Dato for udgivelse
04 okt 2012 14:28
SKM-nummer
SKM2012.543.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0212273
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og ændret vurderingerne således, at den ansatte dækningsafgiftspligtige forskelsværdi nedsættes.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9 og
Vurderingsloven § 10.

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit C.4

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit E.1.1

SKAT har afslået ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 med henblik

på nedsættelse af ejendomsværdien for ejendommen X under henvisning til, at der ikke foreligger væ-

sentlige objektive fejl ved vurderingen.

X ejendom, der er en forretningsejendom (benyttelseskode 03, forretning) med et etageareal på 8.979 m2

fordelt på 3 bygninger - alle opført i 1962, blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 ansat således:

Ejendomsværdi: 145.000.000 kr.
Grundværdi 14.089.500 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi 130.910.500 kr.

SKATs afslag påklages til Landsskatteretten, som herefter pålægger SKAT at forelægge sagen for Skat-terådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 jfr. skat-teforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Landsskatteretten anfører i kendelsen:

 "En ekstraordinær genoptagelse forudsætter jf. praksis, at der skal foreligge væsentlige fejl eller afvigelser.

Det fremgår af afgørelser offentliggjort. i SKM 2008.1049.SR og SKM 2008.1019.SR , at der godkendes ekstraordinær genoptagelse under følgende omstændigheder:

"Efter sædvanlig praksis foretages ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering jf. skatteforvaltningslo-vens § 33 stk. 3 normalt kun, når der foreligger væsentlige afvigelser, hvilket normalt vil sige en ændring på mindst 30 - 35 % i forhold til den oprindelige vurdering for samme år, eller i tilfælde af objektiv konstaterbare fejl, som ligger udover den normale skønsusikkerhed. Der henses endvidere til, om der forekommer myndighedsfejl eller lignende, der har betydet, at en ejer i betydelig grad er blevet vildledt og dermed ikke har benyttet sin klagemulighed."

Ud fra sagens oplysninger, herunder særligt de af SKAT foretagne nedsættelser af ejendomsvurderin-gerne pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. oktober 2008, finder Landsskatteretten grundlag for at pålægge SKAT at forelægge sagen om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og med konsekvens for årsreguleringen pr. 1. oktober 2005 for Skatterådet. Der er herved henset til, at der er stor sandsynlighed for, at der foreligger en væsentlig afvigelse på mindst 30 - 35 % i forhold til de oprindeli-ge ejendomsvurderinger for 2004 og 2005."

Efter indstilling fra SKAT har Skatterådet ændret 2004-vurderingen således:

Ejendomsværdi: 145.000.000 kr.
Grundværdi 14.089.500 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi 130.910.500 kr.
ændres til:
Ejendomsværdi: 85.000.000 kr.
Grundværdi uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi 70.910.500 kr.