Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke virksomheder, der er omfattet af reglerne, herunder hvordan disse skal anmelde sig til registrering.

Afsnittet indeholder:

  • Forsikringsvirksomheder
  • Anmeldelse til registrering

Forsikringsvirksomheder

Afgiften skal betales af forsikringsvirksomheder, der tegner de afgiftspligtige ansvarsforsikringer, som er beskrevet under afsnit E.A.6.3.2, dvs. lovpligtige motoransvarsforsikringer. Se ANSAL § 2, stk. 1. Det gælder både danske og udenlandske forsikringsselskaber samt repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber.

Udenlandske forsikringsvirksomheder - herboende repræsentanter

Reglen i § 2 er justeret fra 1. januar 2016 vedrørende repræsentanter for udenlandske forsikringsvirksomheder. 

Det følger af ANSAL § 2, stk. 3, at kravet efter de hidtidige regler om en herboende repræsentant opretholdes for de afgiftspligtige selskaber, der er etableret i et land uden for EU, som ikke er omfattet af den nordiske bistandsaftale, eller i et EØS-land, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU. Det vil sige, at der i sådanne tilfælde skal ske registrering ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der er etableret her i landet. Det betyder, at forsikringsvirksomheder etableret i disse lande, og som udøver aktivitet med motoransvarsforsikringer i Danmark, har pligt til at lade sig registrere ved en herboende repræsentant.

Der stilles derimod ikke krav om registrering ved en herboende repræsentant, hvis forsikringsvirksomheden er etableret i et andet EU-land, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU. Dette vil for nuværende omfatte EU-landene, EØS-landene Norge og Island samt de nordiske lande, der ikke er omfattet af en af de foregående kategorier (Færøerne og Grønland). Se ANSAL § 2, stk. 5, hvor det fremgår, at virksomheder i disse lande kan lade sig repræsentere ved en herboende repræsentant.

Anvendelsen af en herboende repræsentant er dermed frivillig for forsikringsvirksomheder etableret i andre EU-lande, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU.

Det fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen, forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (2015/1 - L56 som fremsat), at forskellene i reglerne skal ses i sammenhæng med, at det følger af EU's inddrivelsesdirektiv, at Danmark kan få bistand fra andre EU-lande til at inddrive skatter og afgifter, herunder den omhandlende afgift. Dermed vil en skat eller en afgift kunne inddrives hos virksomheden, hvis denne er etableret i et EU-land. Reglerne i medfør af den nordiske bistandsaftale sidestilles med de gældende regler i EU's inddrivelsesdirektiv.

En herboende repræsentant (fiskal repræsentant) er i ANSAL § 2, stk. 4, defineret som en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der er etableret her i landet, som afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter stk. 1, lader sig repræsentere af.

Anmeldelse til registrering

Forsikringsvirksomheder og repræsentanter for udenlandske forsikringsvirksomheder skal anmelde sig til registrering hos Skatteforvaltningen. Se ANSAL § 2, stk. 6.

Registreringsblanketten findes på www.virk.dk, blanket nr. 29.032.

Se også

Se også afsnit A.B.2 om de generelle regler for virksomhedsregistrering.