Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når der leveres varer i form af investeringsguld eller guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter. Se ML § 46, stk. 1, nr. 4.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Definition: Guld omfattet af betalingspligten
 • Retningslinjer for fortolkning, der er afledt af omvendt betalingspligt for guld
 • Administrative regler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der er omvendt betalingspligt for moms af guld, når en momsregistreret virksomhed i Danmark aftager investeringsguld fra en leverandør, der er frivilligt registreret for leverancer af investeringsguld efter ML § 51 a, eller aftager guld, der som råmetal eller som halvforarbejdede produkter har en lødighed på 325 tusindedele eller derover. Se ML § 46, stk. 1, nr. 4.

Definition: Guld omfattet af betalingspligten

Nedenfor følger en definition af henholdsvis investeringsguld og guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter:

Investeringsguld

Investeringsguld er:

 • guld i form af en barre eller plade med en vægt, som accepteres af guldmarkederne, med en lødighed på mindst 995/1000-dele, uanset om guldet er repræsenteret ved værdipapirer.  Dog er barrer eller plader med en vægt på 1 g eller derunder ikke omfattet af ordningen for investeringsguld
 • guldmønter, der er af en lødighed på mindst 900/1000-dele, er præget efter år 1800 og er eller har været lovligt betalingsmiddel i oprindelseslandet, og som sædvanligvis sælges til en pris, der ikke overstiger den normale markedsværdi af møntens guldindhold med mere end 80 pct. Guldmønter omfattet af en liste, som offentliggøres i EU-Tidende, anses for at opfylde førnævnte kriterier i hele det år, som listen angår, uanset at mønten må anses at være omsat på grund af den numismatiske værdi.

Se ML § 73 a.

Se om momsfritagelse for leverandøren ved transaktioner med investeringsguld i afsnit D.A.5.20 og ML § 13, stk. 1, nr. 20.

Bemærk

Anvendelse af omvendt betalingspligt for moms, når det gælder handel med investeringsguld (modsat guld som råmetal eller halvforabejdede produkter), er betinget af, at den, der leverer investeringsguldet, er frivilligt momsregistreret for handel med investeringsguld efter ML § 51 a.

Herunder skal den frivillige momsregistrering efter ML § 51 a være endeligt foretaget og der skal være udstedt et  registreringsbevis.

Det er ikke tilstrækkeligt, at der er sket anmeldelse til frivillig momsregistrering efter ML § 51 a.

Se om frivillig momsregistrering efter ML § 51 a i afsnit D.A.5.20.5 og ML § 51 a.

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Begrebet "guld som råmetal" kan omfatte ubearbejdet guld, guld i form af rent metal og ethvert materiale, der delvis består af guld. Se præmis 29 i EU-domstolens dom i sag C-550/14, Envirotec. Begrebet "halvforarbejdede produkter" omfatter ikke produkter, som ikke har været bearbejdet eller forarbejdet. Begrebet omfatter heller ikke færdigvarer. Se dommens præmis 30. I det konkrete tilfælde er det ikke nødvendigt, at fastslå om en vare er omfattet af begrebet "guld som råmetal" eller begrebet "halvforarbejdede produkter". Det er alene nødvendigt at se på, om en vare er omfattet af det samlede begreb "guld som råmetal eller som halvforarbejdede produkter af en lødighed på 325‰ eller derover", se dommens præmis 44.

Formålet med omvendt betalingspligt for guld "som råmetal eller som halvforarbejdede produkter af en lødighed på 325‰ eller derover" er, at varer, der har et højt guldindhold, og hvis værdi bestemmes af guldindholdet, skal være omfattet af omvendt betalingspligt, se dommens præmis 41.

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter af en lødighed på 325/1000-dele eller derover må derfor efter Skattestyrelsens opfattelse, negativt afgrænset i forhold til investeringsguld, forstås som:

 • Alt andet guld end investeringsguld og i en hvilken som helst fast form og vægt
 • Herunder i egenskab af en ikkeregulær barre, plade, mønt eller "klump" i omsmeltet tilstand, men fx også guldringe, guldkæder og lignende.

