Dato for udgivelse
30 Nov 2012 12:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Nov 2012 11:15
SKM-nummer
SKM2012.690.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-118568
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, Selskabsbeskatning
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at A ApS vil kunne modtage skattefrit udbytte fra et 12,5 pct. ejet driftsselskab, som er indregistreret i Hong Kong.

Skatterådet fandt ikke, at besvarelsen af spørgsmål 1 vil være anderledes, såfremt ejerandelen i driftsselskabet ejes via et 100 pct. ejet og kontrolleret holdingselskab indregistreret i Hong Kong.

Skatterådet fandt, at det vil have indflydelse på besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, hvis virksomheden i Hong Kong i stedet etableres som en skattemæssig transparent enhed (svarende til et interessentskab), som af hæftelsesmæssige årsager ejes via et holdingselskab indregistreret i Hong Kong.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 13,
Selskabsskatteloven § 17 og
Selskabsskatteloven §32
Aktieavancebeskatningsloven § 4 A og
Aktieavancebeskatningsloven § 4 B

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 13,
Selskabsskatteloven § 17 og
Selskabsskatteloven §32
Aktieavancebeskatningsloven § 4 A og
Aktieavancebeskatningsloven § 4 B

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.B.3.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.D.4.1

Spørgsmål:

  1. Vil A ApS kunne modtage skattefrit udbytte fra et 12,5 pct. ejet driftsselskab, som er indregistreret i Hong Kong?
  2. Vil besvarelsen af spørgsmål 1 være anderledes, såfremt ejerandelen i driftsselskabet ejes via et 100 pct. ejet og kontrolleret holdingselskab indregistreret i Hong Kong?
  3. Vil det have indflydelse på besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, hvis virksomheden i Hong Kong i stedet etableres som en skattemæssig transparent enhed (svarende til et interessentskab), som af hæftelsesmæssige årsager ejes via et holdingselskab indregistreret i Hong Kong?

Svar:

  1. Nej
  2. Nej
  3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Repræsentanten har oplyst følgende:

A ApS (selskabet) er 100 pct. ejet af personen B, som bor i Danmark.

Selskabet er et holdingselskab, som ejer 80 pct. af kapitalen i C ApS, som driver virksomhed indenfor salg af økologiske produkter til primært frisørsaloner, herunder shampoo, farve mv.

Herudover ejer selskabet 100 pct. af kapitalen i D ApS, som hidtil kun har haft begrænset aktivitet indenfor administration og kundeservice.

Selskabet er blevet kontaktet af 3 udenlandsk bosiddende forretningsforbindelser, som ønsker at integrere selskabet i nogle fremtidige forretningsmuligheder indenfor webbaseret salg af forskellige helseprodukter.

Produktionen af produkterne foregår i Kina, hvorfra produkterne leveres til Hong Kong, hvor det er hensigten at etablere opsamlingslager samt kontorfaciliteter.

Det er hensigten, at selskabet fremadrettet skal assistere enheden i Hong Kong i forbindelse med funktioner indenfor produktudvikling, markedsføring m.v.

Selskabet er til gengæld blevet tilbudt en ejerandel i enheden i Hong Kong på 12,5 pct. Den øvrige kapital ejes af de udenlandske forretningsforbindelser.

Selskabet kan - blandt andet af hæftelsesmæssige årsager - vælge at lade sin ejerandel i enheden i Hong Kong eje gennem et holdingselskab indregistreret og administreret i Hong Kong.

Repræsentanten har i mail af 27. august 2012 supplerende oplyst følgende:

Det er min opfattelse, at der - jf. spørgsmål 1 - ikke er tale om koncernselskabsaktier og at det danske selskab ikke vil have bestemmende indflydelse over selskabet i Hong Kong.

Såfremt der etableres et 100 pct. ejet holdingselskab i Hong Kong - jf. spørgsmål 2 - vil der kunne ske sambeskatning hermed, da det danske selskab vil have bestemmende indflydelse.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vor opfattelse, at udbytte udloddet fra det Hong Kong-baserede driftsselskab vil være skattefrit for selskabet, jf. udformningen af selskabsskattelovens § 13, stk. 2.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at A ApS vil kunne modtage skattefrit udbytte fra et 12,5 pct. ejet driftsselskab, som er indregistreret i Hong Kong.

