Dato for udgivelse
14 Jun 2004 12:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. maj 2004
SKM-nummer
SKM2004.252.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-0487
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ugyldighed, frist
Resumé
Et udenlansk selskabs underskud var uberettiget medtaget ved opgørelsen af et dansk selskabs sambeskatningsindkomst. Den kommunale skattemyndigheds korrektion af forholdet blev gennemført efter udløbet af fristerne i skattestyrelsesloven. Da der i det mindste forelå grov uagtsomhed hos det danske selskab, og da skattemyndigheden havde reageret inden for riimelig tid efter, at skattemyndigheden i forbindelse med ligningen havde fået kendskab til forholdet, var ansættelsen ikke ugyldig.
Reference(r)
Skattestyrelsesloven § 35 (dagældende)
Redaktionelle noter
Sagen er indbragt for domstolene. Sagen er efterfølgende hævet.

Klagen vedrører spørgsmålet om ugyldighed af indkomstansættelsen for indkomståret 1998.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten anser ikke ansættelsen for indkomståret 1998 for ugyldig.

Sagens oplysninger

Selskabet ejer 100 % af aktierne i B A/S, hvormed det er sambeskattet. Selskabet har regnskabsår fra 1. juli til 30. juni. C er hovedaktionær i selskabet.

Følgende fremgår af selskabets opgørelse af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1998:

”De sambeskattede indkomstopgørelser omfatter i lighed med sidste år følgende selskaber:

A ApS (moderselskab)

(134.223)

B A/S

1.128.764

D Ltd.

(169.665)

824.876”

Af selskabets regnskab for indkomståret 1998 fremgår en koncernoversigt, hvor B A/S og D Ltd. er vist som 100 % ejede datterselskaber. Af årsberetningen for indkomståret 1998 og 1999 fremgår endvidere følgende:

Aktivitet

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at være moderselskab for B A/S og D LTD. Herudover drivet selskabets udlejning af 2 beboelsesejendomme.

Koncernforhold

Selskabet ejer jf. koncernoversigten 100 % af aktiekapitalen i:

B A/S,

D Ltd., Sydafrika.”

Selskabets regnskaber og selvangivelse for 1998 blev modtaget af den kommunale skattemyndighed den 23. december 1998.

Af selskabets regnskab for indkomståret 2000, som blev modtaget af den kommunale skattemyndighed den 2. januar 2001, fremgår følgende af årsberetningen:

Aktivitet

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at være moderselskab for B A/S. Det er i året erfaret, at selskabet D Ltd. I Sydafrika er ejet af hovedaktionæren personligt, hvorfor det er udeladt af årsregnskabet. Herudover driver selskabet udlejning af 2 beboelsesejendomme.

Koncernforhold

Selskabet ejer jf. koncernoversigten 100 % af aktiekapitalen i:

B A/S,

Selskabets regnskab for 2000 blev godkendt ved generalforsamling den 29. november 2000.

Det er oplyst, at selskabets regnskab og skatteopgørelse for indkomståret 1999 først blev indsendt til den kommunale skattemyndighed den 21. november 2002. I årsregnskabet for 1999 er D Ltd. vist som en del af koncernen, men ikke medtaget ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten.

Ved agterskrivelse af 28. november 2000 varslede den kommunale skattemyndighed følgende ændring af selskabets skatteansættelse for indkomståret 1998 og 1999:

”Indkomståret 1998

 

 

Tidligere indberettet indkomst

 

-134.223

Ikke medtaget indkomst fra B A/S

1.128.764

 

Ikke medtaget indkomst fra DLtd.

-169.665

+959.099

Ansat sambeskatningsindkomst herefter

 

824.876

Indkomståret 1999

 

 

Tidligere takseret indkomst

 

0

Skønsmæssig forhøjelse jf. nedenstående begrundelse

 

+800.000 

 Skønsmæssig ansat indkomst herefter

 

800.000”

Ved brev af 19. december 2000 meddelte den kommunale skattemyndighed, at selskabets indkomst for indkomstårene 1998 og 1999 var blevet fastsat i overensstemmelse med den fremsendte agterskrivelse af 28. november 2000, hvortil der ikke var modtaget indsigelser.

Ved agterskrivelse af 16. august 2002 varslede den kommunale skattemyndighed følgende ændring af selskabets skatteansættelse for indkomståret 1998:

”Tidligere ansat skattepligtig indkomst kr.