Dog skal den enkelte enhed i form af en barre, plade, mønt, "klump", ring eller kæde have en lødighed på 325/1000-dele eller derover, der svarer til, at guldets renhedsgrad udgør mindst 8 karat.

Forholdet mellem gulds lødighed i pct., der overstiger 32,5 pct., og karat kan vises i følgende tabel:

Gulds lødighed i pct.

Karat

99,9

24

91,6

22

87,5

21

75,0

18

58,5

14

41,7

10

37,5

9

33,0

8

Bemærk

Hvis en leverandør leverer brugte guldsmykker mv. til en kunde, som betaler for det brugte guld efter vægt og lødig, skal det anses for levering af guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter.

Men indgår det ved aftalen og betalingen for en leverance af brugte guldsmykker, at der også tages hensyn til smykkernes udformning, kunstneriske værdi og evt. isatte sten mv., skal det anses for levering af et smykke (en færdigvare) og ikke levering af guld som råmetal og halvforarbejdede produkter.

Retningslinjer for fortolkning, der er afledt af omvendt betalingspligt for guld 

Handel med guld, herunder mellemhandel med guld, som oprindeligt er opkøbt fra private, har været støt stigende i de seneste par år. Dette har medført flere spørgsmål om fortolkningen af reglerne for omvendt betalingspligt for moms ved handel med guld efter ML § 46, stk. 1, nr. 4. Herunder i sammenhæng med tilgrænsende regler for momsfradrag og administrative pligter.    

Retningslinjer for fortolkning søges givet på følgende udvalgte punkter:

a)      EU-retligt grundlag for omvendt betalingspligt for moms af guld som råmetal og halvfabrikata.

b)      Fradragsret for den betalingspligtige køber ved dennes efterfølgende transaktioner med guld.

c)      Grænseoverskridende leverancer af investeringsguld og guld som råmetal og halvfabrikata.

Ad a) EU-retligt grundlag for omvendt betalingspligt for moms af guld som råmetal og halvfabrikata

Der har været rejst spørgsmål om grundlaget for at anvende omvendt betalingspligt for guld som råmetal og halvforarbejdede produkter efter ML § 46, stk. 1, nr. 4, idet der har været henvist til, at der kun skulle være EU-retligt grundlag til at anvende omvendt betalingspligt for moms ved handel med guld til investeringsformål.

Hertil bemærkes, at selv om momssystemdirektivets artikel 198 er formuleret lidt anderledes end 6. momsdirektivs artikel 26 b, punkt F, 1. pkt., er reglen ikke materielt ændret. De afgiftspligtige personer skal derfor anvende omvendt betalingspligt for moms fuldt ud for to ligestillede typer guld efter ML § 46, stk. 1, nr. 4:

 • Investeringsguld under hensyn til leverandørens frivillige registrering efter ML § 51 a
 • Råmetal og halvforarbejdede produkter under hensyn til en lødighed på 325/1000-dele eller derover. 

Ad b) Fradragsret for den betalingspligtige køber ved dennes efterfølgende transaktioner med guld

Hvis den, der er omvendt betalingspligtig for moms ved handel med guld efter ML § 46, stk. 1, nr. 4, anvender det tilkøbte guld til momsmæssige formål som led i selvstændig økonomisk virksomhed, har den betalingspligtige person ved opgørelse af momstilsvaret fradrag for den omvendt betalingspligtige moms som indgået afgift eller købsmoms efter den almindelige regel i ML § 37, stk. 2, nr. 1. Se afsnit D.A.11 og ML § 37, stk. 2, nr. 1.      

Se også

Se også om særlige fradragsregler for den, der handler med investeringsguld eller omdanner guld til investeringsguld i sammenhæng med ML § 13, stk. 1, nr. 20, i afsnit D.A.5.20.4 og ML § 41 a.

