Dato for udgivelse
08 nov 2012 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 jan 2012 10:03
SKM-nummer
SKM2012.633.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-2366-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, aktieavance, vejledningsbrev, grov, uagtsomhed
Resumé

T der ikke havde indsendt selvangivelse, havde for 2007 undladt at selvangive 106.014 kr. i kapitalindkomst opnået ved salg af investeringsbeviser m.v. og 375.182 kr. i aktieavance. T havde herved unddraget for 214.991 kr. i skat. T havde fået vejledningsbrev fra SKAT og var på årsopgørelsen blevet gjort opmærksom på rubrik 66/67 og skattekontrollovens § 16.

T nægtede sig skyldig og forklarede at hun havde arvet de pågældende værdipapirer. Hun havde alene lagt mærke til, hvor meget hun skulle have tilbage i skat da hun modtog sin årsopgørelse. Hun havde bedt banken om at sælge værdipapirerne når hun manglede penge. T regnede med, at hendes bankrådgiver sørgede for at underrette SKAT på samme måde, som når der bliver indberettet renter, men havde ikke drøftet skat med banken. T erindrede ikke om hun havde set vejledningsbrevet fra SKAT. T arbejdede som serviceassistent på et turistbureau og havde ingen uddannelse.

Byretten fandt T skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1. T havde modtaget en årsopgørelse hvoraf det fremgik, at hun skulle medtage den skattepligtige nettofortjeneste og en henvisning til hendes pligt efter skattekontrollovens § 16. Der var tale om flere salg og en stor fortjeneste. T idømtes en bøde på 35.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 2, jf. stk. 1
  

Henvisning
           

Østre Landsrets dom af 18. januar 2012, 12. afdeling, S-2366-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kåre Pihlmann)

Afsagt af landsdommerne

Lodberg, Gitte Rubæk Pedersen og Tuk Bagger

............................

Byrettens dom af 14. juli 2011, 1-1119/2011

Anklageskrift er modtaget den 6. april 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af skattekontrollovens § 16. stk. 2. jf. stk. 1 ved for indkomståret 2007 groft uagtsomt at have undladt inden 4 uger efter modtagelse af skatteansættelse af 10. marts 2008 (dog tidligst 4 uger efter 1. maj 2008) at meddele SKAT, at indkomsten var ansat for lavt med kr. 106.014,- i kapitalindkomst opnået ved salg af investeringsbeviser m.v. og kr. 375.182,- i aktieavance, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 214.991,- i skat.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne V.1 og V.2.

Tiltalte forklarede, at hun har arvet de i sagen omhandlede aktier og investeringsbeviser efter sin mand, der døde i 2002. Han var forretningsmand, og det var ham, der tog sig af disse ting. Hun havde overhovedet ikke noget at gøre med hverken køb eller salg af aktier eller den slags. Efter sin mands død håbede hun, at hun kunne leve godt i mange år for pengene. Hun har haft revisorbistand i en del år. Det var revisor NS fra R1, der hjalp hende efter hendes mand død og indtil et tidspunkt, hvor hun stoppede med revisorbistanden, idet hun syntes, at det var mange penge, hun skulle betale herfor. NS tog sig dengang af hendes skattebillet. Hun havde ikke selv sat sig ind i, hvordan det foregik. Da hun ophørte med at have ham, gjorde hun ingenting, andet end at hun gik ud fra sin skattebillet, hvormed hun mener sin årsopgørelse, hvor der står, hvad man har og ikke har. Når hun fik den, var hun mest interesseret i, om hun skulle have penge tilbage eller af med skat. Hun har betalt rigtigt mange penge i skat. Hun kiggede ikke nærmere på de tal, som skattevæsenet ellers var kommet frem til. Det var hendes bank, F1-Bank, der foretog salg af aktierne. Hun har tidligere haft F1-Bank på ..., men nu bruger hun F1-Bank i .... Når hun skulle bruge penge, talte hun med sine rådgivere i banken eller med SN om, hvad der var fornuftigt at sælge. Hun regnede så med, at alting herefter var i orden. Hun har stort set ikke købt noget siden 2002, kun solgt. Når banken havde solgt aktier for hende, fik hun at vide, at der var solgt aktier for så og så meget, og at pengene var sat ind på hendes konto. Hun snakkede ikke med sin bankrådgiver om, hvordan hun skulle forholde sig overfor skattevæsenet, når hun solgte aktier. Hun formodede, at banken tog af at indberette til skattevæsenet, hvad der skulle indberettes i forbindelse med salget af aktierne. Hun vidste ikke tidligere, at man skulle betale skat, hvis man solgte aktier. Det har hun fundet ud af efterfølgende.

