Dato for udgivelse
25 Oct 2012 15:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Oct 2012 09:46
SKM-nummer
SKM2012.593.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-358/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen, folkeregister, ejendomsmægler, salgsbestræbelser, bevisbyrde
Resumé

Appellanten ejede indirekte - gennem sit selskab - en ejendom, hvorfra selskabets virksomhed blev drevet (ejendom 1). Appellanten ejede desuden direkte en ejendom, der var opført med henblik på hans alderdom (ejendom 2). Appellantens selskab købte herefter en tredje ejendom (ejendom 3), hvortil appellanten flyttede efter et kortvarigt ophold på ejendom 2. Spørgsmålet var, om opholdet på ejendom 2 havde haft karakter af reel beboelse i henhold til parcelhusreglen.

Til støtte for at parcelhusreglens beboelseskrav var opfyldt, gjorde appellanten navnlig gældende, at han i den periode, hvor han havde været folkeregistertilmeldt adressen (ca. 7 mdr.), reelt havde beboet ejendom 2, og at han i en periode på i et hvert fald ca. 2 ½ måned ikke havde haft anden bolig til rådighed.

Retten fandt ikke, at appellanten havde løftet sin bevisbyrde for reel beboelse. Retten lagde bl.a. vægt på appellantens skiftende forklaringer om tidspunktet for indflytning på ejendommen, at salgsbestræbelser var indledt i nær tidsmæssige sammenhæng med indflytningen, og de i sagen fremlagte oplysninger om et lavt forbrug på ejendommen i den omtvistede periode.

Ministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8
  
Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit 2013-1 C.H.2.1.15.7

Parter

Boet efter A
(advokat Rasmus Nørgaard Bek)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv.fm. Paw Fruerlund Jensen)

Afsagt af landsdommerne

Michael Kistrup, Thomas Lohse og Karen Moestrup Jensen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 14. januar 2011 (BS 7-58/2010) er anket af A, nu boet efter A, med påstand som for byretten om, at A' kapitalindkomst for indkomståret 2005 nedsættes med 302.000 kr.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet forklaringer af MJ og NE.

MJ har forklaret, at han har boet 32 år i ...6. Han bor på ...7, og A boede på hjørnet af ...7 og ...1. De var nærmest naboer. Han kendte A, og de snakkede jævnligt sammen. Han var med til at bygge det hus, som A boede i. Vidnet så A næsten hver dag, og A' bil holdt der om aftenen. A boede i huset fra maj og til huset blev solgt i oktober. Det er måske omkring 10 år siden, men han kan ikke huske det. Det var A' hjem, og der var lys i huset om aftenen. Vidnet har ikke besøgt A. Vidnet kørte tidligt om morgenen og kom hjem sent om aftenen. Før A flyttede ind, boede NJ i huset.

NE har forklaret, at han har boet på ...7 i ...6 de sidste 40 år. A boede over for på hjørnet af ...7 og ...1, og ved siden af vidnet boede sønnen BA. Han kendte A og har mange gange set A gå op mod BA's hus. A hjalp med at passe BA's søn. A kom ud af sit hus om morgenen og var i huset om middagen og om aftenen. Vidnet er ikke dyneløfter, men det ville være mærkeligt, hvis A ikke har boet der. Vidnet ved ikke, om A sov i huset. Vidnet mødte også A i byen. Vidnet kan ikke sige, hvornår A boede på ejendommen, men det kan godt passe, at det var i perioden marts - oktober 2005. Vidnet har ikke formuleret den erklæring af 21. december 2011, som vidnet har underskrevet.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de af byretten anførte grunde tiltræder landsretten, at boet efter A ikke har godtgjort, at ejendommen ...1, ...6, reelt har tjent som bolig for A i hele eller en del af perioden fra 15. marts 2005 til 1. oktober 2005, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Boet efter A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 25.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, boet efter A, betale 25.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.