åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2. Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Udgangspunktet for opgørelsen af den skattepligtige indkomst er SL §§ 4-6. Statsskattelovens indkomstbegreb bygger på et nettoindkomstprincip, hvorefter det er bruttoindkomsten, dvs. de samlede retserhvervelser, fratrukket de udgifter, der er afholdt for at erhverve indkomsten, som skal beskattes.

Reglerne i statsskatteloven suppleres af en række love og enkeltbestemmelser i disse love.

I dette afsnit beskrives reglerne for, hvilke indtægter, der skal regnes med, og hvilke udgifter, der kan trækkes fra.

Afsnittet indeholder: