Dato for udgivelse
22 Jun 2004 10:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
2. juni 2004
SKM-nummer
SKM2004.266.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
24. afdeling, B-2933-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genoptagelsestilsagn, søgsmålsfrist
Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren havde ret til genoptagelse af en sag for Landsskatteretten i henhold til et genoptagelsestilsagn. Da den retssag, som genoptagelsestilsagnet var betinget af, blev hævet af skatteyderen inden sagen blev domsforhandlet, fandt landsretten, at betingelsen for at genoptage sagsøgerens sag for Landsskatteretten ikke var opfyldt. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 31, stk. 3

Henvisning

Processuelle regler 2004 - 2 A.2.4

Henvisning

Processuelle regler 2004 - 2 H.7.1

Henvisning

Processuelle Regler 2004 - 2 H.7.4

Parter

A
(advokat Ole Bjørn Christensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Martin Henrichsen)

Afsagt af landsdommerne

Lyngesen, Karen-Anke Tørring og Annette Andersen (kst.)

Ved afgørelse af 19. september 2000 nægtede Landsskatteretten at godkende fradrag, som A (i det følgende A) i forbindelse med indkomstopgørelsen for 1994 og 1995 havde foretaget vedrørende en investering i H1 Holding A/S.

Samtidig gav Landsskatteretten A tilsagn om at genoptage sagen, hvis det endelige udfald ved domstolene blev, at Landsskatterettens afgørelse blev ændret i en retssag, som en anden skatteyder havde anlagt vedrørende en lignende investering i det samme selskab.

Efter at den anden skatteyder har hævet den pågældende retssag, drejer denne sag sig om, hvorvidt A under henvisning til tilsagnet kan kræve sin sag genoptaget af Landsskatteretten.

Påstande

A har nedlagt påstand om, at Landsskatteretten skal anerkende, at hans klage over skatteansættelserne for indkomstårene 1994 og 1995 skal genoptages.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Den 19. september 2000 sendte Landsskatteretten kopi af Landsskatterettens kendelse vedrørende skatteansættelserne for A for indkomstårene 1994 og 1995 til sagsøgerens revisor, NP. I skrivelsen tilføjedes:

"...

Landsskatteretten [vil] på begæring genoptage klagesagen, såfremt det endelige udfald ved domstolene bliver, at Landsskatterettens afgørelse i sagen vedrørende RJ ... ændres. Deres klage vil så blive vurderet på ny på baggrund af domstolsafgørelsen. Begæringen skal indgives senest 6 måneder efter offentliggørelsen af domstolenes afgørelse. Det bemærkes, at tilsagnet om genoptagelse må anses for bortfaldet, såfremt nærværende sag indbringes for domstolene.

Vejledning om sagsanlæg

Sagen kan indbringes for domstolene senest 3 måneder efter kendelsens afsigelse, jf. skattestyrelseslovens § 31, stk. 3.

..."

Den 19. juni 2001 hævede RJ den sag, han havde anlagt ved Vestre Landsret mod Skatteministeriet. Vestre Landsret pålagde ham den 28. juni 2001 at betale 12.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Landsskatteretten underrettede ikke A om, at RJs sag var blevet hævet.

Ved skrivelse af 12. februar 2002 spurgte advokat Ole Bjørn Christensen som advokat for A Landsskatteretten, om sagen vedrørende RJ var afgjort, således at der kunne tages stilling til spørgsmålet om genoptagelse af As sag.

Landsskatteretten oplyste ved skrivelse af 13. februar 2002, at domstolssagen vedrørende RJ var blevet hævet.

Advokat Ole Bjørn Christensen anmodede den 21. februar 2002 Landsskatteretten om at genoptage As sag, idet han henviste til genoptagelsestilsagnet af 19. september 2000.

Ved skrivelse af 25. februar 2002 meddelte Landsskatteretten, "at der ikke vil ske genoptagelse, når domstolssagen er hævet".

Herefter skrev advokat Ole Bjørn Christensen den 7. marts 2002 følgende til Landsskatteretten:

"...

Jeg har ... fået oplyst, at det er Dem og/eller ligningsmyndighederne, som har besluttet, at netop sagen vedrørende RJ skulle være pilotsag.

Det forhold, at pilotsagen, som min klient ikke har haft indflydelse på valget af, bortfalder, kan naturligvis ikke føre til det resultat, at de øvrige sager, som er udsat på den pågældende pilotsag, nu ikke kan genoptages.

Såfremt der ikke må være øvrige pilotsager, må der derimod blot udvælges en pilotsag, eventuelt blandt min klients sager.

Imidlertid er jeg bekendt med, at skatteydere i tilsvarende sager har fået deres sager udsat dels på afgørelse i sagen vedrørende RJ, og dels på afgørelser i sagerne vedrørende BK og OK.

Det almindeligt gældende lighedsprincip kan derfor kun føre til, at min klients sag nu afventer genoptagelse, til det tidspunkt afgørelserne i sagerne vedrørende BK og OK foreligger.

..."

Landsskatteretten svarede ved skrivelse af 18. marts 2002 således:

"...

der [er] efter det for Landsskatteretten oplyste ikke indbragt andre sager for domstolene vedrørende investering i H1 Holding A/S end den, som blev indbragt af RJ, og som nu er hævet.

