åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.4 Forskelsværdien" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
BegrebVed forskelsværdien forstås forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien, jf. VUL § 5, stk.2. Forskelsværdien udgøres hovedsagelig af bygningsværdien, men omfatter også værdien af anlægsarbejder, som ikke kan henføres til grundværdien, samt af hegn og beplantning. Om landbrugsejendommes forskelsværdi, se B.3.3.

Når grundværdien overstiger ejendomsværdien, bliver forskelsværdien negativ. Det vil den f. eks. være i tilfælde, hvor den ubebyggede grund skønnes at være mere værd end ejendommen med den eksisterende bebyggelse, idet der vil være omkostninger forbundet med nedrivning og bortskaffelse af byggematerialer.

Forskelsværdien er ingen selvstændig ansættelse, og kan derfor ikke gøres til genstand for påklage.  

DækningsafgiftForskelsværdien er grundlag for beregning af dækningsafgift, som betales i henhold til § 23 A i den kommunale ejendomsskattelov. Forskelsværdien er tillige grundlag for beregning af en del af den dækningsafgift, som svares efter § 23 i samme lov, se om beregning og opkrævning af dækningsafgift i øvrigt E.1.1.

Pilotering og anden form for ekstrafundering betragtes som hørende til den bebyggelse der er eller påtænkes bygget på ejendommen. For bebyggede ejendomme, for hvilke der er foretaget ekstrafundering, indgår udgifterne til disse foranstaltninger i ejendomsværdien og dermed i forskelsværdien. En bebygget ejendom, på hvilken der er afholdt sådanne udgifter, vil have en højere forskelsværdi, men en lavere grundværdi end en tilsvarende ejendom, hvor disse ekstra udgifter ikke har været nødvendige.