Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når en afgiftspligtig person i Danmark som slutbruger af varer har fået leveret varerne fra en oprindelig leverandør i et andet EU-land via en mellemhandler i et tredje EU-land. Se ML § 46, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempel på omvendt betalingspligt for moms ved trekantshandel
  • Administrative regler.

Regel

En momsregistreret virksomhed er omvendt betalingspligtig for moms af varer, når virksomheden får leveret varerne fra et andet EU-land som led i en trekantshandel. Se ML § 46, stk. 1, nr. 1.

Trekantshandel er:

  • Varehandel inden for EU,
  • hvor en afgiftspligtig person i EU-land nr. 1,
  • via en afgiftspligtig person som mellemhandler i EU-land nr. 2,
  • leverer varer til en afgiftspligtig person i EU-land nr. 3
    • som den endelige slutbruger og omvendt betalingspligtige for moms af varerne.

Bemærk

Handel med ydelser er ikke omfattet af trekantshandel.

Eksempel på omvendt betalingspligt for moms ved trekantshandel

En afgiftspligtig person i Danmark køber varer af en afgiftspligtig person i Tyskland. Den afgiftspligtige person i Tyskland har ikke varerne og køber derfor varerne af en afgiftspligtig person i Frankrig. Den afgiftspligtige person i Frankrig sender varerne direkte til Danmark.

Det er den afgiftspligtige person i Danmark, der som slutbruger er omvendt betalingspligtig for moms ved erhvervelse af varerne. Den afgiftspligtige person i Tyskland indgår i trekantshandlen som mellemhandler af varerne og bliver derfor ikke registreringspligtig eller betalingspligtig for moms i Danmark.

Se om betingelserne for fritagelse for dansk moms ved trekantshandel i ML § 35, stk. 1, nr. 2, og afsnit D.A.10.2.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til trekantshandel med varehandel inden for EU, når leveringsstedet er i Danmark, eller levering sker via Danmark til et andet EU-land:

Udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer varer til Danmark ved trekantshandel

En udenlandsk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til Danmark ved trekantshandel, kan undlade at blive registreret for moms i Danmark og betale dansk moms ved at opfylde krav til angivelse og oplysning af leverancen efter den nationale lovgivning i sit eget EU-land, der svarer til de danske regler på området. Se momsbekendtgørelsens §§ 108-109, som ændret ved bekendtgørelse nr. 542 af 1. maj 2019.

Der er særlige oplysningskrav til fakturaen. Se momsbekendtgørelsens § 60.

Dansk afgiftspligtig person, der som slutbruger er betalingspligtig for moms ved trekantshandel

En dansk afgiftspligtig person, der som slutbruger er betalingspligtig for moms ved trekantshandel, har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 76, stk. 4, og § 110.

Dansk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til et andet EU-land ved trekantshandel

En dansk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til et andet EU-land ved trekantshandel, har angivelsespligt, så mellemhandleren kan frigøre sig for den potentielle betalingspligt for moms i forhold til en endelig slutbruger af varerne i et andet EU-land. Se afsnit A.B.4.2.2.2 samt momsbekendtgørelsens § 108, jf. momsbekendtgørelsens §§ 99-100.

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 1-11:

  • Afsnit A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt.