Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Motorkøretøjer

Regel

Fremmede staters herværende ambassader m.v., internationale organisationer og tilknyttet personale kan her i landet momsfrit indkøbe teleydelser samt varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder, i samme omfang som disse varer kan købes punktafgiftsfrit. Se ML § 45, stk. 6 (bestemmelsen var tidligere stk. 4, men blev stk. 6, den 1. juli 2022 ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021).

Den kreds af institutioner og personer, der kan købe momsfrit, er de samme institutioner og personer, der kan få momsgodtgørelse efter godtgørelsesordningen. Se henvisningen i ML § 45, stk. 6, til ML § 45, stk. 2, 4 og 5. Se evt. "Hvem kan modtage godtgørelse?" i afsnit D.A.12.3.2.

Der skal anvendes fritagelsesattesten efter bilag II til momsforordningen. Det er Udenrigsministeriets protokol eller Forsvarsministeriet, der skal stemple eller påtegne attesten afhængig af, om det er ambassader mv. eller NATO-hovedkvarterer mv., der søges fritagelse for.

Se også momsforordningens artikel 51, stk. 3, og afsnit D.A.10.1.1.7.6.

Se også

Se også afsnit D.A.10.3.8 om momsfritagelse ved indførsel fra lande uden for EU til ambassader mv. i Danmark.

Motorkøretøjer

Fritagelsen for indkøb af personmotorkøretøjer er - med undtagelse af indkøb foretaget af NATO’s tilknyttede personale - betinget af, at den fritagelsesberettigede opretholder sin adgang til fritagelse ved indkøb af personmotorkøretøjer i en periode på 2 år fra indkøbet af køretøjet, og at køretøjet ikke sælges eller på anden måde overdrages til en ikkefritagelsesberettiget inden for denne periode, medmindre andet er fastsat i den enkelte organisations værtskabsaftale. Se § 45, stk. 6, 2. og 3.pkt, som indsat i momsloven ved § 1, nr. 8, i lov nr. 904 af 21. juni 2022, jf. samme lovs § 3, stk. 1, samt § 5, nr. 14, og § 22, stk. 2, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Derudover skal følgende betingelser være opfyldt :

  • Sælgeren skal være registreret for erhvervsmæssig afsætning af registreringsafgiftspligtige køretøjer efter REGAL § 14.
  • Køberen skal være berettiget til at købe motorkøretøjet registreringsafgiftsfrit efter REGAL § 2, stk. 2.

Ordningen for fritagelse for registreringsafgift administreres af Motorstyrelsen i samarbejde med Udenrigsministeriet. Se evt. afsnit I.A.1.3.7.

Registrerede forhandlere, der momsfrit sælger motorkøretøjer til ambassader, tilknyttet personale m.fl., skal i deres regnskab opbevare dokumentation for, at Motorstyrelsen har givet tilladelse til, at motorkøretøjerne kan sælges uden registreringsafgift.

Se også

Se også afsnit D.A.13.14 Betalingspligt for diplomater m.fl. i forbindelse med betinget momsfritagelse af indførsel og indkøb her i landet af personmotorkøretøjer ML § 46 d.