Dato for udgivelse
20 Aug 2010 10:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Aug 2010 10:21
SKM-nummer
SKM2010.505.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
06-000050
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Fritagelse, selvstændige gruppe, medlemer
Resumé
SKAT har efter fornyet overvejelse udsendt styresignal om genoptagelse på baggrund af EF-domstolens dom i sag C-8/01 og Højesterets dom i sag SKM2009.501.HR vedrørende momslovens § 13, stk. 1, nr. 20.
Hjemmel
LBK 966/2005
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 20
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2, D.A.5.19.2

Sammenfatning

SKAT har på given foranledning revurderet spørgsmålet, om der er baggrund for ekstraordinær genoptagelse som følge af EF-domstolen dom i sag C-8/01, Taksatorringen, og Højesterets dom i SKM2009.501.HR.

Virksomheder, der mener, at de har været berettiget til fritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 20, men som har fået afslag på fritagelse eller har undladt at søge om fritagelse, fordi de udøvede aktiviteter, der normalt er forbundet med erhvervsvirksomhed, f.eks. ydelser som almindelig administration og edb-behandling, kan anmode om genoptagelse.

Hvis anmodning om ekstraordinær genoptagelse, fremsættes inden for reaktionsfristen, men først den 1. januar 2011 eller senere, vil det afledte tilbagebetalingskrav være undergivet en absolut forældelsesfrist på 10 år.

Baggrund og problemstilling

SKAT har ikke tidligere udsendt en genoptagelsesmeddelelse på baggrund af EF-domstolens dom af 20. november 2003 i Taksatorringen-sagen. Dette skyldtes oprindeligt, at SKAT afventede Højesterets dom i sagen.

Højesteret afsagde dom i sagen den 19. maj 2009, jf. SKM2009.501.HR.

SKAT indarbejdede herefter Højesterets dom i Momsvejledningen (2010-1, afsnit D.11.20) som en præcisering og undlod at udsende et styresignal om genoptagelse. Dette skyldtes, at SKAT vurderede, at Højesterets dom indebar en konkret stillingtagen til konkurrenceforholdene på et specifikt marked, og dommen generelt set derfor blot præciserede praksis for anvendelsen af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20.

SKAT har nu på given foranledning revurderet spørgsmålet, om der er baggrund for ekstraordinær genoptagelse som følge af EF-domstolens og Højesterets domme.

SKAT finder, at udsagnet i Momsvejledningens afsnit D.11.20 om, at "Hensynet til lige konkurrencevilkår indebærer, at aktiviteter, der normalt er forbundet med erhvervsvirksomhed, ikke vil kunne fritages efter bestemmelsen. Det betyder fx, at ydelser som almindelig administration og edb-behandling for medlemmerne ikke vil kunne fritages." må anses for en tilkendegivelse om en praksis, der er underkendt ved EF-domstolens dom i sagen, idet udsagnet er for generelt. Der skal i alle tilfælde ske en konkret vurdering af, om der er en reel risiko for konkurrencefordrejning.  Dette skyldes, at EF Domstolen i sagen vedrørende Taksatorringen anfører "... at indrømmelse af momsfritagelse i henhold til denne bestemmelse (§ 13, stk. 1, nr. 20) til en forening som den, der er tale om i hovedsagen - der opfylder alle bestemmelsens øvrige betingelser - skal nægtes, hvis der består en reel risiko for, at fritagelsen i sig selv, aktuelt eller i fremtiden, kan fremkalde konkurrencefordrejning."

Ændring af praksis

Praksis må anses for ændret allerede ved indarbejdelsen af EF-domstolens og Højesterets domme i Momsvejledningen 2007-2 henholdsvis Momsvejledningen 2010-1.

Genoptagelse

Virksomheder, der mener, at de har været berettiget til fritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 20, men som har fået afslag på fritagelse eller har undladt at søge om fritagelse, fordi de udøvede aktiviteter, der normalt er forbundet med erhvervsvirksomhed, f.eks. ydelser som almindelig administration og edb-behandling, kan anmode om genoptagelse. SKAT vil så tage stilling til, om betingelserne for genoptagelse er opfyldt, herunder om virksomheden har været berettiget til fritagelse.

Efter § 13, stk. 1, nr. 20, skal der ikke betales moms af ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, der udøver en virksomhed, som er fritaget for moms, eller for hvilken de ikke er momspligtige. Dvs. ydelserne skal leveres af en gruppe til sine medlemmer. Og medlemmerne skal udøve en virksomhed, som er fritaget for moms, eller for hvilken de ikke er momspligtige.

Ydelserne skal være præsteret med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenesteydelser. Dvs. fritagelsen dækker kun de af gruppens ydelser, som det enkelte medlem anvender til sine fritagne eller ikke-momspligtige aktiviteter.

Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling for disse ydelser svarer helt til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at momsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Se videre Momsvejledning 2010-2, D.11.20.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning, ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelse af praksis.

Der henvises i denne forbindelse til, at Taksatorringen-sagen var en dansk sag for EF-domstolen, jf. Den juridiske vejledning 2010-2, afsnit A.A.8.3.6.7.

Den afgiftsperiode, der var til prøvelse i sagen ved Højesteret, påbegyndte den 1. januar 1994.

Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan der i givet tilfælde ske genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, som begyndte den 1. januar 1994. Jf. dog nedenfor om reaktionsfrist og særligt om forældelse.

Reaktionsfrist

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31. Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse.

Forældelse

Hvis anmodning om ekstraordinær genoptagelse, fremsættes inden for reaktionsfristen, men først den 1. januar 2011 eller senere, vil det afledte tilbagebetalingskrav være undergivet en absolut forældelsesfrist på 10 år. Jf. Skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 2 og 4, lov nr. 523 af 6. juni 2007, § 37, nr. 4, og § 48, stk. 1, samt Den juridiske vejledning afsnit A.A.8.3.12.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Skattecenter Struer, Fabriksvej 13, 7600 Struer.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.