Dato for udgivelse
30 aug 2012 11:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 aug 2012 09:57
SKM-nummer
SKM2012.476.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-038683
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skattepligt, tilflytning, ophold
Resumé

Skatterådet bekræftede, at spørgers rejse- og opholdsmønster ikke ville medføre, at spørger blev fuldt skattepligtig til Danmark. Spørger afbrød sit ophold her i landet ved at tage på ferie i udlandet i 1-2 uger.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 7, stk. 1

Reference(r)

Kildeskatteloven § 7, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.F.1.2.2

Spørgsmål

  1. Vil det nedenfor beskrevne rejse- og opholdsmønster medføre, at spørger bliver fuldt skattepligtig til Danmark?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har oplyst følgende:

Spørger opsagde i efteråret 2002 sin helårsbolig i Danmark og flyttede til Spanien med sin hustru. Herved ophørte spørgers fulde skattepligt til Danmark, og han blev fuldt skattepligtig til Spanien.

Desuden købte spørgers hustru i 2002 et sommerhus i Danmark til feriebrug. Hun har nu haft det i 10 år og opfylder betingelserne i planlovens § 41 for at kunne benytte det hele året.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er klar over, at han ikke kan opholde sig mere end 3 måneder af gangen (uden afbrydelse) og maksimalt op til 180 dage om året i Danmark, uden at den fulde skattepligt genindtræder. Opholdene i Danmark er ikke arbejdsrelaterede.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørger ønsker at opholde sig i Danmark fra 1. maj til 27. juli, derefter holde 1-2 ugers ferie i et andet land end Spanien med afrejse fra og tilbagekomst til Danmark (uden at det medregnes i opholdet i Danmark). Herefter vil spørger opholde sig i Danmark i 30 dage. Det ønskes bekræftet, at dette rejse- og opholdsmønster ikke vil udløse fuld skattepligt til Danmark.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 7, stk. 1:

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Skattedepartementets meddelelser, 1972, nr. 104:

"Kildeskatteloven § 7, stk. 1, 2. pkt.

På en forespørgsel om skattepligt som følge af erhvervelse af bopæl her udtaltes bl.a., at der ikke er udviklet praksis for, under hvilke betingelser det enkelte ophold, eventuelt det samlede ophold inden for en vis periode, kan anses for kortvarigt i relation til kildeskattelovens § 7, stk. 1, 2. pkt., men at et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder eller samlede ophold inden for et tidsrum af 1 år på i alt mere end 180 dage ikke kan anses for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Begrundelse

Ifølge kildeskattelovens (KSL) § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet. I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Hvis man har et sommerhus, som man har erhvervet ret til at anvende hele året efter planlovens § 41, svarer det til at råde over en helårsbolig. Det gælder også, hvis det er ens ægtefælle, der har erhvervet ret til at anvende sommerhuset hele året.

Det er oplyst, at spørger råder over en helårsbolig i Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1. nr. 1, da spørgers hustru ejer et sommerhus, som hun har erhvervet ret til at anvende hele året efter planlovens § 41.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet, idet kildeskattelovens § 7, stk. 1, fastslår, at personer, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at have ophold her, først bliver fuldt skattepligtige, når de tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Af Skattedepartementets meddelelser, 1972, nr. 104, fremgår, at "et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder eller samlede ophold inden for et tidsrum af 1 år på i alt mere end 180 dage ikke kan anses for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn.

De nævnte 3 måneder, respektive 180 dage, betragtes som maksimum for ophold, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her.

Skatteministeriet finder, at i situationer, hvor skatteyderen opholder sig i Danmark, men tager uden for landets grænser i en periode for derefter at returnere til Danmark, skal der foretages en konkret vurdering af, om skatteyderens ophold i Danmark kan betragtes som afbrudt. Der skal i den forbindelse lægges vægt på varigheden af opholdet uden for landets grænser.

Personer, der ikke har bopæl her i landet, bliver fuldt skattepligtige, når de opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2. Af denne bestemmelse fremgår udtrykkeligt af lovteksten, at kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende medregnes i 6 måneders perioden.

Skatteministeriet finder ikke, at en tilsvarende forståelse direkte kan anlægges ved fortolkningen af kildeskattelovens § 7, stk. 1, som vedrører en anden situation, og hvor det ikke fremgår af lovteksten, at sådanne ophold medregnes. Tværtimod fremgår det af Skattedepartementets ovennævnte meddelelse, at der skal være tale om et uafbrudt ophold her i landet, som har en varighed på mere end 3 måneder.

Skatteministeriet finder, at hvis spørger opholder sig i Danmark fra 1. maj til 27. juli, derefter holder 1-2 ugers ferie i et andet land end Spanien med afrejse fra og tilbagekomst til Danmark, og herefter opholder sig i Danmark i 30 dage, vil 3 måneders fristen begynde at løbe fra den 1. maj. Opholdet i Danmark afbrydes imidlertid ved udrejsen den 27. juli, hvor spørger forlader Danmark for en periode på 1-2 uger. De 1-2 uger, hvor spørger er på ferie i udlandet, er spørger ikke under ophold i Danmark, dermed er opholdet i Danmark afbrudt. Der er således ikke tale om, at spørger har haft et uafbrudt ophold her i landet, som har en varighed på mere end 3 måneder. Skatteministeriet har herved lagt vægt på, at spørgeren forlader Danmark for en periode på 1-2 uger.

Når spørger kommer tilbage til Danmark fra 1-2 ugers ferie i udlandet, er der tale om et nyt ophold i Danmark, og en ny 3 måneders frist begynder at løbe. Da spørger rejser hjem efter 30 dage, er der heller ikke for dette opholds vedkommende tale om, at spørger har haft et uafbrudt ophold her i landet, som har en varighed på mere end 3 måneder.

For dette resultat taler også, at 3 måneders kriteriet suppleres af kriteriet om, at samlede ophold inden for et tidsrum af 1 år på i alt mere end 180 dage ikke kan anses for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Hvis en skatteyder flere gange i løbet af 1 år tager lignende ture til udlandet, umiddelbart inden opholdet i Danmark har varet 3 måneder, vil skatteyderen ofte blive omfattet af det supplerende kriterium om de 180 dages samlet ophold indenfor et år.

Skatteministeriet kan således ud fra en konkret vurdering bekræfte, at det beskrevne rejse- og opholdsmønster ikke vil udløse fuld skattepligt til Danmark.

Skatteministeriet forudsætter, at spørgers samlede ophold i Danmark inden for et tidsrum af 1 år ikke vil overstige 180 dage, samt at opholdet i Danmark ikke er arbejdsrelateret.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skatteministeriet.