Indhold

Dette afsnit handler om bestemmelse af bundfradragets størrelse baseret på enten en beregning eller på en skønsmæssig opgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om basisperiode
  • Basisår 2003-2007
  • Basisår 2007
  • Skønsmæssig opgørelse
  • Anmeldelse til Skattestyrelsen
  • Indberetning til EU's statsstøtteregister ved brug af bundfradraget
  • Fjernvarme
  • Indeksering af bundfradrag.

Generelt om basisperiode

Der kan være stor forskel på virksomhedernes brændselsforbrug til processer omfattet af proceslisten i de forskellige år.

Bundfradraget kan derfor fastsættes ud fra et gennemsnit af brændselsforbruget for perioden 2003-2007 eller for året 2007. Basisperioden er enten perioden 2003 - 2007 eller 2007. Dette svarer i princippet til den ordning for tildeling af gratiskvoter, som de kvoteomfattede virksomheder fik i den nationale allokeringsplan, der fulgte Kyoto-aftalen. Allokeringsplanen udløber med udgangen af 2012.

Det er en forudsætning, at brændselsforbruget til processer, der er omfattet af proceslisten, i basisperioden udgjorde mere end 10 pct. af virksomhedens samlede energiforbrug.

Hvis en produktionsenhed ikke har været i drift i hele basisperioden, men dog har været i drift en del af perioden, er det driftsperioden der anvendes som basisperiode.

Det er valgfrit for virksomheden, om den vil benytte den ene eller den anden af de to nævnte basisperioder.

Basisår 2003-2007

Bundfradraget beregnes som en afgift, der er beregnet som virksomhedens gennemsnitlige årsforbrug af afgiftspligtige brændsler til processer omfattet af proceslisten (bortset fra fjernvarme) i basisårene 2003-2007 - ganget med de CO2-afgiftssatser, der gælder for 2010 - fratrukket virksomhedens gennemsnitlige nettoudgift til CO2-afgift i basisårene vedrørende forbrug af afgiftspligtige brændsler til processer omfattet af proceslisten, dvs. den CO2-afgift, der resterer efter godtgørelse af afgift på processer omfattet af proceslisten. For virksomheder, der har indgået en individuel aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, skal modtaget CO2-tilskud også trækkes fra. Se CO2AL § 9 c, stk. 5, 1. pkt.

Basisår 2007

Bundfradraget beregnes som en afgift, der er beregnet som virksomhedens forbrug af afgiftspligtige brændsler til processer omfattet af proceslisten (bortset fra fjernvarme) i 2007 - ganget med de CO2-afgiftssatser, der gælder for 2010 - fratrukket virksomhedens gennemsnitlige nettoudgift til CO2-afgift i 2007 vedrørende forbrug af afgiftspligtige brændsler til processer omfattet af proceslisten, dvs. den CO2-afgift, der resterer efter godtgørelse af afgift på processer omfattet af proceslisten. For virksomheder, der har indgået en individuel aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, skal modtaget CO2-tilskud også trækkes fra. Se CO2AL § 9 c, stk. 5, 2. pkt.

Skønsmæssig opgørelse

For at imødekomme visse situationer, hvor virksomhederne ikke kan fremskaffe den fornødne dokumentation for opgørelse af et bundfradrag, men i øvrigt opfylder kravene for at få et bundfradrag, har virksomhederne mulighed for at opgøre bundfradraget ved et skøn. Se CO2AL § 9 c, stk. 1, 4.-7. pkt.

Skattestyrelsen godkender den skønsmæssige opgørelse, når der er rimelig sikkerhed for, at virksomheden derved ikke får et bundfradrag, der er større end det bundfradrag, som virksomheden ville have fået, hvis den havde haft den fornødne dokumentation for bundfradraget.

Virksomheder, som mangler dokumentation for en basisperiode, men ikke for begge basisperioder, kan ikke opgøre bundfradraget skønsmæssigt, men skal anvende den periode, som de har dokumentation for. Det vil sige, at hvis en virksomhed for eksempel har dokumentation for 2007 men ikke for 2003-2007, så skal virksomheden anvende 2007 som basisperiode.

Virksomheden skal desuden i et bilag til anmeldelsen redegøre for baggrunden og grundlaget for den skønsmæssige opgørelse, herunder det talmæssige grundlag for virksomhedens beregning af bundfradraget. Skattestyrelsen skal godkende den skønsmæssige opgørelse, inden der kan ske udnyttelse af bundfradraget.

Anmeldelse til Skattestyrelsen

En virksomhed, der ønsker at benytte et bundfradrag, skal anmelde dette til Skattestyrelsen inden udnyttelse af bundfradrag kan finde sted. Se CO2AL § 9 c, stk. 1, 3. pkt.

Bundfradraget anmeldes på en særskilt blanket (blanket nr. 23.037). Blanketten findes på Skatteforvaltningens hjemmeside www.skat.dk under Virksomheder / Blanketter.

En virksomhed, der ønsker at gøre brug af et bundfradrag fra fx januar 2016, skal anmelde dette til Skattestyrelsen senest på tidspunktet for fradrag på momsangivelsen eller ved anmodning om fremskyndet tilbagebetaling for januar 2016. For forbrugsregistrerede virksomheder skal anmeldelse ske senest ved indsendelse af afgiftsangivelsen for januar 2016.

