åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over reglerne om godtgørelse af energiafgift af brændsler anvendt i forbindelse med mineralogiske processer mv.

Dette afsnit indeholder:

  • Proceslisten
  • Direkte anvendelse til mineralogiske processer mv.
  • Måling
  • EU's minimumssatser.

Proceslisten

Det er en betingelse for at opnå fritagelse for nedsættelse af godtgørelsen, at brændsler anvendes direkte til de energikrævende processer, som er nævnt i proceslisten. Det er dog ikke et krav, at virksomhedens årlige produktion skal udgøre mindst 10 ton, som det er tilfældet i relation til CO2-afgiftsgodtgørelse. Se GASAL § 10 c, stk. 5, KULAL § 8 d, stk. 5, og MINAL § 11 d, stk. 5.

Direkte anvendelse til mineralogiske processer mv.

Det er alene energiforbrug, som direkte medgår til de nævnte processer, som omfattes af den fulde godtgørelse. Andet energiforbrug, herunder energiforbrug vedrørende hjælpeprocesser, er ikke omfattet af den fulde godtgørelse. Eksempelvis omfattes ikke brændsler til tørring af materialer inden brænding.

Måling

Der er► krav om◄ måling af det energiforbrug, der medgår til de nævnte processer.

I tilfælde, hvor samme energiproducerende anlæg forsyner både anvendelse omfattet af disse processer og anden anvendelse i virksomheden, foretages fordeling af energien efter de regler, som ►også◄ anvendes for fordeling mellem proces og rumvarme. ►Der er krav om◄, at der sker måling af den mængde energi, der anvendes til fuldt godtgørelsesberettigede formål og opgørelse/måling af den samlede mængde energi produceret på det pågældende anlæg ►(output-energi)◄.

Se også

EU's minimumssatser

Den fulde godtgørelse af energiafgifter forbrugt til mineralogiske processer mv. betyder, at godtgørelse ikke reduceres med EU's minimumsafgifter for gas, kul og mineralolieprodukter.