Dato for udgivelse
28 Jun 2012 13:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jun 2012 12:30
SKM-nummer
SKM2012.398.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-071018
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
kursus, sømænd
Resumé

Skatterådet bekræfter, at sømænd, som DIS-beskattes i henhold til sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1, 1. pkt., også kan få DIS-beskattet den hyre, de oppebærer, mens de er på oplæringskursus i 1 - 2 uger på et tysk skib.

Skatterådet lægger således til grund, at søfolkene under kursets afvikling fortsat er i X A/S og Y A/S' tjeneste.

Skatterådet er af den opfattelse, at praksis angående kurser finder anvendelse, uanset om kurset afholdes til vands eller til lands, såfremt rederiet overholder alle gældende forudsætninger for kursets afholdelse.
Reference(r)

Sømandsbeskatningsloven § 5, stk. 1

Henvisning
Den juridiske Vejledning, afsnit C.A.3.4.6.2

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at sømænd, som DIS-beskattes i henhold til sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1, 1. pkt., også kan få DIS-beskattet den hyre, de oppebærer, mens de er på oplæringskursus i 1 - 2 uger på et tysk skib?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

X A/S er 100% ejet af A, som udover X A/S også ejer B 100%.

X A/S' virksomhed består af at drive færgeoverfarten samt at stå for administrationen af den danske del af V-koncernen.

Den danske del af V-koncernen beskattes efter reglerne i tonnageskatteloven.

YA/S driver færgeoverfarten C-D. I løbet af foråret 2012 vil to nye færger blive indsat på ruten C-D. Den ene færge vil blive indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister (herefter benævnt DIS) og lejet på bareboat. Den anden færge vil blive registreret i et tilsvarende tysk register og lejet på time charter.

Den DIS-registrerede færge vil blive bemandet med dansk besætning med dansk sønæringsbevis, mens den tysk indregistrerede færge vil blive bemandet med en tysk besætning med tysk sønæringsbevis.

Den DIS-registrerede færge vil kunne og dermed også blive beskattet efter reglerne i tonnageskatteordningen.

De to nye færger adskiller sig på flere områder, herunder teknisk, fra de færger, der på nuværende tidspunkt besejler C-D-ruten, og det vil derfor ikke være muligt at sejle de nye færger uden at være oplært til det. 

Repræsentanten har forstået, at den tyske færge vil blive indsat på ruten C-D først. En til to måneder senere vil den danske færge blive indsat på C-D-ruten.

Det er tanken, at den danske besætning skal sendes på kursus i oplæring i at sejle den nye danske færge. Det er tanken, at kurset skal afholdes på den tyske færge, hvorved den danske besætning kan få en såkaldt sidemandsoplæring af den tyske besætning. Det er tanken, at kurset skal vare mellem 1 til 2 uger.

Den danske besætning, som det er tanken at sende på kurset, er ansat af enten X A/S eller YA/S. Disse ansættelsesforhold vil fortsætte uændret under kurset. Den danske besætning arbejder p.t. på færgeruten C-D og/eller E-F. Alle medlemmerne af den danske besætning er danske statsborgere, som er fuldt skattepligtige til Danmark og gennem længere tid har været DIS-beskattet efter reglerne i sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1, 1. pkt.

X A/S samt YA/S vil, som tilfældet ville være for alle andre kurser, have omkostninger forbundet med søfolkenes deltagelse i kurset til V, som afholder kurset.

Den tyske færge må alene besejles af søfolk med tysk sønæringsbevis.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det følger af sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1, 1. pkt., at en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark, som har erhvervet lønindkomst ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i DIS, og som kan omfattes af tonnageskatteloven, kan få nedsat den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne indkomst.

Med sømandsbeskatningsloven, som blev indført ved lov nr. 386 af 27. maj 2005, blev reglerne om beskatning af søfolk objektiveret og samlet i en lov, og de tidligere bestemmelser herom i kildeskatteloven og ligningsloven blev ophævet. Tilsvarende blev lov om særlige fradrag til sømænd ophævet. Bestemmelsen i sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1 er da også en gengivelse af den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 33 C, bortset fra henvisningen til tonnageskatteloven og den selvsagt udeblevne henvisning til den ophævede lov om særlige fradrag til sømand.

Da bestemmelsen i sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1 er en videreførelse af den dagældende bestemmelse i ligningsloven, må dette være ensbetydende med, der kan støttes ret på praksis og øvrige fortolkningsbidrag fra før indførelsen af sømandsbeskatningsloven. Dette fremgår også af bemærkningerne til loven (L94 fremsat 23. februar 2005).

Det fremgår af TSS-cirkulære 2001-08, at søfolk kan beskattes af lønindtægt, der udbetales under kursusophold i land, efter den dagældende ligningslovs § 33 C, når kursets varighed ikke overstiger 3 måneder og den søfarende under kurset fortsat er i rederiets tjeneste.