Foreholdt af anklageren bilag 19, en fondsnota fra F1-Bank, dateret den 8. august 2007, hvoraf fremgår, at der er indsat et beløb på 198.073,72 på hendes konto, forklarede tiltalte, at det er rigtigt, at hun har fået papirer fra banken, når der blev solgt aktier, men hun tænkte ikke over, om der skulle betales skat af beløbene.

Foreholdt bilag 18, årsopgørelse af 31. december 2007 over de depoter og fonde, som tiltalte har haft, forklarede tiltalte, at hun ikke har tænkt nærmere over, at der nederst på side 1 står, at "Beløb markeret med * er indberettet til skattemyndighederne." Hun har i øvrigt heller ikke tænkt over, at der skulle betales skat af det, der var blevet solgt.

Foreholdt sagens bilag 21, årsopgørelse dateret 10. marts 2008, hvoraf fremgår, at tiltalte skal have 24.441,00 kr. tilbage i skat, samt at det på forsiden under "Orientering fra SKAT" bl.a. er anført, at

"...

Fristen for at selvangive oplysninger er den 1. maj 2008.

...

Efter skattekontrollovens § 16 har du pligt til inden 4 uger fra modtagelsen af denne årsopgørelse at underrette SKAT, hvis ansættelsen af din indkomst eller ejendomsværdiskat er for lav. Undladelse heraf kan medføre strafansvar. Fristen på. 4 uger regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen.

..."

forklarede tiltalte, at hun alene har lagt mærke til, hvor meget hun skulle have tilbage i skat.

Yderligere foreholdt

"...

Vær opmærksom på

Rubrik 66/67. Vi har registreret afståelse af aktieinvesteringsbeviser. Du skal medtage indkomstårets skattepligtige nettofortjeneste ved afståelse af børsnoterede aktier samt indkomstårets nettofortjeneste ved afståelse af unoterede aktiver [aktier.red.SKAT] mv.

..."

forklarede tiltalte, at hun heller ikke har lagt nærmere mærke til dette afsnit. Efter at hun var ophørt med revisorbistanden, henholdt hun sig til den opgørelse, hun fik fra skat, idet hun regnede med, at den indeholdt alle de nødvendige tal.

Foreholdt bilag 20, brev af 8. april 2008, som tiltalte skal have modtaget et tilsvarende af, bemærkede tiltalte, at hun ikke kan huske, om hun har set nævnte brev.

Tiltalte forklarede, at hun nogenlunde ved, hvad hun har af løn, og hvad hun har i pensioner, og hun kigger på ejendomsskatten, men ellers ser hun ikke så meget mere på selvangivelsen. Da tiltalte opsagde revisoren, tænkte hun ikke på, at der var nogle ting, hun selv skulle sørge for. Hun tænkte heller ikke på, da hun arvede aktierne efter sin mand, at der var nogle regler, hun skulle sætte sig ind i. Hun regnede med, at hvis hun solgte noget, så tog banken sig af det.

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at hun ikke har nogen uddannelse overhovedet. Hun er p.t. ansat som serviceassistent hos G1, hvor hun har været, siden hendes mand døde. Hun har været der i 9 år. Hun servicerer kunderne, udleverer brochurer og skriver fakturaer m.v. Hun har ikke noget med skat at gøre hos G1. Tiltalte regnede med, at hendes bankrådgiver sørgede for at underrette skattevæsenet på samme måde, som når der bliver indberettet renter. Bankrådgiveren har ikke sagt, hun skulle være opmærksom på, at banken alene indberetter renter, men ikke skat.

V.1, SKAT forklarede, at hun har været sagsbehandler på en skattesag mod tiltalte. I forbindelse med et projekt, som vidnet deltog i vedrørende aktier og investeringsbeviser, var dette en af de sager, der tilfældigt blev udvalgt. Hun mener, at det var i begyndelsen eller midten af 2008. Hun undersøgte først, om der var solgt nogle værdipapirer, og om der var selvangivet noget. Hun kunne så se, at der ikke var selvangivet noget, men at der var solgt værdipapirer.

Foreholdt bilag 17, opgørelse over gevinst og tab ved salg aktier og investeringsbeviser for indkomståret 2007, bekræftede vidnet, at det er en, hun har lavet. Ved en aktieavance er man inde og finde anskaffelsessummen og en afståelsessum samt differencen. I nogle tilfælde, hvor man ikke har en anskaffelsessum, må man i stedet ind og bruge en kurs. Ved F1-Bank-aktien var der ingen anskaffelsessum, så der har man benyttet kursen for 19. maj 1993. Det gav i alt en aktieindkomst på 375.182 kr.

