Dato for udgivelse
31 Oct 2012 08:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Oct 2012 10:39
SKM-nummer
SKM2012.598.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-1419-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Genoptagelse, lønoplysning, indberetning, hovedanpartshaver
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt appellanten havde krav på ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Appellanten havde for byretten anført, at han ikke havde modtaget løn fra sit anpartsselskab i hverken indkomståret 2006 eller 2007, hvorfor hans skatteansættelser for de pågældende år skulle ændres til kr. 0. Byretten fandt ikke, at appellanten havde løftet bevisbyrden for, at der skulle ske genoptagelse af appellantens skatteansættelser for de to indkomstår. Appellanten indbragte efterfølgende spørgsmålet om genoptagelse af skatteansættelsen for 2007 for landsretten.

Fra appellantens anpartsselskab var i 2007 indberettet løn til appellanten på kr. 1.112.611, hvilket havde dannet grundlag for appellantens skatteansættelse for 2007. For landsretten gjorde appellanten gældende, at der skulle ske genoptagelse af hans skatteansættelse, således at hans lønindkomst blev nedsat til 112.611 kr. i 2007 med henvisning til, at appellanten ikke havde modtaget de resterende 1,0 mio. kr. fra selskabet.

Landsretten fandt ikke, at appellanten med fremlæggelse af udskrifter fra selskabets bogføring og udskrifter fra selskabets bankkonti havde fremlagt oplysninger, der kunne begrunde en ændring af appellantens skatteansættelse for 2007. Landsretten lagde vægt på, at hverken appellantens selvangivne løn eller den løn, som appellanten havde anerkendt at have modtaget i 2007, fremgik af de fremlagte udskrifter fra selskabets bogføring eller selskabets bankkonti. Dertil kom, at det ikke var nærmere dokumenteret, hvad de anførte posteringer i bogføringen dækkede over, ligesom udskrifterne ikke dækkede hele indkomståret 2007.

Herefter stadfæstede landsretten byrettens dom i det omfang, den var påanket.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 A.A.8.2.1.2

Parter

A
(Advokat Lars Cort Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Heidi Jakobsen)

Afsagt af landsdommerne

Inge Neergaard Jessen, Karen Hald og Gitte Arildsen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 14. april 2011 (BS 44C-773/2010) er anket af A med principal påstand om, at indstævnte tilpligtes at genoptage skatteansættelsen for appellanten for indkomståret 2007, subsidiært at anmodningen om genoptagelse af skatteansættelsen for 2007 hjemvises til fornyet behandling af SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Det er for landsretten oplyst, at H1 ApS blev erklæret konkurs den 6. april 2010. H1 Holding ApS blev erklæret konkurs den 8. februar 2010, og H1.2 ApS blev erklæret konkurs den 22. juli 2009.

Af A´s skattemappe for indkomståret 2007 fremgår, at der er selvangivet A-indkomst med samlet 1.112.611 kr., mens det af hans skattemappe for indkomståret 2006 fremgår, at der er selvangivet A-indkomst med 850.000 kr.

A har for landsretten fremlagt årsregnskab for 2006/07 for H1 Holding ApS, hvoraf blandt andet fremgår, at dette selskabs personaleomkostninger i regnskabsåret var 0 kr. Tilsvarende fremgår af selskabets årsregnskab for 2007/08, der ifølge revisionspåtegning ikke er revideret.

A har for landsretten endvidere fremlagt udskrift af H1 ApS´s bogføring for perioden fra den 15. marts 2007 til den 24. juli 2008 og kontoudskrifter af H1 ApS´s to konti i F1-Bank fra perioden fra den 15. marts 2007 til den 28. december 2007. En lønoverførsel i 2007 på en million kr. til A fremgår hverken af bogførings- eller kontoudskrifter, mens der i øvrigt er overensstemmelse mellem flere af de anførte posteringer i bogføringsudskrifter og på bankkontoudskrifter. Bogføringsposteringerne er ikke opført kronologisk, og der er ikke fremlagt underbilag.

