Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke oplysninger og specifikationer der skal selvangives.

Afsnittet indeholder:

 • Formuen og formueværdien af fast ejendom i udlandet
 • Underskud og tab begrænset efter kilder af samme art
 • Indkomst skal selvangives, uanset om den er positiv eller negativ
 • Standardiserede regnskabsoplysninger (Mindstekravsbekendtgørelser)
 • Fortegnelser over aktionærer og andre ejere i selskabskonstruktioner
 • Formueforklaring mv.
 • Formueforklaring for hovedaktionærer
 • Fremtvingelse af formueforklaring
 • Transfer pricing.

Formuen og formueværdien af fast ejendom i udlandet

De arter af formue, som er nævnt i SKL § 8 B§ 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 10, § 10 A, eller § 10 B skal selvangives, tillige med oplysning om formueværdien af fast ejendom, der er beliggende i udlandet, medmindre oplysningerne er indberettet til Skatteforvaltningen efter de nævnte bestemmelser. Se SKL § 1, stk. 1, 2. pkt., og afsnit A.B.1.1.1.

Underskud og tab begrænset efter kilder af samme art

Selvangivelsespligten omfatter også underskud og tab, som kun kan modregnes i en skattepligtig positiv indkomst fra samme kilde, som fx

 • underskud eller tab ved visse former for anpartsvirksomhed,
 • tab ved salg af aktier, fast ejendom, fordringer eller finansielle kontrakter eller
 • tab ved indfrielse af gæld.

Se SKL § 1, stk. 1, 3. pkt.

Et kildeartsbegrænset tab, som ikke selvangives, fortabes til fremførelse, medmindre der kan ske genoptagelse af ansættelsen efter SFL §§ 26 eller 27.

Se SKL § 1, stk. 1, 4. pkt., indført ved lov nr. 528 af 28. maj 2014, og som efter denne ændringslovs § 4, stk. 1 og 4, træder i kraft den 1. juni 2014, men først har virkning for tab, der opstår i indkomståret 2015 eller senere.

Det gælder generelt, at indkomst skal selvangives, uanset om den er positiv eller negativ.

Endvidere skal selvangivelsen ►eller oplysningsskemaet ◄indeholde de specifikationer, der fastsættes af skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet. Specifikationskravene fremgår af selvangivelsen ►eller oplysningsskemaet◄. Se SKL § 1, stk. 1 og 2.

Standardiserede regnskabsoplysninger (Mindstekravsbekendtgørelser)

Skatteministeren kan efter indstilling fra Skatterådet fastsætte regler om det regnskabsmæssige grundlag for og udarbejdelsen af det skattemæssige årsregnskab for erhvervsdrivende.

Bemyndigelsen er udmøntet i

Se SKL § 3, stk. 1 og 2.

Fortegnelser over aktionærer og andre ejere i selskabskonstruktioner mv.

Der gælder følgende skærpede krav til at oplyse om aktionærer, ejere og andre deltagere i forskellige slags selskabskonstruktioner mv.:

Hvem påhviler oplysningspligten og tidsfrist for nye ejeres og deltageres anmeldelsespligt

 • Selskaber mv., der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2-6, skal føre en fortegnelse over samtlige ejere og medlemmer.
  • Herunder skal nye ejere og nye medlemmer skal senest 2 uger efter henholdsvis ejerskabets og medlemskabets opståen skriftligt underrette selskabet m.v. om deres identitet.
 • Kommanditselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal føre en fortegnelse over alle komplementarer og kommanditister i kommanditselskabet.
  • Herunder skal nye deltagere senest 2 uger efter ejerskabets opståen skriftligt underrette selskabet om deres identitet.
 • Partnerselskaber, der er omfattet af SEL KAP 21, skal føre en fortegnelse over alle deltagere i partnerselskabet.
  • Herunder skal nye deltagere skal senest 2 uger efter ejerskabets opståen skriftligt underrette selskabet om deres identitet.
 • Trustees og administratorer af truster og andre lignende retlige arrangementer,
  • når trustee eller administrator er bosiddende eller hjemmehørende i Danmark, eller virksomheden udøves fra et fast driftssted i Danmark,

skal være i besiddelse af identitetsoplysninger om andre trustees og administratorer og stiftere samt identitetsoplysninger om modtagere og mulige modtagere af uddelinger fra trusten mv.

Dette gælder dog ikke for mulige modtagere af uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Se SKL § 3 A, stk. 1-4.

Hvad omfatter oplysningspligten, og hvor længe skal oplysningerne opbevares 

Ovennævnte identitetsoplysninger skal omfatte fuldt navn, adresse, hjemland og personnummer (cpr-nr.)

Har den person, hvorom der skal foreligge identitetsoplysninger, ikke cpr-nr., men virksomhedsnummer (cvr-nr.), oplyses cvr-nr.

Har personen heller ikke cvr-nr., men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.), oplyses dette.

Har personen hverken cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når den pågældende er en fysisk person, og et eventuelt skatteidentifikationsnummer (TIN-nr.) i hjemlandet.

Ovennævnte oplysninger skal opbevares i mindst 5 år fra udgangen af det indkomstår, oplysningerne vedrører.

SKL § 3 A, stk. 5-6.

Kapitalselskabers oplysningspligt om egne hovedaktionærer

Selskaber, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, skal vedlægge selvangivelsen de ovennævnte identitetsoplysninger om dem, der i indkomståret har besiddet mindst 5 pct. af selskabskapitalen eller har rådet over mindst 5 pct. af den samlede stemmeværdi i selskabet.

Se SKL § 3 A, stk. 7

Formueforklaring mv.

Skatteforvaltningen kan pålægge alle fysiske personer, herunder lønmodtagere og personer på overførselsindkomst m.fl., at oplyse om formuen for ét eller flere indkomstår. Formueforklaringen skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug.

Formueforklaringen skal også omfatte en ægtefælle, som den skattepligtige levede sammen med ved indkomståret udløb. Se SKL § 6 B, stk. 1

Formueforklaring for hovedaktionærer

For hovedaktionærer skal formueforklaringen også indeholde oplysninger om væsentlige økonomiske aftaler, som hovedaktionæren eller dennes samlevende ægtefælle ved indkomstårets udløb, har indgået med selskabet i indkomstårets løb. Se SKL § 3 A og SKL § 6 B, stk. 2.

Fremtvingelse af formueforklaring

Formueforklaringen kan gennemtvinges ved pålæg af daglige bøder og indsendes formueforklaringen ikke inden indsendelsesfristens udløb, kan den skattepligtige indkomst foretages skønsmæssigt. Se SKL § 5, stk. 2 og 3.  

Transfer pricing

Se afsnit C.D.11 og SKL § 3 B.