Dato for udgivelse
13 Jul 2012 08:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jun 2012 11:05
SKM-nummer
SKM2012.448.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-082018
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Retserhvervelse, rsu, aktier, fusion, børsnotering, salg
Resumé

Skatterådet bekræftede, at retserhvervelsen af en uddeling af restricted stock units (RSU) til nøglemedarbejdere i et selskab var udskudt til modningstidspunktet. Retserhvervelsen var udskudt til modningstidspunktet, da der første skete retserhvervelse af RSU'erne, når der skete et salg af aktiverne i selskabet til tredjemand, en fusion, mere end 50 % af aktierne sælges til tredjemand eller en børsnotering.

Hjemmel

Statsskatteloven § 4

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.17.4.4

Spørgsmål

Kan det bekræftes, at den påtænkte tildeling af Restricted Stock Units til nøglemedarbejdere i Selskabet skal beskattes på det tidspunkt, hvor der sker overførsel af de underliggende aktier i moderselskabet til medarbejderne (modningstidspunktet)?

Svar

Ja, se svar.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet er en del af en koncern.

Selskabet er ejet af et moderselskab, der er hjemmehørende i et andet land.

Moderselskabet ønsker at tildele udvalgte medarbejdere i Selskabet såkaldte Restricted Stock Units (i det følgende benævnt "RSU") på de vilkår og betingelser, der er beskrevet i den overordnede rammeplan (i det følgende benævnt "Planen") og i de aftaler, der påtænkes indgået mellem Moderselskabet. og den enkelte medarbejder, the Restricted Stock Unit Agreement (i det følgende benævnt "den individuelle aftale").

Formålet med Planen og med tildelingen af RSU til udvalgte medarbejdere i Selskabet er at fastholde de pågældende medarbejdere og deres kompetencer i selskabet og i koncernen, jf. Section 2 i Planen.

De medarbejdere, der får tildelt de omhandlede RSU, vil - hvis de nærmere betingelser og vilkår i Planen og i de individuelle aftaler bliver opfyldt - få leveret de underliggende aktier i Moderselskabet uden betaling af vederlag. Der sker således alene modning af de tildelte Restricted Stock Units, hvis de nærmere betingelser herfor bliver opfyldt.

Det er - for det første - en betingelse for modningen, at Moderselskabet enten bliver solgt, fusioneret eller børsnoteret. Det er dernæst - for det andet - en betingelse, at medarbejderen fortsat er ansat i Selskabet eller i andre koncernselskaber på tidspunktet for et sådant salg, fusion eller børsnotering, eller at medarbejderen tidligere har været ansat i mindst 5 år regnet fra tildelingen. Endelig er det - for det tredje - en betingelse, at et salg eller en børsnotering sker inden for 10 år regnet fra tildelingen, da de tildelte RSU i modsat fald ellers bortfalder.

De nævnte betingelser beskrives nærmere i det følgende.

Det er en betingelse for modningen, (1) at aktiverne i Moderselskabet enten bliver solgt til tredjemand eller ved en fusion bliver overført til et fortsættende selskab, som aktionærerne i Moderselskabet ikke har den bestemmende indflydelse over, (2) at mere end 50 % af aktierne i Moderselskabet bliver solgt til tredjemand, eller (3) at selskabet bliver børsnoteret, jf. Section 6 (e), 3. punktum, jf. Section 2 (f) og (q) i Planen.

Det er dernæst en betingelse, at medarbejderen på tidspunktet for et sådant salg, fusion eller børsnotering fortsat er ansat i Selskabet eller i et andet selskab i koncernen, eller at medarbejderen tidligere har været ansat i mindst 5 år regnet fra tildelingen, jf. Section 6 (e), 3. punktum.

Hvis medarbejderen bliver opsagt, eller hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling i Selskabet og ikke fortsætter sin tjeneste i et andet selskab i koncernen, fortaber medarbejderen således sin ret til tildelte RSU, jf. Section 4 (d), 1. punktum i Planen. Retten til tildelte RSU fortabes dog ikke, hvis den pågældende medarbejder på tidspunktet for ophøret af sin ansættelse har gjort tjeneste i mindst 5 år regnet fra indgåelsen af den individuelle aftale om tildelingen. I dette tilfælde bevarer medarbejderen sin ret til tildelte RSU, jf. Section 4 (d), 2. punktum.

Det er endelig en betingelse for modningen, at et salg, en fusion eller en børsnotering af Moderselskabet sker inden for 10 år regnet fra tildelingen, da de tildelte RSU i modsat fald ellers fortabes, jf. Section 11 (a) i Planen.

I tilfælde af en medarbejders død går medarbejderens RSU ikke i arv til vedkommendes livsarvinger eller andre arvinger, jf. Section 4 (b), 1. punktum i Planen.

Indtil tidspunktet for modningen giver de tildelte RSU ikke medarbejderen nogen form for økonomiske eller forvaltningsmæssige aktionærrettigheder. Medarbejderen har således hverken ret til at modtage udbytte vedrørende de underliggende aktier eller til at stemme på selskabets generalforsamling m.v., jf. Section 4 (c) i Planen.