Af Landsskatterettens kendelse i sagen fremgår blandt andet, at A om baggrunden for korrektionerne til de indberettede lønoplysninger havde oplyst, at han skulle have yderligere løn for sit arbejde i forbindelse med en ejendomsoverdragelse. Som følge af, at køberen imidlertid aldrig havde betalt den fulde købesum, var ejendomshandlen blevet ophævet, hvorfor hensigten om at vederlægge ham med en højere løn for 2006 og 2007 var bortfaldet.

Vedrørende ejendomshandlen fremgår det i øvrigt, at H1 ApS ved betinget skøde af 20. april 2007 for 36 millioner kr. solgte den faste ejendom, ...1, til H1.2x ApS (senere H1.2 ApS). Overtagelse var aftalt til den 1. april 2007. Endeligt skøde blev tinglyst den 17. marts 2008.

Af referatet af mødet den 12. marts 2009 hos SKAT fremgår endvidere blandt andet, at det blev oplyst, at det var en fejl, at der var blevet tinglyst endeligt skøde i marts 2008, idet den fulde købesum på 12 millioner kr. ikke var betalt på dette tidspunkt. A kunne ikke udtale sig nærmere om årsagen til, at det købende selskab ikke ville betale den resterende købesum, uanset at han var meddirektør i selskabet.

Af H1 ApS´s årsrapport for 2006/07 fremgår under aktiver et tilgodehavende hos H1.2 ApS på 5 millioner kr. Tilgodehavendet fremgår ligeledes af kreditorinformation nr. 3 fra kurator i H1 ApS under konkurs. Endelig indgår ...1 ifølge cirkulæreskrivelse nr. 3 fra kurator i H1.2 ApS under konkurs som aktiv i dette konkursbo.

Efter byrettens dom i nærværende sag anmodede A´s advokat ved brev af 29. april 2011 SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2007 med den begrundelse, at A ikke havde modtaget lønnen på 1 mio. kr.

Forklaringer

Revisor LC har supplerende forklaret blandt andet, at han har stået for bogføringen i H1 ApS. Ifølge bogføringen var der for 2006 en lønudgift til A på 850.000 kr., mens der for 2007 var en lønudgift på 112.611 kr. Derimod er der ikke i 2007/08 bogført en million kr. i lønudgift, og dette beløb er heller ikke med i regnskabet for regnskabsåret 2007/08. Der er derfor overensstemmelse mellem bogføringen og regnskabet, hvorefter A ikke har modtaget en million kr. i løn i 2007. Der er på dette punkt ingen sammenhæng mellem bogføringen og lønangivelsen til SKAT. Den ene million er lønangivet til SKAT i perioden fra 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Vidnet har ikke haft med lønangivelsen at gøre, men går ud fra, at A har lønangivet beløbet. Han har revideret regnskabet for 2006/07, men ikke for det efterfølgende år. Han ved ikke, hvorfor A skulle angive en lønindtægt på en million kr. til SKAT for 2007. A havde som direktør fri adgang til at hæve i selskabet. Hævningerne blev så bogført på baggrund af bevægelser på konti. Der var relativt lille aktivitet i selskabet. Vidnet ved ikke, hvorfor A ikke fik fast løn, og han kan ikke forklare, hvorfor der har været en markant lønnedgang fra 2006 til 2007. Han går ud fra, at han har set dokumenter på ejendomshandlen i 2007. Han husker ikke, om han fik besked om, at handlen var ophævet.

Der blev ikke foretaget løbende bogføring, som der burde. Man samlede derimod op, og alle posteringer i banken er også bogført. Beløbene er enten trukket på banken eller på mellemregningen med A. Ved årets udgang blev saldoen på mellemregningskontoen kørt ud som løn og lønangivet. Der er således ikke løbende tilbageholdt A-skat af lønudbetalinger. Vidnet husker ikke, om han har set en ansættelseskontrakt for A. Hvis selskabet havde haft en gæld til eller et tilgodehavende hos A, ville dette fremgå af regnskabet. Af de fremlagte regnskaber fremgår hverken gæld eller tilgodehavender, hvilket bekræfter, at man ved årsskiftet har afviklet eventuelle mellemværender mellem A og selskabet.