Udspurgt af anklageren, om der ved salg af investeringsbeviser er nogle andre regler, og om de skal opgøres på en anden måde end aktieavance, forklarede vidnet, at der har været nogle investeringsbeviser, hvor investeringsforeningen har investeret i udenlandsk valuta, men det er opgjort på samme måde med køb og salg. Det er opgjort til 106.014 kr. Det skal henføres under kapitalindkomst. Der har været nogle investeringsbeviser i et investeringsselskab, hvor der har været en ændring på 111.921 kr. De er blevet opgjort efter et lagerprincip. Der har derudover været nogle fradrag fra tiltalte, som har gjort, at de er kommet ned på dette beløb, idet hun har haft nogle investeringsbeviser, som har været investeret i fremmed valuta, og som hun har kunnet trække fra.

Når man skal selvangive aktieavance og salg af investeringsbeviser, er nogle af reglerne komplicerede, men ikke dem alle sammen. For at sikre sig, at folk forstår reglerne, har der været gennemført en informationskampagne i 2008 i forbindelse med, at den nye aktieavancebeskatningslov trådte i kraft 1. januar 2006. Der har bl.a. været annoncer i dagblade, pressemeddelelser, afholdelse af "tast selv" borgermøder rundt i landet m.v. Der har endvidere været sendt en pjece ud sammen med et brev vedrørende aktier og andre værdipapirer.

Foreholdt sagens bilag 20, forklarede vidnet, at hun ikke har deltaget i denne del af projektet, så det er kun nogle informationer, hun har fået fra andre om, at der er udsendt et brev. Hun har ikke deltaget i vejledningsdelen, men alene i kontrolafdelingen. Hun kan se, at det er et af SKATs systemer, det der er udskrevet fra. Kunde ID er tiltaltes cpr-nummer. I forbindelse med, at hun har fået tildelt sager, har hun fået oplyst, at der er blevet udsendt breve og pjecer til nogle af de pågældende personer, herunder bl.a. tiltalte. Det fremgår af systemet, at skattevæsenet har sendt skrivelsen ud den 26. maj 2008 til den anførte kunde ID.

I perioden 2007 - 2008 fik de indberettet aktiesalget fra bankerne, når der skete salg af aktier, men de fik ikke oplyst avancerne. Det gør de nu. Nu får de både besked fra bankerne, når der købes aktier, og besked, når der sælges aktier. Når vidnet får oplysninger om, at der er sket aktiesalg, men at der ikke er blevet indberettet noget på årsopgørelsen, så indkalder hun en opgørelse over fortjeneste og tab ved salg af værdipapirerne og indkalder dokumentation for køb og salg fra skatteyderen. Der gik lidt tid, inden vidnet fik nævnte oplysninger fra tiltalte. En revisor bad om udsættelse og fik det, men da hun ikke fik noget materiale, rykkede hun efterfølgende for det, hvorefter det så blev fremsendt. Hun kunne af materialet se, at der havde været nogle fortjenester, som ikke havde været selvangivet. Hun inddrog selvangivelsen og sendte et forslag til ændring, bilag 16. Den er senere blevet ændret yderligere, således at indkomsten er endt på 477.943 kr. Hun mener, at opgørelsen er godkendt af skatteyderen, idet der ikke er klaget over afgørelsen. Efterfølgende har vidnet sendt sagen til bødebehandling ved SKAT, afdelingen som har med straffesager at gøre.

Foreholdt af forsvareren bilag 20 forklarede vidnet, at hun i systemet kan se, at der er sendt et vejledningsbrev til tiltalte. Bilaget er formentlig en udskrift fra et af deres systemer om, at der er sendt et brev ud i forbindelse med projektet. Den 26. maj 2008 er formentlig den dato, hvor det er lagt ind i systemet. Det er rigtigt, at der har været afholdt nogle informationsmøder, men vidnet ved ikke, om der er afholdt nogen møder i nærheden af tiltaltes bopæl. Hun har ikke deltaget i den del af projektet. Vidnet har heller ikke nogen dokumenter, der viser, at tiltalte har deltaget i et sådant kursus. Vidnet bekræftede, at man tidligere kunne afstå børsnoterede aktier med en ejertid på mindst 3 år skattefrit, hvis de var under en vis beløbsgrænse. De aktier, tiltalte solgte, var børsnoterede. Ejertiden var over 3 år. Vidnet gik ind og kiggede vedrørende 1. januar 2006, og da var beløbsgrænsen 136.600 kr. Vidnet bekræftede, at SKAT fik indberetninger fra banken, når der skete et salg, men ikke oplysninger om anskaffelsessummen. Hun har ikke anvendt anskaffelsessummen ved F1-Bank aktierne, da man ikke kunne fremskaffe nogen anskaffelsessum. Det er her 19. maj 1993 kurserne, der er anvendt. Hun manglede især i denne sag oplysninger om nogle fondsaktier, der var blevet tildelt.

Bilag 20 er formentlig en udskrift fra et af deres systemer om, at der er sendt et brev ud i forbindelse med projektet. Den 26. maj 2008 er formentlig den dato, hvor det er lagt ind i systemet.

