åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.2.2 De enkelte omkostningsarter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit handler om en række særlige emner og udgiftstyper af betydning for opgørelsen af indkomsten. Der er både tale om regler i statsskatteloven og regler i andre love, fx i ligningsloven.

Afsnittet er særligt møntet på selvstændig erhvervsvirksomhed, men reglerne kan i vidt omfang også anvendes af selskaber mv. Se dog nærmere i de enkelte afsnit om, hvem der er omfattet.

Afsnittet indeholder:

 • Lønudgifter og andre personaleudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.1
 • Sundhedsudgifter til den selvstændigt erhvervsdrivende og dennes eventuelle ægtefælle (C.C.2.2.2.2
 • Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til kursus (C.C.2.2.2.3
 • Udgifter til faglitteratur i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.4
 • Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til rejse, reklame og repræsentation (C.C.2.2.2.5
 • Den erhvervsdrivendes kørselsudgifter (C.C.2.2.2.6
 • Udgifter til bestikkelse i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.7
 • Udgifter til gaver i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.8)
 • Tobaksudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.9
 • Udgifter til kontingenter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.10
 • Udgifter til forsikringer mv. i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.11
 • Lejeudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.12)
 •  Fradrag for arbejdsværelse i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.13
 • Udgifter til moms og lønsumsafgift (C.C.2.2.2.14
 • Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til advokat- og revisorbistand m.m. (C.C.2.2.2.15
 • Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager (C.C.2.2.2.16
 • Udgifter til bod, bøder og konfiskation i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.17
 • Udgifter til erstatningsydelser i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.18
 • Opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. (C.C.2.2.2.19
 • Udgifter til forsøg og forskning mv. (C.C.2.2.2.20
 • Selvstændigt erhvervsdrivende kunstneres udgifter (C.C.2.2.2.21)  

Se også

Se også afsnit

 • C.C.2.2.1 om de generelle regler og principper for opgørelsen af bruttoindkomsten og nettoindkomsten, der kan udledes af SL § 6 og bestemmelsens sammenhæng med SL §§ 4 og 5 
 • C.C.2.2.3 om fradrag for driftstab, herunder tab ved tyveri og lignende.