åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af loven.

Afsnittet indeholder:

  • Cigaretter og røgtobak omfattet af afgiften
  • Undtagelser for afgift
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Cigaretter og røgtobak omfattet af afgiften

Det afgiftspligtige vareområde i tobaksafgiftsloven omfatter cigaretter og røgtobak samt cigarer, cerutter og cigarillos. Se TOBAKAL § 1 og § 7.

Se afsnit E.A.10.2 om afgift af cigarer, cerutter og cigarillos.

Det afgiftspligtige vareområde for cigaretter omfatter alle slags cigaretter, der kan ryges, som de er, og som ikke er cigarer eller cigarillos. Dette gælder uanset, om cigaretterne er industrielt fremstillet, eller er fremstillet ved en simpel, ikke-industriel behandling, hvor tobak skydes ind i cigaretpapirhylstre, eller hvor tobak omvikles med cigaretpapirblade (håndrulles). Se TOBAKALbek § 1.

Cigaretter, der helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som i øvrigt kan ryges, som de er, og som ikke er cigarer eller cigarillos, er afgiftspligtige som cigaretter. Se TOBAKALbek § 5.

Det afgiftspligtige vareområde for røgtobak omfatter groft- og finskåret tobak, der kan ryges. Se TOBAKALbek § 2 og 3.

EU-Domstolen fastslår i C-638/15, at tørret, flad, uregelmæssig, delvist strippet tobak i blade, der har været udsat for primær tørring og efterfølgende kontrolleret dampning, hvori der findes forekomster af glycerin, og som kan ryges efter simpel forarbejdning, ved at den knuses eller håndskæres, skal anses for omfattet af begrebet "røgtobak" med henvisning til artikel 2, stk. 1, litra c, og artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 2011/64/EU af den 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak.

Tobak, som er defineret ved TOBAKALbek § 2 eller § 3, der er bestemt til at inhaleres, og som er bestemt til at producere damp uden brug af en forbrændingsproces, betragtes som opvarmet tobak. Se TOBAKALbek § 4.

Tobak, der er skåret, spundet eller presset i kager, og som kan benyttes både som røgtobak og som skrå, er afgiftspligtigt som røgtobak.

Varer, der helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som i øvrigt kan ryges, som de er, beskattes som røgtobak. Se TOBAKALbek § 5.

Skatterådet kan i, SKM2016.422.SR, ikke bekræfte, at et tobaksprodukt med aluomvikling, som er fremstillet til at blive anvendt i et elektronisk rygeapparat, skal anses som afgiftsfrit eller beskattes som anden røgfri tobak. Skatterådet anser tobaksproduktet som groftskåret røgtobak. Der lægges vægt på, at tobakken kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning. Skatterådet kan bekræfte, at der skal betales tobaksafgift af produktet på baggrund af indholdet af tobak i varen.

Se også

Se også afsnit E.A.10.1.2 om forskellige definitioner ved cigaretter og røgtobak.

Eksempel: Andre stoffer end tobak

Følgende er eksempler på andre stoffer, som er brugt i stedet for tobak:

  • Tobaksfri cigaretter fremstillet af kakaobønner
  • Vandpibetobak
  • Cigarpapir, der er en blanding af papir og tobak, og som bruges til fremstilling/rulning af cigarer. Se SKM2004.254.LSR.

I SKM2015.224.BR drejede sagen sig om, i hvilket omfang H1 Import I/S var forpligtet til at betale tobaksafgift i forbindelse med import og salg af produktet SOEX, der er en syntetisk vandpibetobak uden indhold af hverken tobak eller nikotin, samt om afgiftens forfaldstidspunkt.

Retten udtalte, at det følger af både artikel 7, stk. 2, i direktiv 95/59/EF og af dagældende § 4 i TOBAKALbek, i dag § 5 i TOBAKALbek, at også produkter, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder en række kriterier, skal ligestilles med og dermed beskattes som tobak.

