åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, at omvendt betalingspligt for dansk moms er obligatorisk.

Både for aftagere, der er afgiftspligtige personer, der er etableret i Danmark, og for afgiftspligtige personer, der er etableret i udlandet, men som har momspligtige aktiviteter i Danmark og herunder aftager visse varer eller ydelser med leveringssted i Danmark fra udenlandske leverandører.

Afsnittet handler også om, hvornår en leverandør, som er en afgiftspligtig person, der er etableret både i Danmark og i udlandet, skal anses for en udenlandsk leverandør.

Se ML § 46 a.

Afsnittet indeholder:

 • Omvendt betalingspligt uanset dansk momsregistrering
 • Omvendt betalingspligt uanset etablering i udlandet
 • Omvendt betalingspligt, når et fast forretningssted i Danmark ikke medvirker
 • Kriterier for at afgrænse fast forretningssted, medvirken eller ikke-medvirken
 • Formålet med ML § 46 a
 • Retningslinjer.

Omvendt betalingspligt uanset dansk momsregistrering

En afgiftspligtig person, herunder en udenlandsk etableret afgiftspligtig person, har obligatorisk pligt til at anvende reglerne om omvendt betalingspligt for dansk moms, selv om der fx er tale om, at en udenlandsk afgiftspligtig person formelt set og evt. fejlagtigt har ladet sig momsregistrere i Danmark efter ML § 47, stk. 1, og dermed ellers som udgangspunkt vil være omfattet af hovedreglen for leverandørens betalingspligt for dansk moms af indenlandske danske leverancer af varer eller ydelser efter ML § 46, stk. 1, stk. 1, 1. pkt.

Se ML § 46 a, stk. 1.

En dansk momsregistrering er således ikke i sig selv nok til at gøre en udenlandsk etableret afgiftspligtig person til en dansk afgiftspligtig person.

Omvendt betalingspligt uanset etablering i udlandet

Omvendt betalingspligt for dansk moms ved levering og installering eller montering af varer efter ML § 46, stk. 1, nr. 2 eller ved levering af visse ydelser fra udlandet efter ML § 46, stk. 1, nr. 3 omfatter:

 • En udenlandsk afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Danmark,
 • men som i Danmark får leveret varer eller ydelser efter ML § 46, stk. 1, nr. 2 eller 3,
 • fra en (anden) udenlandsk afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Danmark.

Se ML § 46 a, stk. 2.

Omvendt betalingspligt, når et fast forretningssted i Danmark ikke medvirker

En udenlandsk afgiftspligtig person omfatter:

 • En afgiftspligtig person,
 • der har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed i udlandet,
 • og som samtidig har et fast forretningssted i Danmark,
 • men hvor den afgiftspligtige person leverer varer eller ydelser med leveringssted i Danmark
 • uden dette faste forretningssteds medvirken. 

Se ML § 46 a, stk. 3 og momssystemdirektivets artikel 192a.

Begrebet fast forretningssted skal i forbindelse med reglerne om omvendt betalingspligt forstås på samme måde som i momslovens § 16, stk. 4, se Momsforordningens artikel 11, stk. 2, litra a) og d). Se evt. afsnit D.A.6.2.3.3 om fast forretningssted og afsnit D.A.6.2.5.1 om hovedreglen for leveringsstedet for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.

Dette indebærer følgende:

 • En udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, anses for en dansk afgiftspligtig person, der som leverandør er betalingspligtig for moms efter hovedreglen ML § 46, stk. 1, 1. pkt., når personens forretningssted i Danmark medvirker ved leverancerne af varer eller ydelser.
 • En udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, anses for en udenlandsk afgiftspligtig person, når personens forretningssted i Danmark ikke medvirkerved leverancerne af varer eller ydelser.
  • Dette får som konsekvens, at den, der som kunde får leveret varer eller ydelser fra den udenlandske afgiftspligtige person, bliver omvendt betalingspligtig for dansk moms af de leverede varer eller ydelser.