Eksempel

En virksomhed har udnyttet et bundfradrag i 2015. Ved en kontrol i 2016 konstateres det, at virksomheden aldrig har haft anmeldt, at den ønskede at benytte bundfradraget. Virksomheden anmelder derfor først i 2016, at den ønsker at benytte bundfradraget efter § 9 c. Virksomheden er ikke berettiget til bundfradraget angående år 2015, da den ikke har haft anmeldt dette, før den udnyttede bundfradraget.

Efter at der er sket nævnte anmeldelse, skal ændringer vedrørende driftsledelse meddeles til Skatteforvaltningen. Der er tale om en orientering. Se CO2AL § 9 c, stk. 2.

Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister ved brug af bundfradraget

Momsregistrerede ikke-kvoteomfattede virksomheders særlige bundfradrag i betalingen af CO2-afgift er en ordning, som kan være omfattet af krav om indberetning til EU's statsstøtteregister.

►Idet ordningen udgør statsstøtte, jf. § 2, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte på skatteområdet, er den omfattet af reglerne i EU-Forordningen nr. 651/2014 af 17. juni 2014 (gruppefritagelsesforordningen) senest ændring ved Kommissionens forordning (EU) 2023/1315 af 23. juni 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 og af forordning (EU) 2022/2473 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter.  Det betyder, at der er betingelser som til hver en tid skal være opfyldt for at man er berettiget til at modtage statsstøtte, fx gælder der et forbud mod, at kriseramte virksomheder benytter støtteordninger, som er omfattet af retningslinjerne. Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.◄

Støttemodtager under denne ordning er virksomheder, som udnytter bundfradraget. Statsstøttebeløbet udgøres af værdien af bundfradraget.

Hvis en omfattet virksomhed med tung proces fx anvender 2007 som historisk basisår, og i det år har anvendt 300.000 Nm3 naturgas til tung proces og haft en nettoudgift på 16.500 kr. til CO2-afgift, udgør bundfradraget 88.800 kr. i 2010 (0,351kr./Nm3 * 300.000 Nm3 - 16.500 kr.). CO2-afgiften på naturgas udgør 35,1 øre/Nm3 i 2010. Bundfradraget indekseres som de øvrige energiafgifter, og dermed udgør bundfradraget ca. 97.862 i 2016. Bundfradraget fratrækkes virksomhedens udgift til CO2-afgift af brændsler til proces i året. Forudsat at denne udgift i 2016 er lig med eller overstiger det opgjorte bundfradrag, er værdien af støttebeløbet 97.862 i 2016. Hvis udgiften omvendt er mindre end det opgjorte bundfradrag, svarer værdien af bundfradraget til selve udgiften.

Berørte virksomheder skal opgøre, hvor meget virksomhederne har modtaget i støtte i bundfradrag, før det kan afgøres, hvorvidt de enkelte virksomheder er omfattet af kravet om indberetning. Virksomheder skal indberette til EU's statsstøtteregister, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør ►100.000 euro◄ eller derover i et kalenderår. Virksomheder, som er omfattet af kravet om indberetning, skal indberette relevante beløb og andre oplysninger til Skatteforvaltningen.

Der er fastsat regler på området i bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023.

Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.

Fjernvarme

Leverancer af fjernvarme, der er anvendt til processer som er omfattet af proceslisten, er ikke omfattet af bundfradraget og må derfor heller ikke regnes med ved opgørelse af bundfradraget. Reglerne om CO2-afgift på den indirekte afgiftsbelastning på fjernvarme findes i CO2AL § 9 b.

Virksomheder kan derimod få adgang til fuld godtgørelse af CO2-afgift på leverancer af fjernvarme, der er produceret i et kvoteomfattet varmeproduktionsanlæg (kraftvarmeværk eller fjernvarmeværk). Se afsnit E.A.4.6.8.4 om kvoteomfattet fjernvarme, der anvendes til procesformål.

Se også

Se også afsnit E.A.4.8 om tilskud til dækning af energispareafgift mv.

Indeksering af bundfradrag

Virksomheder, der har fået godkendt et bundfradrag hos Skattestyrelsen, vil kunne foretage en indeksering af bundfradraget ved hvert kalenderårs start.

I perioden 2011 - 2015 kan bundfradraget indekseres/opskrives med 1,8 pct. ved hvert kalenderårs start. Se CO2AL § 9 c, stk. 5, 3. pkt.

Efter 2016 indekseres bundfradraget årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. Se CO2AL § 9 c, stk. 5, 4. pkt., jf. MINAL § 32 a.

Der kan foretages følgende regulering af bundfradraget i forhold til bundfradraget for 2015: 

År

Regulering af bundfradraget i pct. i forhold til bundfradraget for 2015 

2016

0,8 pct.

2017

1,4 pct.

2018

1,9 pct.

2019

3,1 pct.

2020

4,1 pct.

2021

5,0 pct.

2022

5,4 pct.

2023

6,9 pct.

2024

►15,1 pct.◄

Satserne fremgår af Skatteministeriets hjemmeside, se "Indeksering af energiafgifter".

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.5.4 om overdragelse af bundfradrag.