824.876

Underskud i D Ltd. kanikke fragå i sambeskatningsindkomsten

169.665

Ansat skattepligtig sambeskatningsindkomst kr.

994.541”

Ved brev af 5. september 2002 meddelte den kommunale skattemyndighed, at selskabets indkomst for indkomstårene 1998 var blevet fastsat i overensstemmelse med den fremsendte agterskrivelse af 16. august 2002, hvortil der ikke var modtaget indsigelser.

Selskabets repræsentant har oplyst, at D Ltd. ved en fejl blev inddraget i sambeskatningen for 1998. Årsagen hertil var, at det oprindelig var tanken, at D Ltd. skulle indgå i koncernen, men at det ved en fejlekspedition ikke blev erhvervet af selskabet, men i stedet af selskabets hovedaktionær. Alle havde imidlertid den opfattelse, at D Ltd. som planlagt var erhvervet af selskabet. Med baggrund i besøg i Sydafrika tilbage i 1994, og et ”letter og intent” fra 1995, etablerede selskabet i 1996 et sydafrikansk selskab ved navn E Ltd., hvor selskabet ejede 25 % af selskabskapitalen. Der var tale om et projekt, hvor selskabet arbejdede sammen med flere offentlige institutioner. E Ltd. blev imidlertid likvideret ultimo 1996. Allerede inden lukningen havde selskabet planer om at overtage E Ltd., men det lykkedes ikke. I stedet blev det besluttet, at lade selskabet købe et sydafrikansk skuffeselskab i 1997 D Ltd. Selskabet havde ikke en bankkonto i Sydafrika, hvorfor selskabet valgte at lade datterselskabet B A/S overføre et beløb svarende til købsprisen til hovedaktionærens konto i Sydafrika. Skuffeselskabet  blev købt for det overførte beløb, og det var således intentionen, at D Ltd. skulle erhverves af selskabet. Der er fremlagt kopi af kontoudskrifter, hvoraf det fremgår, at 3.451 kr. er overført fra B A/S den 30. juni 1997.

Selskabets repræsentant har oplyst, at man blev opmærksom på fejlen ved oprettelse af hovedaktionærens testamente i 2000. Selskabets repræsentant har endvidere oplyst, at der havde været rod i selskabets postgang, således at adskillige breve ikke blev åbnet. Agterskrivelsen af 28. november 2000 var derfor ikke med på generalforsamlingen den 29. november 2000.

Af opgørelse af samlet tidsforbrug på selskabets sag udarbejdet af den kommunale skattemyndighed fremgår følgende:

”Dato

Sagsbehandler

Tidsforbrug

Arbejdsopgaver

28-11-00

SYN OS SKØN

45

Udarbejdelse af agterskrivelse

19-12-00

SYN OS SKØN

45

Udarbejdelse af agterskrivelse/kendelse

Indberetning ToldSkat og sagsty.

Afslutning(pakning

15-08-02

kl

150

Indledende undersøgelser

05-09-02

kl

120

Udarbejdelse af agterskrivelse/kendelse

Indberetning ToldSkat og sagstyr.

Afslutning/pakning

Sagsbehandleren har over for Landsskatteretten oplyst, at oplysningerne i selskabets regnskab for indkomståret 2000 var det konkrete forhold, som havde givet anledning til udsendelse af agterskrivelsen af 16. august 2002 samt efterfølgende afgørelse af 5. september 2002. Endvidere er det oplyst, at der ikke havde været korrespondance mellem kommunen og selskabet i perioden fra modtagelsen af regnskabet for 2000 den 2. januar 2001 til udsendelsen af agterskrivelsen den 16. august 2002.

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

Underskud i D Ltd. 169.665 kr. kan ikke godkendes fradraget ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten for indkomståret 1998.

Det fremgår af årsberetningen i selskabets regnskab for indkomståret 2000, at hovedaktionær C og ikke selskabet ejer kapitalen i det sydafrikanske selskab D Ltd. Som følge heraf opfylder det sydafrikanske selskab ikke betingelserne for sambeskatning, der er fastsat i selskabsskattelovens § 31.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at selskabets skatteansættelse for indkomståret 1998 nedsættes med 169.665 kr.