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2) (uddrag):

Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:

2) Udbytte, som de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 b, nævnte selskaber og foreninger m.v. modtager af aktier eller andele i selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 b, eller selskaber hjemmehørende i udlandet. Dette gælder dog kun udbytter af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og 4 B. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udbytter, hvor det udbyttegivende selskab har fradrag for udbytteudlodningen, medmindre beskatningen i udlandet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter heller ikke udbytte, i det omfang et datterselskab på et lavere ejerniveau har haft fradrag for udbytteudlodningen, uden at fradraget er modsvaret af beskatning af udbytteudlodningen til et mellemliggende niveau, og kildebeskatningen af udbytteudlodningerne i ingen af de mellemliggende niveauer har skullet frafaldes eller nedsættes efter direktiv 90/435/EØF. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udbytte vedrørende aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 19.

Selskabsskattelovens § 17, stk. 2:

Såfremt der i den skattepligtige indkomst for et af de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i og 3 a-5 b, nævnte selskaber og foreninger m.v. indgår udbytte fra selskaber, som er eller har været hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 2, nedsættes det udbyttemodtagende selskabs, moderselskabets, skat med den del, der svarer til forholdet mellem det modtagne udbytte og den skattepligtige indkomst. Der kan dog ikke ske nedsættelse med et større beløb end det, som det udbyttegivende selskab, datterselskabet, og ethvert datterselskab på lavere niveau har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet til moderselskabet. Det er en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab, moderselskabet, på ethvert niveau ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, på udbytteudlodningstidspunktet. 1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis udbyttemodtageren er et tilsvarende selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, og selskabet eller foreningen m.v. er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Ved bedømmelsen af, om et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, opfylder betingelsen i 3. pkt., medregnes samtlige aktiebesiddelser, som selskabet eller foreningen m.v. har i det udbyttegivende selskab.

Aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 1 og 2:

Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2, 3 og 7.

Stk.2. Det er en betingelse efter stk. 1, at datterselskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1:

Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A.

Begrundelse

Selskaber skal som udgangspunkt medregne udbytte til den skattepligtige indkomst, jf. LL § 16A, stk. 1 og SEL § 8, stk. 1.

Selskaber skal ikke medregne udbytte fra datter- og koncernselskabsaktier til den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldt.

Ved datterselskabsaktier forstås som udgangspunkt aktier, som ejes af et selskab, som ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. ABL § 4 A, stk. 1.

Da 12,5 % af driftsselskabet i Hong Kong ejes af det danske selskab, er driftsselskabet et datterselskab af det danske selskab.

Det er bl.a. en betingelse efter ABL § 4A, stk. 2, at datterselskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2d-2h og 3a-5b, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en DBO med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Driftsselskabet, som er hjemmehørende i Hong Kong, opfylder ikke denne betingelse. Driftsselskabet er ikke omfattet af direktiv 90/435/EØF. Der er heller ikke indgået nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Hong Kong, som omfatter aktieudbytter. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Kina omfatter ikke Hong Kong, jf. Ligningsvejledningen; Dobbeltbeskatning 2012-2, D.E., Kina.

Da denne betingelse ikke er opfyldt, er der ikke tale om datterselskabsaktier, jf. ABL § 4A, stk. 2.

Spørgers repræsentant har oplyst, at der ikke er tale om koncernselskabsaktier og at det danske selskab ikke vil have bestemmende indflydelse over selskabet i Hong Kong.

Da aktierne i selskabet i Hong Kong hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, er der tale om porteføljeaktier. Når der er tale om porteføljeaktier i det udloddende selskab, er udbyttet skattepligtigt for det modtagende selskab i Danmark.

Dermed er betingelserne for at modtage skattefrit udbytte i SEL § 13, stk. 1, nr. 2), ikke opfyldt.

Skatteministeriet kan således ikke bekræfte, at A ApS vil kunne modtage skattefrit udbytte fra et 12,5 pct. ejet driftsselskab, som er indregistreret i Hong Kong.