Det følger samtidig af Section 6 (d) i Planen, at medarbejderen indtil tidspunktet for modningen ikke kan sælge, pantsætte eller på anden vis retligt råde over de tildelte RSU.

På tidspunktet for modningen kan Moderselskabet alene opfylde de individuelle aftaler ved at levere de underliggende aktier til medarbejderen, jf. Section 6 (e), 2. punktum, i Planen. Selskabet kan således ikke vælge i stedet at betale et kontantbeløb svarende til værdien af de underliggende aktier.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse, at beskatningen af de omhandlede RSU skal ske på modningstidspunktet, se i det følgende.

Det følger af fast praksis, at RSU skal beskattes på det tidspunkt, hvor der indtræder retserhvervelse af de underliggende aktier.

Hvis der til tildelingen er knyttet betingelser af suspensiv karakter, anses retserhvervelsen for udskudt til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt, jf. Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.17.4.4.

Følgende fremgår yderligere af det nævnte afsnit:

"Betingelser, der knytter sig til selve udnyttelsen, vil i samme grad som betingelser, der knytter sig til selve tildelingen, kunne udskyde retserhvervelsen.

Hvis der til aftalen er knyttet betingelser, der har en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført, så er det generelt sådan, at retserhvervelsen udskydes, indtil betingelserne er opfyldt.

Spørgsmålet om, hvornår der foreligger retserhvervelse, skal afgøres konkret ud fra de betingelser, der er fastsat i aftalen.

Betingelser, som den ansatte selv har kontrol over, vil ifølge praksis ikke medføre udskydelse af det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt. Det væsentlige i vurderingen af, om retserhvervelsestidspunktet er udskudt eller ej, er altså, om der må antages at foreligge reel usikkerhed om, hvorvidt betingelsen er opfyldt."

I nærværende sag vil de medarbejdere, der får tildelt de omhandlede RSU, kun få leveret de underliggende aktier i Moderselskabet, hvis en række nærmere betingelser bliver opfyldt.

Det vil som beskrevet være en grundlæggende betingelse for modningen af tildelte RSU, at aktiverne eller aktierne i Moderselskabet enten ved et salg, en fusion eller en børsnotering bliver overdraget til tredjemand. Det er samtidig en betingelse, at salget, fusionen eller børsnoteringen sker inden for 10 år regnet fra tildelingstidspunktet.

En opfyldelse af disse to betingelser er efter vores opfattelse forbundet med en så stor reel usikkerhed, at betingelserne bør føre til en udskydelse af retserhvervelsestidspunktet.

Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er aktuelle planer eller forhandlinger i gang om hverken et salg, en fusion eller en børsnotering, ligesom et sådant salg m.v. selvsagt ikke er en betingelse, som de omfattede medarbejdere selv har kontrol over.

Til støtte for at de nævnte betingelser bør føre til en udskydelse af retserhvervelsestidspunktet henviser vi endvidere til Den juridiske vejledning 2012-1 C.A.5.17.4.4. Det er hér anført, at en betingelse om, at nærmere fastsatte økonomiske mål i virksomheden nås, som udgangspunkt vil medføre, at retserhvervelsen udskydes til det tidspunkt, hvor betingelsen er opfyldt.

Som det er beskrevet ovenfor, er det en yderligere betingelse for modningen i henhold til Planen og de individuelle aftaler, at de omfattede medarbejdere på tidspunktet for et salg, en fusion eller en børsnotering fortsat er ansat i Selskabet eller i et andet selskab i koncernen, eller at medarbejderen tidligere har været ansat i mindst 5 år regnet fra tildelingen.

Skatterådet har i blandt andet afgørelsen i SKM2011.338.SR fundet, at en modning,  der - uden yderligere betingelser som i nærværende sag - fandt sted, hvis medarbejderen fortsat var ansat i selskabet 3 år efter tildelingen, var tilstrækkelig til at udskyde retserhvervelsestidspunktet.

Som det er redegjort for, er der i nærværende sag knyttet yderligere suspensive betingelser til tildelingen, ligesom det efter vores opfattelse er forbundet med en reel usikkerhed, om den enkelte medarbejder vil være ansat på tidspunktet for et eventuelt salg, fusion eller børsnotering.

Det er på baggrund af ovenstående vores opfattelse, at beskatningen af de omhandlede RSU til medarbejderne i Selskabet bør finde sted på modningstidspunktet.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at den påtænkte tildeling af Restricted Stock Units til nøglemedarbejdere i Selskabet skal beskattes på det tidspunkt, hvor der sker overførsel af de underliggende aktier i moderselskabet til medarbejderne (modningstidspunktet).

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4

"Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks.

..."

Praksis

Den juridiske vejledning 2012-1 C.A.5.17.4.4 Retserhvervelsestidspunktet

"Begreberne retserhvervelsestidspunkt og tildelingstidspunkt

Som udgangspunkt vil retserhvervelsestidspunktet være lig med tildelingstidspunktet.

