åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om bilag 1 til CO2-afgiftsloven (herefter benævnt: proceslisten) og de processer, som er omfattet af listen.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet er ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 afskaffet. Samtidigt blev elafgiften forhøjet med et beløb svarende til energispareafgiften. Som følge heraf har bilag 1 stort set mistet sin betydning, men bilaget er bibeholdt at lovtekniske årsager, da anden lovgivning henviser til processerne i bilaget.