Dato for udgivelse
26 nov 2012 10:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 nov 2012 15:20
SKM-nummer
SKM2012.671.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-2802-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Spil, internet, pyramidespil, bevisbyrde
Resumé

Landsretten tilsluttede sig, at appellanten som anført af SKAT skulle beskattes af beløb, som han havde modtaget gennem et internetbaseret pyramidespilkoncept, G1, i form af betydelige summer modtaget som formidlingsprovision. Der var nedlagt fogedforbud mod internethjemmesiden i Australien på grund af G1's karakter som pyramidespil, og appellanten modtog formidlingsprovision for at "tømme" tre virtuelle aktiekonti i G1 for tre australske kontohavere gennem en mellemmand. Da formidlingsprovisionen ikke var indtægtsført, måtte SKAT opgøre denne skønsmæssigt.

For landsretten gjorde appellanten - som for byretten - gældende, at han alene erhvervede restindeståendet på de omhandlede konti, at denne erhvervelse først skete, når de aftalte beløb var overført til kontohaverne, og at han bar risikoen for restindeståendes værdi, herunder for at værdien kunne ændre sig som følge af kursudsving mv. Som følge af, at G1 krakkede i begyndelsen af 2005, gjorde han derfor gældende, at han alene havde nået at erhverve ret til restindeståendet på én af de omhandlede G1-konti, svarende til ca. 400.000,- kr. Som følge af G1's krak, nåede appellanten - ifølge sin egen forklaring - ikke at realisere en indtægt vedrørende de øvrige to G1-konti.

Der forelå dog ubestridt ikke nogen skriftlig aftale om vederlagets omfang og vilkårene herfor til støtte for appellantens synspunkt andet end email-korrespondance mellem appellanten og den australske mellemmand. På den baggrund fandt retten ikke, at sagsøgeren havde løftet sin bevisbyrde for, at skønnet var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag.

Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 C.A.6.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 C.C.2.1.2.1

Parter

A
(Advokat Kasper Bech Pilgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Mikkel Isager-Sally)

Afsagt af landsdommerne

Mogens Heinsen, Olav D. Larsen og Søren S. Skjærbæk (kst.))

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 1. november 2011 afsagt dom i 1. instans (BS 6-656/2010).

Påstande m.v.

For landsretten har appellanten, A, nedlagt påstand om, at hans skatteansættelser for indkomstårene 2003 og 2004 hjemvises til fornyet talmæssig behandling.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

For landsretten har sagen alene angået spørgsmålet, om skattemyndighedernes skønsmæssige skatteansættelser for 2003 og 2004 kan tilsidesættes.

Forklaringer

A har supplerende forklaret, at han erhvervede ret til restindeståendet på PD1-kontoen. Skats opgørelse angående denne konto er nogenlunde korrekt bortset fra tillægget af rabatter vedrørende gavekort. De penge, som han trak ud, blev hurtigst muligt sat i banken. Han havde ikke penge liggende. Han modtog nogle gange kontante betalinger for gavekort, og de beløb satte han også i banken. Hans samlede fortjeneste på G1 har udgjort ca. 400.000 kr., hvis man ser bort fra den gæld, som han har til australske kontoejere. Tager man denne gæld i betragtning, har han ikke tjent noget.

Procedure

Parterne har angående spørgsmålet om tilsidesættelse af de skønsmæssige skatteansættelser for 2003 og 2004 i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte de skønsmæssige skatteansættelser for 2003 og 2004. Landsretten er således enig med byretten i, at A ikke har godtgjort, at de skønsmæssige ansættelser er åbenbart urimelige eller hviler på et forkert grundlag. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 50.000 kr. Beløbet angår udgifter til advokatbistand (inkl. moms).

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 50.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.