Indhold

Dette afsnit handler om afgrænsningen af sømandsbeskatningslovens anvendelse.

Afsnittet indeholder:

 • Regel.
 • Lønindkomst erhvervet om bord.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Lønindkomst, som erhverves ved arbejde om bord på skibe mv., beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der følger af sømandsbeskatningsloven. Se SØBL § 1, stk. 1.

Skib ude af drift

Lønindkomst ved arbejde om bord på et skib, der midlertidigt er ude af drift på grund af reparationsarbejde, midlertidig oplægning og lignende, beskattes også efter sømandsbeskatningsloven.

Det er en betingelse, at

 • den, som erhverver lønindkomsten, umiddelbart forud for reparationsarbejdet eller den midlertidige oplægning og lignende var omfattet af sømandsbeskatningsloven, og
 • ansættelsesforholdet ikke kun er indgået for at udføre arbejde om bord på skib, som er ude af drift.

Se SØBL § 1, stk. 2.

Bemærk

Praksis om skibe midlertidigt ude af drift fra før 1989, hvor man havde sømandsskatteordningen, finder som udgangspunkt fortsat anvendelse ved vurderingen af, om en sømand kan få DIS-lempelse eller sømandsfradrag efter SØBL, når et skib er midlertidigt ude af drift på grund af reparationsarbejde, midlertidig oplægning og lignende. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagene ved overgang til ny beskatning for sømænd i både 1989 og 2005 og af tidligere års ligningsvejledninger (2001-2004). Dog skulle man før 1989 søge om tilladelse til dispensation, når et skib midlertidigt var ude af drift. Dette ses også af de betingelser og vilkår, der fremgår af nedenstående punkter. Denne dispensationsordning findes ikke længere, men de betingelser og vilkår, der blev lagt til grund for en tilladelse dengang, er hovedsageligt de samme der lægges vægt på i dag, når det skal vurderes, om en sømand kan forblive under sømandsbeskatning.

Praksis fra dengang er offentliggjort i "Vejledning for rederier og skibe" fra 1980 og "Vejledning om sømandsskat" fra 1986. Begge vejledninger er lavet af det daværende Sømandsskattekontor. Tilladelser før 1989 blev normalt givet på følgende betingelser og vilkår:

 1. Sømanden skal umiddelbart før tjenesten på et skib under bygning eller på et midlertidigt oplagt skib tiltrædes, befinde sig under sømandsskatteordningen, og det er en forudsætning, at sømanden skal udmønstre med vedkommende skib, når dette går i fart, eller med et andet af rederiets skibe under sømandsskatteordningen.
 2. Sømanden skal inden for de seneste 2 år, i hvilke der har bestået et ansættelsesforhold til rederiet, have gjort tjeneste om bord på et skib i fart i mindst 365 dage. Den betingelse skal kunne opfyldes til enhver tid under tilsynspligten. I det omfang, der i den omtalte 2 års periode er afviklet lov- eller kontraktmæssig ferie eller frihed, vil det til ét kalenderår knyttede antal ferie- og fridage kunne anses for tjeneste om bord på et skib i fart.
 3. Gør sømanden tjeneste som daglønsarbejder om bord på et midlertidigt oplagt skib, skal sømanden enten være antaget til sådan tjeneste i umiddelbar fortsættelse af tjeneste om bord på vedkommende skib, medens det var i fart, eller med henblik på en efterfølgende udmønstring med skibet.
 4. En tilladelse til at forblive under sømandsskatteordningen gælder i indtil 6 måneder regnet fra den første i den efter tiltrædelsen følgende måned, og for daglønsarbejderes vedkommende i indtil 6 måneder regnet fra den første i den efter påbegyndelsen af daglønsarbejdet om bord følgende måned. Ved fastsættelsen af 6-måneders perioden medregnes tidligere tjeneste om bord på nybygninger og oplagte skibe, med mindre der efter denne tilsynstjeneste har været mindst 14 dage uafbrudt tjeneste om bord på et skib i fart.
 5. Tilladelse til at trække sømandsskat under tjeneste på de hér omhandlede skibe udover 6 måneder vil ikke blive givet, medmindre det godtgøres, at skibet ved udløbet af 6-måneders perioden står umiddelbart for at skulle i fart.

Bemærk

Hvis sømanden under den midlertidige oplægning gør tjeneste med en periode på skibet og en periode i land i forholdet 1:1, så vil ophold i land under oplægningen ikke tælle som fart, da det ikke anses for ferie og frihed, som anført under punkt 2. Ophold i land tæller dermed med i opgørelsen af de 6 måneder.

Ejere, partredere eller interessenter

Personer, der erhverver indkomst ved arbejde om bord på skib, som de ejer, eller som de ejer en andel af som partredere eller interessenter, er omfattet af sømandsbeskatningsloven.