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse af 5. september 2002 er ugyldig. Den kommunale skattemyndighed har ved afgørelsen alene henvist til skattekontrollovens § 13, således at der ikke er henvist til de relevante bestemmelser i skattestyrelseslovens §§ 34 og 35. Forhøjelsen af selskabets skatteansættelse for indkomståret 1998 er ikke sket inden for fristerne i skattestyrelseslovens § 34. For at være gyldig skal en påtænkt ændring af en skatteansættelse varsles senest den 1. maj i det fjerde indkomstår efter indkomstårets udløb. Den kommunale skattemyndighed varslede ændringen den 16. august 2002 og gennemførte ændringen den 5. september 2002. For at være gyldig skulle forhøjelsen  være varslet senest den 1. maj 2002 og gennemført senest den 1. august 2002. Skattestyrelseslovens § 35 omtaler en række situationer, hvor der er hjemmel til at ændre en skatteansættelse efter fristens udløb. Eksempelvis er der i henhold til § 35, stk. 1, nr. 6, hjemmel til at ændre ansættelsen, hvis der er handlet groft uagtsomt eller forsætligt fra skatteyders side. Vi gør gældende, at dette ikke er tilfældet. Selskabet meddelte således uopfordret ved indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2000, at betingelserne for sambeskatning med D Ltd. ikke var opfyldt, og det fremgår, at de aldrig har været det. Selskabet oplyser således allerede inden udgangen af indkomståret 2000, at der ikke var mulighed for at medregne det skattemæssige resultat fra det sydafrikanske selskab i selvangivelsen.

Hvis der var handlet groft uagtsomt, skulle den kommunale skattemyndighed også have reageret inden for rimelig tid efter, at kommunen var kommet til kundskab om forholdet, jf. skattestyrelseslovens 35, stk. 3. Rimelig tid er i denne forbindelse ca. 6 måneder. Det anføres dog i ”Skattestyrelsesloven med kommentarer”, p. 485, at en frist på 3 måneder bør være retningsgivende af retssikkerhedshensyn. Den kommunale skattemyndighed skulle derfor have reageret inden for forholdsvis kort tid efter indleveringen af selvangivelsen for indkomståret 2000. Denne blev indleveret inden udgangen af 2000, og kommunen reagerede først mere end 1 ½ år senere, hvilket i så fald er for sent. Der henvises til TfS 1999.34 og SKM2004.130.LSR /TfS 2004.260.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Den kommunale skattemyndigheds manglende henvisning til skattestyrelseslovens §§ 34 og 35 i afgørelsen af 5. september 2002 kan efter det foreliggende ikke anses for en sagsbehandlingsfejl, som medfører afgørelsens ugyldighed.

Jf. dagældende skattestyrelseslovs § 34 skal varsel om forhøjelse af en skatteansættelse udsendes af skattemyndighederne senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb. Jf. dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 6, suspenderes den i § 34 fastsatte frist, i det omfang skatteansættelsen er en følge af, at den skattepligtige forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Efter dagældende § 35, stk. 3, kan en ansættelse kun foretages efter stk. 1, hvis den varsles af myndighederne inden rimelig tid efter, at den skatteansættende myndighed er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristerne i § 34.

Selvangivelsen af underskud i D Ltd. ved opgørelsen af selskabets sambeskatningsindkomst for indkomståret 1998 må efter det foreliggende i det mindste tilregnes selskabet som groft uagtsomt, jf. dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 6.

Af forarbejderne til bestemmelsen i § 35, stk. 3 samt cirkulære nr. 116 af 1.7.1999, fremgår det, at hvad der er rimelig tid må bero på en konkret bedømmelse af det enkelte forhold, men at der normalt må skulle reageres indenfor 6 måneder. Den kommunale skattemyndighed må anses at have fået kendskab til forholdet om ejerskabet ved påbegyndelsen af ligningen for indkomsten for indkomståret 2000 - efter de foreliggende oplysninger i august 2002. Henset hertil samt at selskabet ikke har givet yderligere oplysninger, som relaterer sig direkte til indkomståret 1998, må ansættelsen for indkomståret 1998 anses for varslet inden for rimelig tid, således at betingelserne i dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 3, må anses for opfyldt. Forældelsesfristen i dagældende skattestyrelseslovs § 34 må herved anses for suspenderet i medfør af dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 6.

Skatteansættelsen for indkomståret 1998 anses derfor ikke for ugyldig.

Landsskatteretten har ved behandlingen af denne sag ikke taget stilling til sagen realitet.