Skatten hos det udbyttemodtagende selskab A ApS kan dog nedsættes, hvis betingelserne herfor i SEL § 17, stk. 2, er opfyldt. Nedsættelsen tager udgangspunkt i den underliggende skat betalt af det udloddende selskab i Hong Kong, dvs. skat af den indkomst, der ligger til grund for udbyttet.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller på denne baggrund, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Vil besvarelsen af spørgsmål 1 være anderledes, såfremt ejerandelen i driftsselskabet ejes via et 100 pct. ejet og kontrolleret holdingselskab indregistreret i Hong Kong.

Lovgrundlag

Se under spm. 1 samt

Selskabsskattelovens § 32 (uddrag - med Skatteministeriets understregninger): Stk. 1 Hvis et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, er et moderselskab for et selskab eller en forening m.v. (datterselskabet), jf. stk. 6, skal moderselskabet ved indkomstopgørelsen medregne det beløb, som er angivet i stk. 7-10, når beløbet er positivt. Ejes den samme andel af aktiekapitalen i et datterselskab direkte eller indirekte af flere moderselskaber, medregnes andelen hos det moderselskab, der ejer den største direkte eller indirekte ejerandel. Hvis flere moderselskaber ejer lige store andele, medregnes andelen hos det øverste moderselskab. Det er en forudsætning for beskatning efter 1. pkt., at følgende betingelser er til stede:

1) Datterselskabets CFC-indkomst, jf. stk. 4 og 5, i indkomståret udgør mere end ½ af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort efter stk. 4. Ved bedømmelsen ses der bort fra skattepligtig indkomst hidrørende fra selskaber under datterselskabets bestemmende indflydelse, hvis selskaberne er hjemmehørende i samme land som datterselskabet. I stedet inddrages skattepligtig indkomst i de pågældende selskaber forholdsmæssigt efter datterselskabets direkte eller indirekte ejerandele. Ved opgørelsen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst bortses fra skattepligtige tilskud.

2) Datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i indkomståret udgør mere end 10 pct. af selskabets samlede aktiver. Ved finansielle aktiver forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5. Opgørelsen foretages på baggrund af de regnskabsmæssige værdier, dog medregnes immaterielle aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5, nr. 6, til de handelsmæssige værdier. Aktiver, hvis afkast er skattefrit, indgår ikke i opgørelsen. Uforrentede fordringer på varedebitorer m.v. indgår ikke i opgørelsen. Ved bedømmelsen finder nr. 1, 2. og 3. pkt., tilsvarende anvendelse.

3) Moderselskabets aktier i datterselskabet er ikke aktier eller investeringsforeningsbeviser m.v. i investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler.

4) Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes ikke gennem en juridisk person, der beskattes efter reglerne i § 13 F.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis koncernen har valgt international sambeskatning efter § 31 A.

Stk. 3. Indkomsten og aktiverne i datterselskabet opgøres efter territorialprincippet, jf. § 8, stk. 2, 1.-3. pkt. Stk. 1, 2 og 4-13 finder tilsvarende anvendelse på datterselskabets faste driftssteder, som er beliggende uden for den stat, hvori datterselskabet er hjemmehørende.

Stk. 5. CFC-indkomsten opgøres som summen af følgende indtægter og udgifter:

4) Skattepligtige udbytter og skattepligtige afståelsessummer vedrørende aktier m.v., der omfattes af aktieavancebeskatningsloven.

5) Skattepligtig fortjeneste og tab vedrørende aktier m.v., der omfattes af aktieavancebeskatningsloven.

Stk. 6. Selskabet anses for at være moderselskab for datterselskabet, hvis selskabet direkte eller indirekte er aktionær i datterselskabet og koncernen har bestemmende indflydelse i datterselskabet efter § 31 C. Ved bedømmelsen af den bestemmende indflydelse medregnes stemmerettigheder m.v., som besiddes af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, eller af en fond eller trust stiftet af nærtstående m.v. eller af fonde eller trusts stiftet af disse. Tilsvarende medregnes stemmerettigheder m.v., som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem moderselskabet har en aftale om udøvelse af kontrol, eller som indehaves af et selskab eller en forening m.v. som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori moderselskabet deltager.

Begrundelse

Det forudsættes her, at ejerandelen på 12, 5 % ejes indirekte derved, at det danske selskab A ApS har et 100 % ejet holdingselskab i Hong Kong, som ejer 12, 5 % af aktierne i driftsselskabet i Hong Kong.