Bemærk

ML § 46 a, stk. 3, gennemfører særskilt momssystemdirektivets artikel 192 a.

Kriterier for at afgrænse fast forretningssted, medvirken eller ikke-medvirken

Der er fastsat nærmere kriterier for at anerkende en afgiftspligtig persons faste forretningssted og for at afgrænse et fast forretningssteds medvirken eller ikke-medvirken. Se momsforordningens artikel 53-54:

Der skal kun tages hensyn til en afgiftspligtig persons faste forretningssted,

 • når forretningsstedet
 • har en tilstrækkelig permanent karakter og
 • med hensyn til de menneskelige og tekniske midler
 • har den fornødne struktur til at kunne medvirke til at foretage leverancer af varer eller ydelser.  

Se momsforordningens artikel 53, stk. 1.

Det forhold, at en afgiftspligtig person har et fast forretningssted i EU-landet, hvor momsen af leverede varer eller ydelser skal betales, indebærer ikke i sig selv, at forretningsstedet skal anses for at have medvirket ved leverancer af varer eller ydelser i dette EU-land.

 • Men hvis den afgiftspligtige person
 • anvender de tekniske eller menneskelige midler, der tilhører det faste forretningssted,
 • før eller under udførelsen af momspligtige leverancer af varer eller ydelser i EU-landet,
  • hvor det faste forretningssted er etableret,
  • til transaktioner, der indgår i de momspligtige leverancer,
 • anses det faste forretningssted for at have medvirket ved leverancerne af varerne eller ydelserne.

Se momsforordningens artikel 53, stk. 2. 1. pkt.

Det præciseres yderligere:

 • Hvis det faste forretningssteds tekniske eller menneskelige midler kun anvendes til administrative støtteopgaver som fx bogføring, fakturering og inkasso, anses det ikke for medvirken.
 • Hvis der udstedes en faktura under momsregistreringsnummeret, udstedt af skattemyndighederne i EU-landet, hvor det faste forretningssted er etableret, anses det for medvirken. Med forbehold for, at der evt. kan føres bevis for det modsatte.

Reglerne for et fast forretningssteds medvirken eller ikke-medvirken efter momssystemdirektivets artikel 192 a anvendes dog ikke, hvis en afgiftspligtig person har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed i EU-landet, hvor momsen af leverede varer eller ydelser skal betales. Uanset om hjemstedet ikke medvirker ved leverancer af varer eller ydelser, som den afgiftspligtige person foretager i dette EU-land. Se momsforordningens artikel 54.

Formålet med ML § 46 a

Formålet med ML § 46 a er bl.a. at undgå, at der kan blive unddraget dansk moms, hvis fx

 • en udenlandsk afgiftspligtig person ikke er registreringspligtig for moms i Danmark,

      eller

 • den udenlandske afgiftspligtige person samtidig som hovedleverandør af leverancer i Danmark

              - får leveret varer eller ydelser fra en anden udenlandsk afgiftspligtig person

              - som er underleverandør til brug for hovedleverandørens leverancer i Danmark.

Retningslinjer

Når det søges fastslået, om en levering er omfattet af omvendt betalingspligt for moms ved levering og installering eller montering af varer efter ML § 46, stk. 1, nr. 2, eller ved levering af visse ydelser fra udlandet efter ML § 46, stk. 1, nr. 3, skal følgende forhold undersøges:

 • Er leverandøren en udenlandsk virksomhed.
 • Har leverandøren udover et hjemsted og/eller faste forretningssteder i udlandet, også et fast forretningssted i Danmark.
 • Om et fast forretningssted i Danmark i givet fald medvirker eller ikke medvirker ved levering og installering eller montering af varer med leveringssted i Danmark.
 • Om et fast forretningssted i Danmark i givet fald medvirker eller ikke medvirker ved levering af visse ydelser fra udlandet med leveringssted i Danmark. 

Se om de nærmere kriterier for at vurdere "udenlandsk leverandør", "stedet for den økonomiske virksomhed" og fast forretningssted, herunder "fast forretningssteds medvirken":