Det er en betingelse for anvendelsen af lovens §§ 5, 6 og 8 (DIS-reglerne), at ejerens, partrederens eller interessentens aflønning svarer til den, der ydes til ansatte med samme anciennitet mv.

Se SØBL § 1, stk. 3.

Personer med bestemmende indflydelse

Personer, der udøver bestemmende indflydelse over det rederi, som ejer det skib, hvor den pågældende udfører arbejde, og dermed nærtstående personer er også omfattet af sømandsbeskatningsloven.

Det er en betingelse for anvendelsen af lovens §§ 5 - 8, 6 og 8 (DIS-reglerne), at aflønning svarer til den, der ydes til ansatte med samme anciennitet mv. Se SØBL § 1, stk. 4, jf. stk. 3.

Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder. Se LL § 2, stk. 2, om nærtstående personer.

Tilsynsopgaver ved nybygning af skib

Hvis en sømand udfører tilsynsopgaver

 • af indtil seks måneders varighed
 • på nybygning af et skib, og det efter færdiggørelsen opfylder betingelserne for, at der kan gives sømandsfradrag eller lempelse efter DIS-reglerne,

er hans lønindkomst omfattet af sømandsbeskatningsloven, hvis han umiddelbart efter færdiggørelsen påmønstrer skibet, som en del af skibets driftsbesætning. Se L94/2004 af 23. februar 2005 under bemærkninger til lovforslaget.

Lønindkomst erhvervet om bord

Lønindkomst

Lønindkomst er enhver skattepligtig indtægt i penge, eller i penges værdi, herunder hyre, lønning eller andet arbejdsvederlag, provision, drikkepenge og lignende, som en sømand erhverver i forbindelse med sit arbejde om bord. Fri kost medregnes også til lønindkomsten.

Løn i opsigelsesperioden under fritstilling anses også for lønindkomst erhvervet om bord såfremt betingelserne for DIS-beskatning er opfyldt på fritstillingstidspunktet.

Personalegoder, som en sømand får som en del af aflønningen for sin tjeneste om bord på et skib, er også omfattet af lønindkomst, der kan beskattes efter reglerne i SØBL.

Hertil regnes også beløb, der udbetales sømanden under midlertidigt ophold i land, bjærgeløn samt dagpenge, som rederen udbetaler efter lovgivningen om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Bemærk

Dagpenge udbetalt af rederen, som følge af opsigelse (G-dage), regnes ikke til lønindkomst erhvervet om bord, da ansættelsen er ophørt.

Erhvervet om bord

En person har lønindkomst ved arbejde om bord i følgende situationer:

 1. Ved ansættelse til arbejde om bord, når den pågældende indgår i et skibs normale driftsbesætning og udelukkende udfører opgaver, der vedrører skibets almindelige drift i bred forstand.
 2. Ved ansættelse af midlertidig karakter til særlige vedligeholdelses- eller reparationsarbejder om bord. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres, mens skibet er i almindelig drift, at den pågældende indgår eller vil kunne indgå i skibets sikkerheds- eller driftsbesætning, og at arbejdet ikke umiddelbart kan udføres af landbaseret personale. 
 3. Ved påmønstring af skib med henblik på at udføre opgaver i forbindelse med skibets særlige tilrigning, last, arbejdsopgaver eller sejlads, når den pågældende indgår som en del af skibets driftsbesætning.
 4. Ved arbejde om bord på skibe, som er ude af drift på grund af reparationsarbejde, midlertidig oplægning og lign. af højst seks måneders varighed. Det er en betingelse, at den pågældende umiddelbart før reparationsarbejdet eller den midlertidige oplægning var omfattet af SØBL, og at ansættelsesforholdet ikke alene er indgået med henblik på arbejde om bord på skib ude af drift. Skibsværftsarbejdere, landbaserede reparatører mv. er ikke omfattet.
 5. Ved udførelse af tilsynsopgaver af indtil seks måneders varighed i forbindelse med nybygning af skib, når skibet efter færdiggørelsen opfylder betingelserne for anvendelse af SØBL § 3, og den pågældende umiddelbart efter færdiggørelsen påmønstres skibet, jf. pkt. a. og c.
 6. Ved kursusophold m.v. af indtil 3 måneders samlet varighed inden for en 12-måneders-periode, forudsat at den pågældende umiddelbart før kursusopholdet var omfattet af pkt. a., og at den pågældende under kursusopholdet fortsat er ansat af rederiet. Hvis der afholdes fridage, afspadseres overtid eller afvikles ferie med løn under kursus- eller skoleophold er lønnen i denne periode også omfattet.
 7. Ved udførelse af tilsynsopgaver af indtil seks måneders varighed i forbindelse med nybygning af skib, når skibet efter færdiggørelsen opfylder betingelserne for anvendelse af SØBL § 3, og den pågældende umiddelbart efter færdiggørelsen påmønstres skibet, jf. pkt. a. og c.

