Indhold

Dette afsnit beskriver praksis om, at visse udgifter efter deres art er udelukket fra fradrag.

Afsnittet indeholder:

  • Fradrag udelukket pga. udgiftens art
  • Fradragsbegrænsninger i lovgivningen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fradrag udelukket pga. udgiftens art

Efter praksis findes der udgifter, som ikke kan fratrækkes, uanset hvor nært eller direkte udgiften i øvrigt er forbundet med den løbende indkomsterhvervelse. Det gælder altså uafhængigt af almindelige omkostningsbetragtninger.

Der er i disse tilfælde tale om, at udgiften efter sin art er udelukket fra fradrag. Som eksempel kan nævnes udgifter til støtte af politiske partier eller politiske formål.

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2.17 om udgifter til bl.a. bøder.

Fradragsbegrænsninger i lovgivningen.

I visse tilfælde er udgiftsarter ved lov undtaget fra fradragsret, eller fradragsretten kan være begrænset.

Det gælder fx

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1985, 438 HRD

Højesteret nægtede en bygmester fradrag for inkassoomkostninger, som han blev pålagt i forbindelse med for sen betaling af varegæld. Højesteret begrundede afgørelsen med, at inkassoomkostninger ikke kan anses for at være naturlige og sædvanlige driftsomkostninger.

Landsretsdomme

SKM2012.466.VLR

Skatteyderens virksomhed blev anset for at være drevet af ham personligt og ikke af hans fire engelske selskaber. Han var derfor momspligtig af sine leverancer til danske aftagere, selv om fakturaerne var udstedt af de engelske selskaber. Skatteyderen havde helt undladt at føre momsregnskab, og retten fandt, at SKAT var berettiget til at ansætte momstilsvaret skønsmæssigt. Hæftelsen påhvilede skatteyderen, som ønskede skattemæssigt fradrag for det pålagte momstilsvar efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Retten bemærkede, at det pålagte momstilsvar ikke var en fradragsberettiget driftsudgift, jf. SL § 6, stk. 1, litra a, da der var tale om en forpligtelse, der var pålagt efterfølgende, fordi skatteyderen havde tilsidesat reglerne vedrørende regnskabsføring. Derfor var udgiften ikke en naturlig driftsudgift forbundet med virksomheden.

Dommen stadfæster SKM2011.177.BR.

Landsskatteretskendelser

SKM2002.493.LSR

Rykkergebyrer blev ikke anset for at være fradragsberettigede som en driftsomkostning. Rykkergebyret var af en sådan karakter, at de ikke kunne anses for at være omfattet af LL § 8, stk. 3, eller SL § 6, stk. 1, litra a. De ca. 60 rykkerskrivelser, som skatteyderen havde modtaget på grund af manglende betaling af leje for markredskaber mv., kunne ikke karakteriseres som en følge af en normal driftsrisiko.

Skatterådet

SKM2015.365.SR

Et selskabs støtte til politiske foreninger blev anset for maskeret udlodning til hovedaktionæren.