Dato for udgivelse
07 maj 2012 10:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2012 11:12
SKM-nummer
SKM2012.264.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-004270
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, momsfritaget, byggegrund, udlejning, fast ejendom, økonomisk virksomhed, afgiftspligtig person
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at salg af byggegrunden er momsfritaget. Spøger kan betegnes som en afgiftspligtig person i henhold til momsloven, men salg af byggegrunden skal ikke pålægges moms, da byggegrunden udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed, og salget af byggegrunden er dermed momsfritaget iht. momslovens § 13, stk. 2, som går ud på, at driftsmidler som udelukkende er anvendt i momsfritaget virksomhed, kan sælges momsfrit.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 2 og
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3

Reference(r)

Momsloven § 3,
Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9 og
Momsloven § 13, stk. 2.

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.22.2

Spørgsmål

  1. Skal spørger lægge moms på leverancen, hvis spørger sælger en byggegrund?

Skatteministeriets indstilling

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et anpartsselskab, hvis hovedaktivitet er momsfritaget udlejning af fast ejendom. Spørger ejer og udlejer to ejendomme A og B.

Selskabet har fra kommunen fået en forhåndsgodkendelse af en opdeling af ejendom B i to selvstændige matrikelnumre samt opførelse af en bygning på den nye matrikel.

Ejendom B er erhvervet i 2006. Erhvervelsen af ejendommen er ikke sket som led i næring eller spekulation omkring en fremtidig opdeling af matrikelnumret i to selvstændige matrikelnumre.

Spørger ønsker at sælge grunden til tredjemand, da selskabet ikke selv ønsker at benytte sig af muligheden for opførelsen af en ny bygning på grunden. Spørger vil fortsat eje og udleje de to eksisterende ejendomme.

Spørger ønsker at sælge grunden til tredjemand, da selskabet ønsker at styrke kapitalgrundlaget i selskabet, der pt. er negativ. Denne disposition er påtænkt og endnu ikke gennemført. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvornår dispositionen gennemføres.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger henviser til momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, og Momsvejledningen afsnit Q.1.2.6 om momspligtige personer.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ikke skal lægges moms på salget af byggegrunden.

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13 

Stk. 1. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

...

Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

...

Stk.2. Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift.

Praksis

SKM2010.842.SR:

Skatterådet kan bekræfte, at spørger ved salg af udlejede sommerhusgrunde, ikke er momspligtig af disse salg. Uanset at spørger kan betegnes som en afgiftspligtig person i henhold til momsloven, skal salg af grundene ikke pålægges moms, da grundene udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed.

Begrundelse

Spørgsmålet i denne anmodning om bindende svar drejer sig om, om spørger skal lægge moms på leverancen, hvis spørger sælger en byggegrund.

Spørger er en afgiftspligtig person jf. momslovens § 3, som leverer ydelser mod vederlag iht. momslovens § 4, i form af udlejning af fast ejendom, som er momsfritaget iht. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Ved "afgiftspligtig person" forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved "økonomisk virksomhed" forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Man skal drive selvstændig økonomisk virksomhed for at være omfattet af momslovens anvendelsesområde. Selvstændig økonomisk virksomhed er et selvstændigt momsretligt begreb, som skal fortolkes i overensstemmelse med EU-domstolens praksis.

Spørgers virksomhed, som består i udlejning af fast ejendom, er momsfritaget iht. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.  Ifølge momslovens § 13, stk. 2, skal der ikke betales moms ved levering af virksomhedens driftsmidler, som udelukkende har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 2.

Når spørger sælger en udstykket byggegrund, som er et driftsmiddel i spørgers udlejningsvirksomhed, er det således en momsfritaget levering iht. momslovens § 13, stk. 2.

Skatteministeriet henviser til Skatterådets afgørelse SKM2010.842.SR, hvori spørger og dennes søsters udlejning af sommerhusgrunde var selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand, men salget af grundene i 2011 var ikke momspligtigt, da grundene udelukkende havde været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 8.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 1, besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.