Procedure

A har til støtte for sin principale påstand for landsretten anført navnlig, at han ikke skal beskattes af en million kr., der ifølge den for landsretten fremlagte bogføring ikke er udbetalt til ham, ligesom beløbet ikke er ført på mellemregningskonto. Beløbet har således slet ikke været løn til A, men er blot fejlagtigt indberettet som løn. A er berettiget til at få den åbenbare fejl korrigeret ved, at hans skatteansættelse for 2007 genoptages. I de fremlagte årsregnskaber for H1.1 ApS for 2006/07 og 2007/08 er der ikke udgiftsført personaleomkostninger, og af de fremlagte bankkontoudskrifter fremgår ligeledes, at der ikke er udbetalt en million kroner i løn til A for 2007. Da A aldrig har modtaget denne løn og henset til konkursen heller ikke har nogen udsigt til at modtage lønnen, skal han ikke beskattes af beløbet. Da han har anmodet om genoptagelse inden for den ordinære frist og har fremlagt nye oplysninger af faktisk og/eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af skatteansættelsen, er han berettiget til at få genoptaget skatteansættelsen for 2007 i henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Det bemærkes, at der også i årsrapporten for H1 ApS for indkomståret 2008 er udgiftsført 0 kr. i løn, hvorfor A har dokumenteret og godtgjort og sandsynliggjort, at der i alt er udgiftsført maksimalt 962.611 kr. i løn for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2007. Der er således ingen tvivl om, at A i denne periode er blevet beskattet af en væsentligt højere løn, end han har modtaget, og end der er udgiftsført i H1 ApS. På grundlag af uoverensstemmelserne mellem beskatningen af A og oplysningerne i selskabets årsrapporter er det åbenbart, at der er væsentlige fejl i skatteansættelsen, og alene på det grundlag burde SKAT acceptere genoptagelse. Til støtte for den subsidiære påstand har A supplerende anført navnlig, at sagen som minimum skal henvises til fornyet behandling hos SKAT, hvis han ikke får medhold i sin principale påstand.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand anført navnlig, at A bærer bevisbyrden for, at betingelserne for genoptagelse af skatteansættelsen er opfyldt. Der gælder endvidere skærpede beviskrav, idet A begrunder sin genoptagelsesanmodning med manglende optjent løn fra et selskab, som han selv ejer, og med manglende gennemførelse af en ejendomshandel med et selskab, som han var medstifter af og direktør i. Det er ikke tilstrækkeligt til at genoptage sagen, at A mener, at ansættelsen er ukorrekt. Genoptagelse forudsætter, at han fremkommer med materiale, der viser, at den oprindelige skatteansættelse var forkert. Skatteministeriet bestrider, at de for landsretten fremlagte bogføringsudskrifter og bankkontoudskrifter dokumenterer, at H1 ApS ikke har udbetalt løn på i alt 1.112.611 kr. i 2007. Udskrifterne fra bogføringen dækker således ikke hele indkomståret 2007, og der kan derfor være foretaget udbetalinger til A, som ikke fremgår af dokumenterne. Derudover er det udokumenteret, hvad de enkelte posteringer reelt dækker over, da posteringerne ikke er dokumenteret med underbilag. De indberettede lønangivelser fra 2006 på 850.000 kr. og fra 2007 på 112.611 kr. - som ikke er anket - fremgår heller ikke af udskrifterne, hvorimod der fremgår posteringer med andre beløb til A. Det er i øvrigt også uoplyst, hvorvidt selskabet har haft konti i andre pengeinstitutter. Lønudbetalingerne til A er ikke sket efter et fast mønster, men ved at A angivelig har modtaget diverse udbetalinger fra selskabet, hvorefter disse er "omkonverteret" til lønudbetalinger efter revisorens anvisende sidst på regnskabsåret.

