Dato for udgivelse
14 Jun 2004 11:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. juni 2004
SKM-nummer
SKM2004.236.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1666-0319
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Fradrag, rådgivningsudgifter
Resumé
Overdragelse af en fast ejendom kunne ikke anses for sket som led i en virksomhedsoverdragelse. Der var ikke fradragsret for moms af rådgivningsudgifter i forbindelse med salget. Ejendommen var frivillig momsregistreret og blev overdraget til en køber, der ikke fortsatte den momspligtige udlejning, men anvendte den til anden momspligtig virksomhed.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9
Henvisning
Momsvejledningen 2004.2 afsnit J.1.1 

Klagen skyldes, at told- og skatteregionen ikke har godkendt fradrag for moms af rådgivningsudgifter i forbindelse med salg af fast ejendom.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster told- og skatteregionens afgørelse.

Sagens oplysninger

A ApS (herefter selskabet) har været frivilligt momsregistreret i henhold til momslovens § 51 for udlejning af en ejendom.

Selskabet solgte i 1999 ejendommen til en ejendomsmægler, der efterfølgende har drevet ejendomsmæglervirksomhed fra ejendommen. Selskabet afholdt i forbindelse med salget af den faste ejendom udgifter til ejendomsmægler. Momsen af disse udgifter udgjorde 40.937,50 kr.

Selskabet har foretaget fradrag for momsen af ejendomsmæglerudgifterne.

Selskabets repræsentant har oplyst, at køber under salgsdrøftelserne med selskabet oplyste, at det var hensigten at fortsætte udlejningsvirksomheden efter købet af ejendommen. Forskellige omstændigheder gjorde imidlertid, at køberen efterfølgende disponerede anderledes.

Regionens afgørelse

Regionen har ikke godkendt det af selskabet foretagne fradrag på 40.937,50 kr. for moms af udgifter til ejendomsmægler afholdt i forbindelse med salget af den faste ejendom.

Ejendommen er ikke anset for overdraget som led i en virksomhedsoverdragelse, idet køberen ikke forsætter den momsregistrerede drift af udlejningsejendommen efter momslovens § 51. Salget er anset for et momsfritaget salg af fast ejendom efter momslovens § 13, stk. 1,  nr. 9, og betingelserne i cirkulære nr. 2001-34 er ikke anset for opfyldt.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om godkendelse af fradraget på 40.937,50 kr. vedrørende moms af udgifter til ejendomsmægler afholdt i forbindelse med salg af fast ejendom.

Til støtte for påstanden har repræsentanten principalt gjort gældende, at udgifterne er afholdt i forbindelse med en momsfri overdragelse af en virksomhed, jf. momslovens § 8, stk. 1.

Momslovens § 8, stk. 1, har hjemmel i 6. momsdirektiv, art. 5, stk. 8, der bestemmer, at medlemslandene kan anlægge den betragtning, at der ved hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, ikke sker nogen levering af godet, når modtageren træder i overdragerens sted (succession).

Der er ikke tvivl om, at selskabet ophørte med driften af den overdragede økonomiske enhed. Hvis hensigten med købet var at anvende ejendommen til fuldt momspligtige formål, må det være underordnet under hvilken form eller branche virksomheden drives. Det kan ikke stilles som betingelse, at køberen skal fortsætte med at drive udlejningsaktiviteter fra ejendommen. Hvis køber vurderer, at der er bedre økonomi i at drive ejendomsmæglervirksomhed fra ejendommen, frasiger man sig ikke af den grund muligheden for at anvende overdragelsesreglerne i momslovens § 8, stk. 1.

Repræsentanten har subsidiært gjort gældende, at der er momsfradragsret, selv om salget ikke anses for et salg som led i en virksomhedsoverdragelse.

Det er til støtte herfor anført, at det af EF-Domstolens domme i Abbey National (sag C-408/98) og Cibo Participations (sag C-16/00) kan udledes, at der er fradragsret for moms af rådgivningsydelser i forbindelse med salg af fast ejendom, hvad enten ejendommen har været frivilligt momsregistreret, eller den har været anvendt som domicilejendom for en momspligtig virksomhed. Det er således uden betydning, om salget sker efter fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 8, stk. 1, eller om salget er fritaget efter § 13.

Den omstændighed, at ejendommen har været benyttet i en fuld momspligtig virksomhed må betyde, at der er fradragsret for momsen af rådgivningsudgifterne, selv om udgiften vedrører en fritaget transaktion, idet udgifterne har en direkte og umiddelbar tilknytning til virksomhedens samlede økonomiske virksomhed.

Udformningen af momslovens § 37, stk. 1, bør ikke være til hinder for den nævnte konklusion, idet bestemmelsen er en implementering af 6. momsdirektivs artikel 17, stk. 2, der ikke har en lignende henvisning til artikel 13. 6. momsdirektivs artikel 17, stk. 2, fastslår således alene, at der er fradragsret, ”i det omfang goder og tjenesteydelser anvendes i forbindelse med den afgiftspligtiges transaktion”. Momslovens § 37 bør således fortolkes i overensstemmelse hermed og forstås på den måde, at en direkte og umiddelbar forbindelse til en momsfritaget indtægt ikke udelukker, at omkostningen samtidig udgør en fradragsberettiget generalomkostning for virksomheden.