Tilsvarende følger af den sparsomme praksis på området, at løn til søfolk, som er på kursus på land i mere end 3 måneder inden for en 12 måneders periode, ikke kan anses for optjent ombord, og dermed kunne lønnen ikke beskattes efter den dagældende ligningslovs § 33 C, jf. SKM 2002.505 TSS.

I nærværende sag er der tale om, at søfolk påtænkes sendt på kursus i 1 - 2 uger for at bliver oplært i at besejle den nye færgetype. Søfolkene vil samtidig fortsætte med at stå til tjeneste for deres respektive arbejdsgivere, X A/S samt YA/S. Kursets varighed samt det forhold, at søfolkene under kurset fortsat er i X A/S og YA/S' tjeneste, ses derfor at være i overensstemmelse med den praksis, der har anset løn under kurset for optjent ombord og dermed skattepligtig efter de lempelige regler, som i dag fremgår af sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1, 1. pkt.

Nærværende sag adskiller sig imidlertid fra de i TSS-cirkulære 2001-08 samt SKM 2002.505 TSS omtalte situationer, idet disse alene omtaler kurser, der afholdes på land - uanset hvilket land - og ikke kurser, der afholdes på en færge, som tilfældet er i nærværende sag. Det fremgår intet sted, at der skulle gælde en anden retsstilling, såfremt kurset afholdes på en færge i stedet for på land. Endvidere skal det bemærkes, at der utvivlsomt vil være tale om et kursus, som X A/S og YA/S betaler for at få de danske søfolk sendt på. De danske søfolk vil ikke få lov til at sejle den tyske færge - den tyske færge må alene sejles af søfolk med tysk sønæringsbevis - og de danske søfolk vil dermed alene komme på kursus i, hvordan en sådan færge skal sejles.

På denne baggrund er det repræsentantens opfattelse, at betingelserne for at beskatte den løn, som de danske søfolk optjener under kurset, efter sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1, nr. 1 vil være opfyldt. Dermed er det også repræsentantens opfattelse, at det stillede spørgsmål, kan besvares med et "ja".

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at sømænd, som DIS-beskattes i henhold til sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1, 1. pkt., også kan få DIS-beskattet den hyre, de oppebærer, mens de er på oplæringskursus i 1 - 2 uger på et tysk skib.

Lovgrundlag

Sømandsbeskatningsloven

§ 5. Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, erhvervet lønindkomst ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne indkomst. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på dødsboer omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2. Gratialer og fratrædelsesgodtgørelser m.v., jf. ligningslovens § 7 U, er omfattet af 1. pkt., når den pågældende ydelse har direkte tilknytning til arbejde udført om bord på skib som nævnt i 1. pkt.

Stk. 2. Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra j, svarer ikke skat af lønindkomst erhvervet ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven. Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Skattefritagelse efter stk. 1 og 2 er betinget af, at løn og godtgørelser m.v. er fastsat under hensyn til skattefritagelsen.

Stk. 4. Personer, som kan anvende stk. 1, er ikke omfattet af ligningslovens § 9 A, stk. 1-9.

Praksis

Det fremgår af den Juridiske Vejledning, afsnit C.A.3.4.6.2, at en person har lønindkomst ved arbejde ombord i følgende situationer:

Ved ansættelse til arbejde ombord, når den pågældende indgår i skibets normale driftsbesætning og udelukkende udfører opgaver, der vedrører skibets almindelige drift i bred forstand, herunder nødvendig rapportering på rederiets kontor før og efter de aktuelle udmønstringer. [...]

Ved kursus- og skoleophold af indtil 3 måneders samlet varighed inden for en 12-månedersperiode, forudsat at den pågældende umiddelbart før kursusopholdet var omfattet af pkt. a), og at den pågældende under kursusopholdet fortsat er ansat af rederiet. Hvis der afholdes fridage, afspadseres overtid eller afvikles ferie med løn under kursus- eller skoleophold er lønnen i denne periode også omfattet.

Begrundelse

Ifølge det oplyste ønsker spørger at sende søfolk på kursus af 1- 2 uges varighed på en tysk færge for at bliver oplært i at besejle den nye færgetype. Søfolkene vil samtidig fortsætte med at stå til tjeneste for deres respektive arbejdsgivere, X A/S samt YA/S.

Skatteministeriet lægger således til grund, at søfolkene under kursets afvikling fortsat er i X A/S og YA/S' tjeneste.

Skatteministeriet er af den opfattelse, at praksis som nævnt i den Juridiske Vejledning afsnit C.A.3.4.6.2. pkt. e), finder anvendelse, uanset om kurset afholdes til vands eller til lands. Det forudsættes, at kursets længde samlet ikke overstiger 3 måneder inden for en 12-månedersperiode, og de deltagende søfolk umiddelbart før kursusopholdet indgår i skibets normale driftsbesætning, (dvs. den ovenfor citerede betingelse under pkt. a) og under kursusopholdet fortsat er ansat af rederiet, er det uden betydning om kurset afholdes til søs eller til lands.

Skatteministeriet vurderer derfor, at betingelserne for at beskatte den løn, som de danske søfolk optjener under kurset, efter sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1, nr. 1 vil være opfyldt.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.