V.2 forklarede, at hun er ansat i SKAT, afdelingen, der har med straffesager at gøre.

Foreholdt bilag 20 forklarede vidnet, at de i forbindelse med, at de havde fået en del sager vedrørende køb og salg af aktier, hvor de skulle vurdere, om der var foretaget noget strafbart, blev orienteret om, at der havde været en vejledningskampagne, og at de i et system, der hedder Remedy Skat, som er et kundeoverbliksystem, meget kort kunne se de henvendelser, der havde været til og fra borgerne, også hvis borgerne havde henvendt sig til dem. De kunne også der se, hvilke borgere der havde modtaget de omhandlede vejledningsbreve. Bilag 20 er et skærmprint fra forsiden på Remedy, hvor det kan ses, at man den 26. maj har været inde og indberette, at der er sendt et brev til denne bestemte borger. Brevene er sendt i perioden fra lige først i april og indtil medio maj, så personerne havde en chance for nå at sende en selvangivelse. Det er indberettet en og samme dag, at man nu var færdig med at udsende alle brevene, og man har indberettet hele listen til Remedy samme dag. Brevene kan dog sagtens være sendt midt i april. De er sendt over en periode på en måneds tid. Man kan se, at der er sendt brev til tiltalte, men man kan ikke se, hvilken dato det er sendt, men det er i perioden mellem april til medio maj.

Personlige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har erkendt, at det offentlige for indkomståret 2007 blev unddraget 214.991 kr. i skat som opgjort i anklageskriftet.

Det lægges på baggrund af tiltaltes forklaring til grund, at tiltalte har modtaget årsopgørelse af 10. marts 2008 for indkomståret 2007. Det fremgår heraf, at tiltalte efter skattekontrollovens § 16 havde pligt til inden 4 uger fra modtagelsen af årsopgørelsen at underrette SKAT, hvis ansættelsen af indkomsten var for lav. Det fremgår endvidere, at SKAT havde registreret afståelse af aktier/investeringsbeviser, og at tiltalte skulle medtage den skattepligtige nettofortjeneste. Det lægges endvidere på baggrund af tiltaltes forklaring til grund, at hun modtog brevene fra F1-Bank med underretning om, når banken havde solgt aktier og investeringsbeviser for hende. Herefter og idet der ikke har været tale om enkeltstående salg men derimod om flere salg og sammenholdt med størrelsen af indkomsten ved salget i forhold til tiltaltes personlige indkomst, finder retten, at det er bevist, at tiltalte groft uagtsomt har overtrådt skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1, som det er beskrevet i anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 35.000 kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1. Retten har ikke fundet grundlag for at nedsætte bøden.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T skal betale en bøde på 35.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

................

Østre Landsrets dom af 18. januar 2012, 12. afdeling, S-2366-11

Byretten har den 14. juli 2011 afsagt dom i 1. instans (SS-1-1119/2011)

Tiltalte T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at det håndskrevne på årsopgørelsen fra F1-Bank ikke er påført af hende. Hun kan fortsat ikke erindre, om hun modtog brevet af 8. april 2008 fra SKAT.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at det ikke er i alle men kun nogle få tilfælde, at SKAT nu får oplysning om aktieavancer fra bankerne. Tiltalte havde glemt at selvangive et fradragsberettiget tab på nogle investeringsbeviser.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at man sendte vejledningsbrevet til 10.000 borgere, der blev udvalgt blandt dem, hvor man havde indberetningerne om, at de havde foretaget salg af aktier m.v. Man har sendt brevene til de adresser på borgerne, der fremgår af folkeregistret. Det er ikke hos SKAT registreret, at vejledningsbrevet til tiltalte, er kommet retur.

Supplerende oplysninger

Det fremgår af sagen, at SKAT den 10. november 2008 traf afgørelse om at ændre tiltaltes skattetilsvar. Den 6. juli 2010 sendte SKAT en tiltalebegæring til politiet. Her er anført:

"...

Vi vil bede jer nedlægge påstand om en bøde på 35.000 kr.

Normalbøden, for en overtrædelse af skattekontrollovens § 16 jf. stk. 1 når unddragelse er på 214.991 kr., er 70.000 kr.

SKAT har ved møde den 10. juni 2010 tilbudt at afslutte sagen administrativt med en bøde på 35.000 kr.

Advokat Kåre Pihlmann har den 11. juni 2010 tilkendegivet, at T ikke ønsker en administrativ afgørelse, men ønsker at få sagen prøvet ved retten.

..."

Landsrettens begrundelse og afgørelse

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende. Landsretten bemærker herved, at hverken sagsbehandlingstiden eller tiltaltes personlige forhold kan føre til en nedsættelse af bøden, der i forvejen er reduceret.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.