Driftsselskabet i Hong Kong vil udlodde udbyttet til holdingselskabet i Hong Kong, som vil videreudlodde udbyttet til det danske selskab.

Da holdingselskabet i Hong Kong ejes 100 % af det danske selskab, er det et datterselskab af det danske selskab.

Men det er bl.a. en betingelse efter ABL § 4A, stk. 2, at datterselskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2d-2h og 3a-5b, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en DBO med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Holdingselskabet, som er hjemmehørende i Hong Kong, opfylder ikke denne betingelse. Holdingselskabet er ikke omfattet af direktiv 90/435/EØF. Der er heller ikke indgået nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Hong Kong, som omfatter aktieudbytter. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Kina omfatter ikke Hong Kong, jf. Ligningsvejledningen; Dobbeltbeskatning 2012-2, D.E., Kina.

Da denne betingelse ikke er opfyldt, er der ikke tale om datterselskabsaktier, jf. ABL § 4A, stk. 2.

Spørgers repræsentant har oplyst, at det 100 pct. ejede holdingselskab i Hong Kong vil kunne sambeskattes med det danske selskab, da det danske selskab vil have bestemmende indflydelse heri. Skatteministeriet har derfor lagt denne oplysning til grund for sin indstilling.

Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 4B, stk. 1, at der ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvori ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31A. Det er som nævnt oplyst, at det danske selskab og holdingselskabet i Hong Kong vil kunne sambeskattes (efter reglerne om international sambeskatning i selskabsskattelovens § 31 A). Det danske selskabs aktier i holdingselskabet i Hong Kong er således koncernselskabsaktier.

Når et dansk selskab modtager udbytte fra et udenlandsk selskab, som det danske selskab har koncernselskabsaktier i, er udbyttet som udgangspunkt skattefrit. Når der er tale om koncernselskabsaktier, er det underordnet, hvor selskabet er hjemmehørende, blot det danske modtagende selskab og det udenlandske udloddende selskab vil kunne sambeskattes efter SEL § 31 A.

Mellemholdingreglerne i ABL §§ 4A, stk. 3 og 4 B, stk. 2, kan ikke finde anvendelse på holdingselskabet i Hong Kong, da holdingselskabets aktier i driftsselskabet hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier.

Dermed er betingelserne for at modtage skattefrit udbytte i SEL § 13, stk. 1, nr. 2), som udgangspunkt opfyldt (medmindre det udbytteudloddende holdingselskab eller det underliggende driftsselskab i Hong Kong har fradrag for udbytteudlodningen).

Men det må tillige vurderes, om udbyttet er skattepligtigt som CFC-indkomst efter reglerne herom i SEL § 32.

Danske moderselskaber bliver beskattet af indkomsten i kontrollerede finansselskaber, når datterselskabet overvejende har mobil indkomst, det vil sige indkomst der kan flyttes til udlandet, jf. SEL § 32.

Bestemmelsen gælder for alle datterselskaber, uanset hvor datterselskaberne er hjemmehørende, og hvordan beskatningsniveauet er for datterselskaberne. Der er ingen forskelsbehandling på, om moderselskabet ejer et dansk datterselskab eller et udenlandsk datterselskab inden for EU/EØS.

CFC-beskatning kan ske, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Datterselskabets CFC-indkomst skal udgøre mere end halvdelen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår.
  • Datterselskabets finansielle aktiver skal gennemsnitligt i indkomståret udgøre mere end 10 pct. af selskabets samlede aktiver.
  • Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke være aktier eller investeringsforeningsbeviser mv. i investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler.
  • Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke ejes gennem en juridisk person, der beskattes efter reglerne i SEL § 13 F.

Se SEL § 32, stk. 1.

CFC-beskatning omfatter kun indkomsten i datterselskaber, hvis andelen af mobile indkomster overstiger halvdelen af selskabets samlede indkomster. Se SEL § 32, stk. 1, nr. 1.

Datterselskabet (Holding selskabet i Hong Kong) har udelukkende indtægter i form af udbytte fra driftsselskabet i Hong Kong. Betingelsen om, at datterselskabets CFC-indkomst skal udgøre mere end halvdelen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår, må således være opfyldt.

Datterselskabets aktiver består udelukkende af aktier i driftsselskabet i Hong Kong. Betingelsen om, at datterselskabets finansielle aktiver skal gennemsnitligt i indkomståret udgøre mere end 10 pct. af selskabets samlede aktiver, må således også være opfyldt.