Det kommer endvidere A bevismæssigt til skade, at han løbende har skiftet forklaring om lønudbetalingerne. Som følge af de skiftende forklaringer og den manglende dokumentation for oplysningerne må det lægges til grund, at lønnen for 2007 blev udbetalt efter samme fremgangsmåde som i 2006, således at han i 2007 fortsatte med at hæve uden samtidig at registrere hævningerne som løn eller udbytte. Hvis A´s forklaring skulle lægges til grund, ville det i øvrigt også betyde en væsentlig lønnedgang fra 2006 til 2007 uden nogen begrundelse. Efter H1 ApS´s konkurs i april 2010, er det endvidere uden betydning for selskabet, hvorvidt det alligevel ikke har fradragsberettigede udgifter til løn i 2007. Der kan ikke lægges vægt på selskabets regnskab for 2007/08, da dette ikke kunne godkendes af revisor. Endvidere har heller ikke den senere kurator i selskabet har haft adgang til bogførings- og regnskabsmateriale. A er tilsyneladende selv af den opfattelse, at selskabet for 2007 har fradraget lønomkostninger med 1.112.611 kr. Afkald på løn tillægges normalt ikke skatteretlig betydning.

Over for A´s forklaring over for SKAT om, at han skulle modtage en million kroner, når H1 ApS havde solgt ejendommen ...1, til H1.2 ApS, bestrides oplysningen om, at ejendomshandlen i 2007 blev ophævet. Ejendommen indgik således i konkursmassen i det købende selskabs konkursbo, og kurator har som led i bobehandlingen solgt ejendommen, uden at der er fremsat indsigelser mod boets adkomst. På grund af interessesammenfaldet mellem sælger- og køberselskaberne må der endvidere stilles skærpede krav til beviset for handlens ophævelse. Det må der for lægges til grund, at A erhvervede ret til det pågældende beløb ved underskrivelse af det betingede skøde den 20. april 2007. Det er uden betydning, om det måtte lægges til grund, at beløbet ikke kom til udbetaling i 2007, jf. kildeskattebekendtgørelsen § 20, stk. 1, 2. pkt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af blandt andet indkomstskat, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Det er også for landsretten ubestridt, at A og H1 ApS - der var ejet af A - oprindelig selvangav/indberettede til skattemyndighederne, at As løn i selskabet i indkomståret 2007 udgjorde 1.112.611 kr. A har efterfølgende for byretten anført, at han ikke modtog løn fra selskabet i 2007, mens han for landsretten har anført, at han alene modtog 112.611 kr. i løn i 2007.

Ifølge LC´s forklaring for landsretten foregik lønudbetalingerne fra H1 ApS til A ved, at A hævede beløb i selskabet, uden at der skete løbende bogføring. Saldoen på mellemregningskontoen blev så ved regnskabsårets udgang anset som løn og lønangivet.

Af de for landsretten fremlagte udskrifter af selskabets bogføring og udskrifter af bankkonti fremgår flere udbetalinger fra selskabet til A. Ingen af disse udbetalinger svarer beløbsmæssigt til den løn for 2007, som A har anerkendt for landsretten - 112.611 kr. - eller til den løn for 2007, som A har selvangivet - 1.112.611 kr. Der er heller ikke påvist nogen sammenhæng mellem posteringerne og de anførte lønudbetalinger. Det er endvidere ikke nærmere dokumenteret, hvad de anførte posteringer i bogføringen dækker over, ligesom det ikke er oplyst, om selskabet har haft andre bankkonti. Hertil kommer, at udskrifterne af såvel bogføring som bankkonti ikke dækker hele indkomståret 2007.

På denne baggrund finder landsretten, at A heller ikke for landsretten har fremlagt oplysninger, der kan begrunde en ændring af hans skatteansættelse for indkomståret 2007.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom i det omfang, den er påanket.

Efter sagens udfald skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 50.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten A betale 50.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.