Betingelsen fra Told- og Skattestyrelsen, jf. cirkulære TSS 2001-34, om, at der skal foreligge en virksomhedsoverdragelse for, at man er berettiget til fradrag for rådgivningsudgifter, beror på en overfortolkning. Der bør således være momsfradragsret ved det rene salg af en ejendom anvendt i en fuldt momspligtig virksomhed.

Der er endelig henvist til, at Sverige anerkender momsfradragsret for ejendomsmæglersalærer afholdt i forbindelse med salg af fast ejendom, der har været anvendt til momspligtig virksomhed. Udgiften anses for en generalomkostning i den momspligtige virksomhed, hvori ejendommen har indgået. Fradraget anerkendes, uanset om salget af ejendommen sker i forbindelse med overdragelse eller afvikling af virksomheden eller ikke.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Artikel 5, stk. 8, i 6. momsdirektiv har følgende ordlyd:

”Medlemsstaterne kan anlægge den betragtning, at der, ved hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden vederlag, eller i form af indskud i et selskab, ikke er sket nogen levering af goder, og at modtageren træder i overdragerens sted.”

Det er i momslovens § 8 stk. 1, 3. pkt. bestemt:

”Til levering mod vederlag kan dog ikke henregnes overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller af den del af denne, når den nye indehaver driver registreret virksomhed”

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, er levering af fast ejendom fritaget for afgift.

Artikel 17, stk. 2, i 6. momsdirektiv er sålydende:

”I det omfang goder og tjenesteydelser anvendes i forbindelse med den afgiftspligtige persons transaktioner, er han berettiget til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb:

a.       den merværdiafgift, som skyldes eller er erlagt for goder, der er eller vil blive leveret ham, og for tjenesteydelser, der er eller vil blive udført for ham af en anden momspligtig person”

Af momslovens § 37, stk. 1, følger:

Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 5”

Af EF-Domstolens dom i Zita Modes Sárl (sag C-497/01), præmis 46, fremgår bl.a.:

”(…) at sjette momsdirektivs artikel 5, stk. 8, skal fortolkes således, at når en medlemsstat gør brug af muligheden i denne bestemmelses første punktum for at anlægge den betragtning, at der i merværdiafgiftsmæssig henseende ikke er sket en levering af goder ved overdragelse af en samlet formuemasse, finder denne regel om, at der ikke foreligger en levering, anvendelse - med forbehold for en eventuelt brug af muligheden for at begrænse anvendelsen af denne regel på de betingelser, der fremgår af stk. 8, andet punktum - på enhver overdragelse af en forretning eller en selvstændig del af en virksomhed, som omfatter materielle aktiver og eventuelt immaterielle aktiver, som tilsammen udgør en virksomhed eller en del af en virksomhed, der kan fortsætte med at drive en selvstændig økonomisk virksomhed. Modtageren i forbindelse med overdragelsen skal dog have til hensigt at drive forretningen eller en del af den virksomhed, som således er overdraget, og ikke blot have til hensigt øjeblikkeligt at likvidere den pågældende virksomhed eller at sælge lagerbeholdningen.”

Selskabets overdragelse af ejendommen kan ikke anses for at være sket som led i overdragelse af en virksomhed eller en del af denne efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. Omkostningerne forbundet med salget er derfor ikke omfattet af cirkulære nr. 2001-34 om fradrag i momsgrundlaget for omkostninger til salg af fast ejendom, som er sket som led i en virksomhedsoverdragelse.

Der er ved afgørelsen heraf henset til, at selskabet kun overdrager ejendommen og ikke en udlejningsvirksomhed inkl. lejemål m.m. Erhverver fortsætter endvidere ikke med at drive udlejningsvirksomhed fra ejendommen, men anvender ejendommen i forbindelse med ejendomsmæglervirksomhed, jf. præmis 46 i EF-Domstolens dom C-497/01 i (Zita Modes Sárl).

Selskabet må derfor anses for at have foretaget levering af fast ejendom, der er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Efter art. 17, stk. 2, i 6. momsdirektiv er der fradrag for momsen af varer og ydelser anvendt i forbindelse med den afgiftspligtige persons afgiftspligtig transaktioner. Der er mulighed for at fritage visse transaktioner. En fritaget transaktion er fortsat en transaktion, som blot ved en særlig bestemmelse er fritaget for moms. Tilsvarende er der i momslovens § 37 fradrag for indkøb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget efter § 13. Levering af fast ejendom udgør en momsfritaget transaktion, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Det bemærkes, at præmisserne i EF-Domstolens dom Abbey National  (sag C-408/98) ikke kan fortolkes således, at der kan anerkendes momsfradrag for udgifter, der har en direkte tilknytning til en momsfritaget transaktion, idet Abbey National-dommen alene omhandler en situation, hvor der er tale om virksomhedsoverdragelse. I virksomhedsoverdragelsessituationen efter momslovens § 8 er der ikke sket levering af goder, og der er således ikke tale om en transaktion, hverken afgiftspligtig eller fritaget for afgift.

Selskabet kan således ikke anses for berettiget til fradrag for moms af de omhandlede udgifter til ejendomsmæglersalær m.v., idet der er tale om udgifter med direkte og umiddelbar tilknytning til en momsfritaget transaktion, jf. momslovens § 37 og momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.