Dato for udgivelse
04 Dec 2012 12:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Apr 2012 11:42
SKM-nummer
SKM2012.707.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, S-1043-12
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, sagsomkostninger, administrativ, skattestraffesag, påkæret, salær
Resumé

NJs sag var afsluttet administrativt ved at hun havde vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr., og bødeforlægget var i overensstemmelse med den af SKAT rejste sigtelse og foretagne vurdering. Af bødeforlægget fremgik at overtrædelsen normalt ville have givet en bøde på 35.000 kr., men at bøden på grund af sagens omstændigheder nedsattes til 25.000 kr.

Byretten havde først afgjort at staten skulle betale 100 % af salæret. SKAT "kærede" dette. Retten fandt at salærmeddelelsen var en beslutning, der kunne omgøres, jf. retsplejelovens § 222 og sagen blev sendt i høring hos parterne. Herefter fandt byretten, at efter de nu foreliggende oplysninger om sagens resultat, skulle skatteyder betale 50 % af sagens omkostninger og statskassen de øvrige 50 % af sagens omkostninger.

Landsretten fandt, at da bødeforlægget var i overensstemmelse med den af SKAT rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen, var der ikke grundlag for at fravige udgangspunktet og skatteyder skulle herefter betale 100 % af sagens omkostninger.

Reference(r)
Forsvarerbistandsloven § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 A.C.3.3.6

Østre Landsrets kendelse af 27. april 2012, 17 afdeling nr. S-1043-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

NJ
(advokat Simon Bernard Clark, besk)

Afsagt af landsdommerne

Hans Chr. Thomsen, Lone Dahl Frandsen og Louise Saul

.........................

Byrettens afgørelse af 14. marts 2012, nr. 1-4065/2011

Retsmødet var offentligt.

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 15. februar 2012 fra advokat Simon B. Clark samt mail af 17. februar 2012 fra SKAT ved WJ.

Retten bestemte, at det fastsatte salær på 12.400,00 kr. + moms til den beskikkede forsvarer Simon B. Clark fastholdes.

Efter de nu foreliggende oplysninger om sagens resultat bestemte retten, at sagens omkostninger delvis skal betales af NJ.

NJ skal herefter betale 50 % af sagens omkostninger, og statskassen skal endeligt betale 50 % af sagens omkostninger.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

..................

Østre Landsrets kendelse af 27. april 2012, 17 afdeling nr. S-1043-12

SKAT påkærer byrettens afgørelse om sagsomkostninger i en administrativ skattestraffesag

mod

NJ
(advokat Simon Bernard Clark, besk.)

SKAT har ved kæreskrift af 27. marts 2012 kæret Byrettens afgørelse af 14. marts 2012 (1-4065/2011) om, at sagens omkostninger delvis skal betales af NJ.

SKAT har nedlagt påstand om, at byrettens afgørelse ændres, således at sagens omkostninger skal betales af NJ. Til støtte herfor er det navnlig anført, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at sigtede har pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling, jf. forsvarerbistandslovens § 5. Sagen er afsluttet administrativt ved, at NJ har vedtaget et bødeforelæg på 25.000 kr., og bødeforelægget er i overensstemmelse med den af SKAT rejste sigtelse og foretagne vurdering.

Det fremgår af retsbogsudskrift af 23. december 2011 fra byretten, at der blev fastsat et salær på 12.400 kr. med tillæg af moms til den for NJ beskikkede forsvarer, samt at salæret skulle betales af statskassen. Af retsbogsudskrift af 13. januar 2012 fremgår blandt andet, at der blev fremlagt en e-mail af 10. januar 2012 fra SKAT, der betegnes som "kære", og at retten på baggrund af de nu foreliggende oplysninger besluttede at omgøre afgørelsen af 23. december 2011, idet det udtaltes, at rettens salærmeddelelse af 23. december 2011 var en beslutning, der kunne omgøres, jf. retsplejelovens § 222. Sagen blev herefter udsat på høring af parterne. Den 14. marts 2012 bestemte retten, at det fastsatte salær til forsvareren på 12.400 kr. med tillæg af moms skulle fastholdes, og at sagens omkostninger delvis skulle betales af NJ.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ifølge forsvarerbistandslovens § 5 har den, som sagen vedrører, pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling i samme omfang, som en sigtet har pligt til at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter retsplejelovens regler.

NJ har den 19. december 2011 vedtaget et bødeforelæg af 13. december 2011 på 25.000 kr. for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1. Af bødeforelægget fremgår blandt andet, at overtrædelsen normalt ville have givet en bøde på 35.000 kr., men at bøden på grund af sagens omstændigheder nedsættes til 25.000 kr.

Da bødeforelægget efter det oplyste er i overensstemmelse med den af SKAT rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen, og idet der ikke ses at være oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet i forsvarerbistandslovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1, finder landsretten, at omkostningerne endeligt skal betales af NJ.

Herefter, og idet det bemærkes, at byretten ikke ses at have haft hjemmel til at omgøre omkostningsafgørelsen af 23. december 2011, ændres byrettens afgørelse af 14. marts 2012 således, at NJ skal betale sagens omkostninger.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens kendelse ændres således, at NJ skal betale sagens omkostninger.