Hvis der til tildelingen er knyttet betingelser af suspensiv karakter, anses retserhvervelsen for udskudt til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Tildelingstidspunktet er som udgangspunkt tidspunktet for generalforsamlingens beslutning, medmindre bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om tildelingen. I så fald er tildelingstidspunktet det tidspunkt, hvor bestyrelsen træffer beslutning om, at der skal tildeles aktier, køberetter eller tegningsretter.

Betingelser af suspensiv karakter

Hvis der til tildelingen eller udnyttelsen er knyttet betingelser af suspensiv karakter, anses retserhvervelsen for udskudt til det tidspunkt, hvor betingelserne opfyldes.

Betingelser, der knytter sig til selve udnyttelsen, vil i samme grad som betingelser, der knytter sig til selve tildelingen, kunne udskyde retserhvervelsen.

Hvis der til aftalen er knyttet betingelser, der har en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført, så er det generelt sådan, at retserhvervelsen udskydes, indtil betingelserne er opfyldt.

Spørgsmålet om, hvornår der foreligger retserhvervelse, skal afgøres konkret ud fra de betingelser, der er fastsat i aftalen.

Betingelser, som den ansatte selv har kontrol over, vil ifølge praksis ikke medføre udskydelse af det skattemæssige retserhvervelsestidspunkt. Det væsentlige i vurderingen af, om retserhvervelsestidspunktet er udskudt eller ej, er altså, om der må antages at foreligge reel usikkerhed om, hvorvidt betingelsen er opfyldt.

Det endelige retserhvervelsestidspunkt i skattemæssig henseende for en betinget tildelt købe- eller tegningsret afhænger af, hvornår det ikke længere er usikkert, om betingelsen er opfyldt."

"Ad a) Udnyttelse af købe- og tegningsretten er betinget af at økonomiske mål bliver nået

Når der er knyttet en betingelse til udnyttelsen af købe- og tegningsretter om, at nærmere fastsatte økonomiske mål for den ansatte eller i virksomheden skal nås, så vil det som udgangspunkt medføre, at retserhvervelsen udskydes til det tidspunkt, hvor betingelsen er opfyldt.

Det fremgår af to sager, der dog omhandler kontant bonus og bonus af syntetiske obligationer, at retserhvervelsestidspunktet kan udskydes, hvis størrelsen af en bonus bliver fastlagt på baggrund af nogle objektive kriterier, der er fastlagt på forhånd. Et af vurderingsmomenterne var netop, at bonussen var betinget af, at virksomhedens fremtidige økonomiske resultatkrav blev nået. Se SKM2010.479.SR og SKM2011.172.SR ."

Begrundelse

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at det er årets indtægter, der medregnes i den skattepligtige indkomst. Skattepligten indtræder ved den endelige retserhvervelse. Værdien af aktierne skal derfor medregnes i det indkomstår, hvor der erhverves endelig ret til dem.

Tidspunktet for hvornår der er erhvervet ret til et gode, hvor der er knyttet betingelser til modtagelsen af godet, bestemmes af, om betingelserne medfører, at der hersker en reel usikkerhed om, hvorvidt godet vil blive leveret. I de tilfælde, hvor der er en reel usikkerhed om opfyldelse af betingelserne, vil retserhvervelsen blive udskudt.

I vurderingen, af hvornår der er sket retserhvervelse, kan det have betydning, om det er medarbejderen selv, der kan sikre opfyldelse af betingelserne. Hvis en medarbejder ensidigt kan sikre opfyldelse af betingelserne, kan det medføre, at retserhvervelsen ikke udskydes.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2012-1 C.A.5.17.4.4, at betingelser om opfyldelse af bestemte økonomiske mål som udgangspunkt vil medføre udskydelse af retserhvervelsen.

I den konkrete sag er det oplyst, at medarbejderne kun vil modtage aktier, hvis (1) at aktiverne i Moderselskabet enten bliver solgt til tredjemand eller ved en fusion bliver overført til et fortsættende selskab, som aktionærerne ikke har bestemmende indflydelse over, (2) at mere end 50 % af aktierne i Moderselskabet bliver solgt til tredjemand, eller (3) at selskabet bliver børsnoteret.

Vedr. ovenstående er det oplyst, at der ikke er aktuelle planer eller forhandlinger i gang om et salg, en fusion eller en børsnotering, og at medarbejderne ikke vil have kontrol over opfyldelsen af en sådan betingelse.

Det er Skatteministeriets vurdering, at retserhvervelsen ud fra det oplyste bliver udskudt til opfyldelsen af de nævnte betingelser, da der er en reel usikkerhed om, hvorvidt der sker et salg, en fusion eller en børsnotering. Der er dertil lagt vægt på, at medarbejderne ikke selv kan bestemme, hvorvidt der skal ske et salg, en fusion eller en børsnotering.

Skatteministeriet forudsætter ved sin besvarelse, at overførslen af aktier i moderselskabet til medarbejderne sker på det tidspunkt, hvor retserhvervelsen indtræder, dvs. på det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldte.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se svar".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.