Dato for udgivelse
01 okt 2012 14:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2012 12:51
SKM-nummer
SKM2012.536.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-120572
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
solcelleanlæg
Resumé

Skatterådet bekræftede, at installation af solcelle anlæg på både privatboligen og sommerhus kan anses som to selvstændige anlæg på hvert sit forbrugssted, idet der er tale om to selvstændige boliger med solcelleanlæg, hvor den installerede effekt pr. bolig er på 5,5 kW, dvs. ikke overstiger 6 kW.

Reference(r)

Elafgiftsloven § 2, litra e

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit E.A.4.3.4

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at installation af solcelle anlæg på både privatboligen og sommerhus kan anses som to selvstændige anlæg på hvert sit forbrugssted, der hver især skal være under 6 kW, jf. elafgiftslovens § 2, litra e med deraf følgende fritagelse for elafgift i nettoafregningsordningen?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i 2012 installeret solcelleanlæg på 5,5 kW på privatboligen, beliggende A.

I august 2012 er spørger begyndt at opføre et nyt sommerhus, beliggende B, hvorpå der ønskes et solcelleanlæg på ca. 5,5 kW monteret, således at sommerboligen bliver et energimæssigt "nul" hus.

Sommerhusets areal bliver på 130 m2, og byggeansøgningen er indsendt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har anført, at både sommerhus og helårshus bør betragtes som selvstændige husstande, der hver især er omfattet af elafgiftslovens § 2, litra e, hvorfor det enkelte forbrugssted kan indgå i nettoafregningsordningen med afgiftsfritagelse, så længe den installerede effekt pr. forbrugssted ikke overstiger 6 kW installeret effekt.

I elafgiftslovens § 2, litra e, bør sidste punktum tolkes således at sommerhuset anses som anden ikke erhvervsmæssig bebyggelse, hvor 100 m2 bebygget areal sidestilles med en husstand, hvorfor der er tale om to husstande i elafgiftslovens forstand.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at installation af solcelle anlæg på både privatboligen og sommerhus kan anses som to selvstændige anlæg på hvert sit forbrugssted, der hver især skal være under 6 kW, jf. elafgiftslovens § 2, litra e med deraf følgende fritagelse for elafgift i nettoafregningsordningen.

Lovgrundlag

Elafgiftslovens § 1. Efter bestemmelserne i denne lov svares en afgift til statskassen af elektricitet, der forbruges her i landet.

Elafgiftslovens § 2. Undtaget fra afgiften er elektricitet, som:

a) fremstilles på produktionsanlæg, hvis kapacitet er mindre end 150 kW,

b) fremstilles og forbruges i tog, skibe, luftfartøjer eller andre transportmidler,

c) fremstilles ved vindkraft, vandkraft, biogas eller anden vedvarende energi, og som forbruges af producenten,

d) fremstilles på nødstrømsanlæg i tilfælde, hvor den normale elektricitetsforsyning svigter,

e) fremstilles på elproduktionsanlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Der kan afregnes på årsbasis. For så vidt angår ikkeerhvervsmæssig bebyggelse, sidestilles 100 m2 bebygget areal med en husstand.

Det fremgår af § 2, stk. 2 i lov om fremme af vedvarende energi, at der ved vedvarende energikilder forstås bl.a.: vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme.

Begrundelse

Det fremgår af elafgiftslovens § 2, stk., 1, litra e, at elektricitet er undtaget fra afgiften, såfremt denne fremstilles på solcelleanlæg, dvs. elproduktionsanlæg omfattet af § 2, stk. 2 i lov om fremme af vedvarende energi med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand.

Der stilles yderligere et krav om, at anlægget er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse.

Ifølge det oplyste ønsker spørger at installere solcelleanlæg på to ejendomme: den ene er privatboligen, beliggende A og den anden et sommerhus, som vil blive opført på adressen B.

Det fremgår af loven, at afgiftsfriheden omfatter anlæg med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som en tilsluttet elinstallation i boliger eller i ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Idet der er tale om to selvstændige boliger med solcelleanlæg, hvor den installerede effekt pr. bolig er på 5,5 kW, dvs. ikke overstiger 6 kW, er det Skatteministeriets vurdering, elafgiftsloven ikke er til hindrer for, at en ejer af en helårsbolig og et fritidsbolig kan få fritagelse for elafgiften for anlæg både vedrørende helårsboligen og fritidsboligen, når anlæggenes størrelse højst er på 6 kW pr. bolig.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriet indstilling og begrundelse.