også omtalt i afsnit D.A.3.1.4.3

C-408/98, Abbey National

Sagen omhandlede momsfradragsret for udgifter i forbindelse med overdragelse af virksomhed.

EF-domstolen udtalte, at sådanne udgifter skal anses som dele af virksomhedens samlede økonomiske virksomhed før overdragelsen. Dette gælder også, selv om den momspligtige person efter virksomhedsoverdragelsen ikke længere gennemfører transaktioner, der giver ret til fradrag. En anden fortolkning ville medføre en vilkårlig sondring mellem udgifter til brug for en virksomhed før påbegyndelsen af virksomheden, udgifter afholdt under denne virksomhed og udgifter til brug for afslutningen af denne virksomhed (præmis 35).

Ydelser indkøbt med henblik på overdragelse af virksomhed bevarer derfor i princippet direkte og umiddelbar tilknytning til den momspligtige persons samlede økonomiske virksomhed (præmis 36).

Se også afsnit D.A.11.1.3.1 vedrørende momsfradragsret for udgifter som vedrører salg af ejendomme og salg af aktier.

Landsskatteretskendelser

SKM2007.927.LSR

Sagen omhandlede momsfradrag for kuratorsalær.

Konkursbegæringen var indgivet efter, at klagerens momspligtige virksomhed var afviklet.

Landsskatteretten fandt, at konkursen skyldtes den manglende bæredygtighed ved fallentens drift af momspligtig virksomhed. Der var derfor som udgangspunkt fradrag for momsen af kuratorsalæret.

Der var ikke fradragsret for den del af kuratorsalæret, som relaterede sig til afvikling af klagerens private aktiver.

SKM2007.392.LSR

Sagen omhandlede momsfradrag for bo omkostninger, herunder kuratorsalær, i konkursboet efter et selskab, som havde drevet momspligtig restaurationsvirksomhed.

Kurators opgaver havde bestået i at undersøge forholdene omkring restaurationsvirksomheden for så vidt angår aktiver, omstødelige dispositioner mv.

Landskatteretten fandt, at de omhandlede momsbelagte udgifter relaterede sig til afviklingen af momspligtige aktiviteter.

SKM2005.478.LSR

Sagen omhandlede fradrag for udgifter til husleje afholdt efter ophøret af den momspligtige virksomhed i henhold til en bestemmelse i en uopsigelig lejekontrakt.

Landsskatteretten udtalte, at det er uden betydning, at virksomheden havde afmeldt sin momsregistrering i forbindelse med ophøret af den momspligtige virksomhed.

Se også C-32/03, I/S Fini H og SKM2005.341.HR.

SKM2001.458.LSR

Et konkursbo efter et selskab blev anset for at drive økonomisk virksomhed og havde derfor som udgangspunkt momsfradrag efter ML § 37.

Da konkursboets advokatomkostninger imidlertid kun var knyttet til en retssag vedrørende tab i forbindelse med finansiel aktivitet i et datterselskab, kunne der ikke godkendes momsfradrag.

Sagen er også omtalt i afsnit D.A.3.1.4.3.