Ad c) Grænseoverskridende leverancer af investeringsguld og guld som råmetal og halvfabrikata

Hvis en dansk afgiftspligtig person leverer varer i form af investeringsguld eller guld som råmetal og halvforarbejdede produkter til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, gælder de almindelige regler for EU-salg uden moms efter ML § 34, stk. 1, nr. 1.

Tilsvarende hvis en dansk afgiftspligtig person erhverver varer i form af investeringsguld eller guld som råmetal og halvforarbejdede produkter fra en momsregistreret virksomhed i et andet EU land, gælder de almindelige regler for erhvervelse af varer fra andre EU-lande, herunder betalingspligtig for moms af det erhvervede guld efter ML § 46, stk. 4 (tidl. stk. 3, der ved lov nr. 578 af 4. maj 2015 blev stk. 4).

Se afsnit A.B.4.2.1.1, A.B.4.2.1.2, A.B.4.2.2.1 og D.A.13.3.

Bemærk

Hvis en dansk afgiftspligtig person har grænseoverskridende leverancer af varer i form af investeringsguld eller guld som råmetal og halvforarbejdede produkter til eller fra et andet EU-land, og leverancen af guld er fritaget for moms efter den danske momslov ML § 13 eller efter tilsvarende regler i det andet EU-land, skal den danske afgiftspligtige ikke angive leverancerne - hverken som EU-salg uden moms eller i den indenlandske momsangivelse.

Administrative regler

Nedenfor er henvisninger til administrative regler i tilknytning til omvendt betalingspligt for moms ved levering af guld:

Leverandøren af guld til en køber, der er betalingspligtig for moms af guld efter ML § 46, stk. 1, nr. 4

Leverandøren af guld til en køber, der er betalingspligtig for moms af guldet, er underlagt særlige oplysningskrav til faktura. Se momsbekendtgørelsens § 60.

Leverandøren skal indhente købers legitimation ved transaktioner med guld på 100.000 kr. eller derover. Se momsbekendtgørelsens § 120. Se også lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme kap 2, jf. LBK nr. 651 af 8. juni 2017 .

Leverandøren har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 76, stk. 11, nr. 4.

Leverandøren skal i momsangivelsens rubrik C angive indenlandske leverancer af guld, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms af guld efter ML § 46, stk. 1, nr. 4. Se momsbekendtgørelsens § 79, stk. 7, der henviser til momsbekendtgørelsens § 76, stk. 11, nr. 4.

Den, der er betalingspligtig for moms af guld efter ML § 46, stk. 1, nr. 4, har bogførings- og angivelsespligter  

Den betalingspligtige person har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 76, stk. 3.

Den betalingspligtige person skal på momsangivelsen angive den (omvendt) betalingspligtige moms som udgående afgift (salgsmoms) og skal, forudsat guldet anvendes til momsmæssigt formål, angive det samme beløb som indgående afgift (købsmoms). Se afsnit A.B.4.2.1.2 og ML § 57, stk. 1.

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 1-11:

 • Afsnit A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-550/14, Envirotec

Momsdirektivets artikel 198, stk. 2, skal fortolkes således, at den finder anvendelse på levering af barrer som de i hovedsagen omhandlede, der består af en tilfældig grov sammensmeltning af skrot og forskellige guldholdige metalgenstande samt andre metaller, materialer og stoffer og har et guldindhold på mellem 500 og 600‰, alt efter barren.

Byretsdomme

SKM2014.373.BR

Sagen vedrørte fortolkningen af momslovens § 46, stk. 1, nr. 4, om omvendt betalingspligt ved handel med visse typer af guldvarer.

Sagsøgeren havde oparbejdet en større momsrestance ved over 24 handler at have købt og videresolgt 24 barrer bestående af forskelligt sammensmeltet materiale med et gennemsnitligt guldinhold på mellem 500 og 600 tusindedele.

Efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 4, påhviler det aftageren at afregne momsen, hvis aftageren modtager enten investeringsguld eller guld som råmetal eller som halvforarbejdet produkt, såfremt produktet har en lødighed på mindst 325 tusindedele.

Byrettens flertal fandt, at købet af barrerne såvel efter ordlyden som formålet med bestemmelsen var omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 4.