For så vidt angår de af BK og OK indbragte sager vedrører disse, som De ved, investering i G1 A/S.

Landsskatteretten kan ikke imødekomme Deres anmodning om, at der gives genoptagelsestilsagn ... med henvisning til de indbragte sager vedrørende investering i G1 A/S, som er et andet projekt.

Det tilføjes i øvrigt, at Landsskatteretten ikke giver genoptagelsestilsagn under henvisning til sager, der er indbragt for domstolene, efter at den pågældende kendelse er afsagt og fristen for indbringelse for domstolene er overskredet.

..."

Ved skrivelse af 12. april 2002 besvarede Landskatteretten en yderligere henvendelse fra advokat Ole Bjørn Christensen således:

"...

Idet der henvises til Deres skrivelser af 25. marts og 8. april 2002 skal man oplyse, at RJs sag vedrørende H1 Holding A/S, hvori Landskatteretten afsagde kendelse den 18. december 1998, ikke blev behandlet som en pilotsag. Landsskatteretten havde inden RJs sag behandlet en anden sag vedrørende investeringen, som er offentliggjort i TfS 1999.143.

Idet der i øvrigt henvises til Landsskatterettens tidligere skrivelser skal man på ny meddele, at Deres anmodning om genoptagelsestilsagn ... ikke kan imødekommes.

Det bemærkes, at retsmidlet over for rettens afgørelser er indbringelse for domstolene.

I meget begrænset omfang kan Landsskatteretten give tilsagn om genoptagelse, hvor der samtidig med kendelsens afsigelse verserer en identisk sag for domstolene, således at udfaldet af dommen må antages at kunne lægges direkte til grund for den sag, der har været forelagt Landsskatteretten.

Når Landsskatteretten har givet et tilsagn om genoptagelse, vil det være den pågældende klagers risiko, at den ved domstolene verserende sag hæves.

..."

Som svar på en henvendelse fra Kammeradvokaten den 20. december 2002 meddelte Landsskatteretten ved skrivelse af 6. januar 2003 følgende:

"...

[det] kan ... herved oplyses, at der efter det for retten foreliggende ikke - bortset fra den hævede sag ... - RJ - er indbragt andre sager for domstolene vedrørende H1 Holding A/s.

I forlængelse heraf kan det endvidere oplyses, at der ikke er givet genoptagelsestilsagn med henvisning til andre sager.

Det tilføjes, at det ikke kan forventes, at afsluttede sager i videre omfang genoptages, end der er meddelt genoptagelsestilsagn om.

..."

Parterne synspunkter

A har gjort gældende, at han har krav på genoptagelse af sin klage, idet tilsagnet om genoptagelse også gælder i en situation, hvor RJs sag er hævet.

A har forstået tilsagnet således, at han kunne være sikker på, at RJs sag vil blive realitetsbehandlet ved domstolene, og han havde som følge heraf ingen tilskyndelse til selv at indbringe sin sag for domstolene inden for den i skattestyrelseslovens fastsatte tremåneders frist for søgsmål.

Landsskatteretten burde have præciseret, at tilsagnet ikke gjaldt, hvis RJs sag blev hævet. Landsskatteretten, som er en offentlig myndighed, har uopfordret givet tilsagn om genoptagelse, og uklarheder i formuleringen må i overensstemmelse med koncipistreglen fortolkes til skade for Landsskatteretten.

Da Landsskatteretten ikke, som den burde, underrettede A om udfaldet af RJs sag, har A krav på genoptagelse, selv om hans begæring herom er fremsat efter udløbet af 6 måneders fristen herfor.

Skatteministeriet har gjort gældende, at betingelsen for genoptagelse af As sag ikke er opfyldt.

En sproglig fortolkning af tilsagnet fører til, at det var en betingelse for genoptagelse af As sag, at domstolene nåede til et andet materielt resultat i RJs sag. Idet denne sag blev hævet, er betingelsen for genoptagelse ikke opfyldt.

Der var intet i Landsskatterettens tilsagn, som hindrede A i selv at indbringe sin sag for domstolene. Det var hans eget valg at afvente udfaldet af RJs sag.

Det fremgår af tilsagnet, at genoptagelse sker efter begæring. Dette indebærer, at A selv skulle holde sig orienteret om forløbet af RJs sag.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsskatterettens tilsagn om genoptagelse af As klage var udtrykkeligt betinget af, at det endelige udfald af den angivne retssag blev, at "Landsskatterettens afgørelse i sagen vedrørende RJ ... ændres".

Da RJ har hævet sagen, er det endelige udfald af den pågældende sag, at Landsskatterettens afgørelse ikke ændres, og betingelsen i genoptagelsestilsagnet er derfor ikke opfyldt.

Skatteministeriet frifindes derfor.

Ved afgørelsen om sagsomkostninger er der taget hensyn til, at A efter særskilt forhandling i medfør af retsplejelovens § 253 ved landsrettens kendelse af 22. maj 2003 fik medhold i, at der som udgangspunkt skulle ses bort fra, at han ved sagens anlæg den 10. oktober 2002 havde overskredet søgsmålsfristen i skattestyrelseslovens § 31, stk. 3.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.