Retten udtalte videre, at den dagældende bekendtgørelses § 4, sammenholdt med bekendtgørelsens §§ 1 og 2, må fortolkes sådan, at et produkt ikke skal opfylde samtlige kriterier, der er nævnt i § 1 og § 2 for i afgiftsmæssig henseende at kunne ligestilles med cigaretter og røgtobak.

EU-domstolen kom i sag C-674/19  af den 16. september 2020 frem til, at en vandpibetobak, der bestod af op til 24 procent tobak og herudover andre stoffer som sukkeropløsning, glycerin, aromastoffer og konserveringsmiddel, skulle kvalificeres som et "produkt, som delvis består af andre stoffer end tobak". Vandpibetobakken skulle derfor anses for afgiftspligtig røgtobak i sin helhed.

Se også

Se også afsnit E.A.5.1 om afgift af cigaretpapir og afsnit E.A.5.4 om afgift af røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker, som er omfattet af afgiftspligten efter lov om forskellige forbrugsafgifter.

Undtagelser for afgift

Produkter uden indhold af tobak betragtes ikke som forarbejdet tobak, hvis de udelukkende benyttes til medicinske formål. Se TOBAKALbek § 5.

I sag C-495/04, Koolhoven, har EU-Domstolen taget stilling til, at urtecigaretter, der blev solgt som hjælpemiddel mod rygestop og ikke indeholdt stoffer med medicinsk virkning, var afgiftspligtige, da de ikke udelukkende blev benyttet til medicinske formål.

Se også

Se også afsnit E.A.10.1.2 om forskellige definitioner ved cigaretter og røgtobak.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelse i stikord Kommentar
EU-domme

Sag C-674/19, Skonis ir kvapas

En vandpibetobak, der bestod af op til 24 procent tobak og herudover andre stoffer som sukkeropløsning, glycerin, aromastoffer og konserveringsmiddel, skulle kvalificeres som et "produkt, som delvis består af andre stoffer end tobak". Vandpibetobakken skulle derfor anses for afgiftspligtig røgtobak i sin helhed.

Skatteforvaltningen har også inden afgørelsen beregnet tobaksafgift af hele vægten af vandpibetobakken og ikke blot vægten af tobakken. Afgørelsen ændrer derfor ikke Skatteforvaltningens praksis.

Sag C-638/15, Eko-Tabak s.r.o.

Tørret, flad, uregelmæssig, delvist strippet tobak i blade, der har været udsat for primær tørring og efterfølgende kontrolleret dampning, hvori der findes forekomster af glycerin, og som kan ryges efter simpel forarbejdning, ved at den knuses eller håndskæres, er omfattet af begrebet "røgtobak" med henvisning til artikel 2, stk. 1, litra c, og artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak.

Produktet vil i givet fald skulle defineres som groftskåret tobak i § 2, nr. 1, i TOBAKALbek.

Sag C-495/04, Koolhoven

Cigaretter uden tobak, som ikke indeholder substanser, der har en medicinsk virkning, men som betegnes og sælges som hjælpemiddel til rygestop, ikke "udelukkende benyttes til medicinske formål" i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i Rådets direktiv 95/59/EF af den 27. november 1995 artikel 7, stk. 2.

Byretsdomme

SKM2015.224.BR

Vandpibetobak, som ikke indeholder tobak eller nikotin, er afgiftspligtig.

Landsskatteretskendelser

SKM2004.254.LSR

Importeret cigarpapir, der indeholdt 40 % tobak og 60 % papir, var omfattet af tobaksafgiftslovens anvendelsesområde for røgtobak.

Kendelsen giver et godt eksempel på et produkt, som både består af tobak og andre stoffer.

Skatterådet

SKM2016.422.SR

Et tobaksprodukt med aluomvikling, som er fremstillet til at blive anvendt i et elektronisk rygeapparat, anses som groftskåret røgtobak. Der lægges vægt på, at tobakken kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning. Der skal betales tobaksafgift af produktet på baggrund af indholdet af tobak i varen.