Betingelsen om, at moderselskabets aktier i datterselskabet ikke må være aktier eller investeringsforeningsbeviser mv. i investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler, er ligeledes opfyldt.

Det er betingelsen om, at moderselskabets aktier i datterselskabet ikke må ejes gennem en juridisk person, der beskattes efter reglerne i SEL § 13 F, også.

Der gælder en regel om konsolidering i både SEL § 32, stk. 1, nr. 1 og 2. Reglen medfører, at der ved datterselskabets (holdingselskabets) CFC-indkomst ikke skal medregnes skattepligtig indkomst fra selskaber, som er kontrolleret af datterselskabet, hvis selskaberne er hjemmehørende i samme land som datterselskabet. Skattepligtig indkomst i de pågældende selskaber medregnes forholdsmæssigt efter datterselskabets direkte eller indirekte ejerandele.

Da holdingselskabet ikke har bestemmende indflydelse over driftsselskabet, er der ikke tale om, at driftsselskabet er kontrolleret af holdingselskabet. Reglen om konsolidering finder derfor ikke anvendelse.

Da betingelserne herfor er opfyldt, skal det omhandlede udbytte CFC-beskattes i det danske moderselskab. Det danske moderselskab A ApS vil således heller ikke i denne situation - via et holdingselskab i Hong Kong - kunne modtage skattefrit udbytte fra et 12,5 pct. ejet driftsselskab, som er indregistreret i Hong Kong.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller på denne baggrund, at spørgsmål 2 bevares med "Nej".

Spørgsmål 3

Vil det have indflydelse på besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, hvis virksomheden i Hong Kong i stedet etableres som en skattemæssig transparent enhed (svarende til et interessentskab), som af hæftelsesmæssige årsager ejes via et holdingselskab indregistreret i Hong Kong?

Lovgrundlag

Se under spm. 1.

Begrundelse

Spørgsmål 1 forudsætter, at der ikke er et mellemliggende holdingselskab, og kan således ikke sammenlignes med den i spørgsmål 3 skitserede situation.

Det forudsættes i spørgsmål 3, at driftsselskabet i Hong Kong etableres som en skattemæssig transparent enhed (svarende til et interessentskab). Denne enhed udlodder overskud til holdingselskabet i Hong Kong, som vil videreudlodde udbytte til det danske selskab.

Selv om holdingselskabet i Hong Kong ejes 100 % af det danske selskab, er der ikke tale om datterselskabsaktier, jf. spørgsmål 2.

Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 4B, stk. 1, at der ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvori ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31A. Det er oplyst, at det danske selskab og holdingselskabet i Hong Kong vil kunne sambeskattes (efter reglerne om international sambeskatning i selskabsskattelovens § 31 A). Det danske selskabs aktier i holdingselskabet er således koncernselskabsaktier.

Når et dansk selskab modtager udbytte fra et udenlandsk selskab, som det danske selskab har koncernselskabsaktier i, er udbyttet som udgangspunkt skattefrit. Når der er tale om koncernselskabsaktier, er det underordnet, hvor selskabet er hjemmehørende, blot det danske modtagende selskab og det udenlandske udloddende selskab vil kunne sambeskattes efter SEL § 31 A.

Mellemholdingreglerne i ABL §§ 4A, stk. 3 og 4 B, stk. 2, kan ikke finde anvendelse på holdingselskabet i Hong Kong, da holdingselskabet ikke ejer hverken datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier.

CFC-reglerne i SEL § 32 kan heller ikke finde anvendelse i denne situation.

Dermed er betingelserne for at modtage skattefrit udbytte i SEL § 13, stk. 1, nr. 2), som udgangspunkt opfyldt. Skatteministeriet er ikke bekendt med, om der i Hong Kong gives fradrag for udbytteudlodningen. Hvis der i Hong Kong gives fradrag for udbytteudlodningen, er udbyttet skattepligtigt for det danske modtagende selskab, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2). Hvis der i Hong Kong ikke gives fradrag for udbytteudlodningen, er udbyttet ikke skattepligtigt for det danske modtagende selskab.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller på denne baggrund, at spørgsmål 3 bevares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skatteministeriet.