Se også

Se også BEK nr. 940 af 20.06.2022 § 1

Bemærk

Nødvendige rejsedage ved påmønstring og afmønstring anses for arbejde udført om bord på skib. Omfanget kan højst udgøre 14 dage inden for en 12-måneders periode. Se § 1, stk. 3, i BEK nr. 940 af 20.06.2022.

For sømænd, der har lønindkomst ved arbejde om bord, som nævnt under b) og d), accepteres 1 dag forud for hver udmønstring. Såfremt en udmønstring består af flere på- og afmønstringer, kan der accepteres 1 dag efter udmønstringen.

Eksempel - lønindkomst ikke erhvervet om bord

Personale, der midlertidigt skal om bord for at fx reklamere for et produkt i en butik på skibet, men som ikke indgår som en del af skibets normale driftsbesætning og ikke skal udføre opgaver, der vedrører skibets drift - herunder brandberedskab, anses ikke for at opfylde betingelserne for at erhverve lønindkomst om bord.

Eksempler - lønindkomst erhvervet om bord

Landsskatteretten har afgjort, at lønnen, som en elektrotekniker tjente ved betjening af navigationssystemerne på skibe udrustet til seismiske undersøgelser, blev anset for optjent om bord. Der blev henset til at de udførte arbejdsopgaver var en bestanddel af og indgik som led i skibets almindelige drift. Elektroteknikeren kunne få fradrag i lønindtægten efter den dagældende sømandsfradragslov, selvom han ikke var ansat af rederiet. Se TfS 1996, 33 LSR.

Skatterådet bekræftede, at sikkerhedsarbejde om bord på DIS-skibe, der sejler i piratfyldte farvande, kan anses for lønarbejde erhvervet om bord på et skib, idet det vurderes at høre til de opgaver, der vedrører skibets almindelige drift i bred forstand. Se SKM2012.40.SR.

►Skatterådet bekræftede, at danske søfolk ombord på skibe under indflagning i Danmark fra registre i ikke-EØS/EU-lande kunne omfattes af nettolønsordningen (DIS) i forbindelse med sidemandsoplæring og deltagelse i kurser under denne sejlads efter reglerne i SØBL § 5, stk. 1, 1. pkt., og § 5 b. Se SKM2023.512.SR.◄

Skatterådet bekræftede, at sømænd, som DIS-beskattes i henhold til SØBL § 5, stk. 1, 1. pkt., også kan få DIS-løn, mens de er på oplæringskursus i 1-2 uger på et tysk skib. Se SKM2012.398.SR.

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne anvende DIS-ordningen i SØBL § 5 på rejsende montører, der midlertidigt skulle udføre særligt reparations- og vedligeholdelsesarbejde om bord på DIS-skibe. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres, mens skibet er i drift, at de pågældende montører indgår eller vil indgå i skibets sikkerheds- eller driftsbesætning, og at arbejdet ikke umiddelbart vil kunne udføres af landbaseret personale. Der er ved afgørelsen endvidere lagt særlig vægt på, at der er tale om et vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, der er en bestanddel af og som indgår som led i skibenes sædvanlige drift, der almindeligvis kan udføres af driftsbesætningen. Se SKM2016.394.SR.

Se også

Se også:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

TfS 1996, 33 LSR

Landsskatteretten har afgjort, at lønnen, som en elektrotekniker tjente ved betjening af navigationssystemerne på skibe udrustet til seismiske undersøgelser, blev anset for optjent om bord.

Der blev henset til at de udførte arbejdsopgaver var en bestanddel af og indgik som led i skibets almindelige drift.

Elektroteknikeren kunne få fradrag i lønindtægten efter den dagældende sømandsfradragslov, selvom han ikke var ansat af rederiet.

Selvom dagældende sømands-fradragslov er ophævet er afgørelsen stadig relevant i forbindelse med afgrænsning af begrebet "lønindkomst erhvervet om bord".

Skatterådet
SKM2023.512.SR

►Spørgers virksomhed bestod af rederidrift, hvor den danske del af koncernen blev beskattet efter reglerne i tonnageskatteloven. Selskabet skulle i den kommende periode indflage et antal skibe fra et ikke-EU/EØS-land til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Søfolkene i sagen skulle kun være medsejlende og ikke tage ansvar eller kommando, før skibet havde fået DIS-flag. Søfolkene skulle observere skibets drift i en varighed på maksimalt 14 dage og ville udelukkende modtage sidemandsoplæring samt deltage i kursus og ikke deltage i det daglige arbejde som skibets øvrige besætning.

Spørger ønskede Skatterådets bekræftelse af, at danske søfolk ombord på skibe, der var på vej til indflagning i Danmark fra registre i ikke-EØS/EU-lande kunne omfattes af nettolønsordningen (DIS) i forbindelse med sidemandsoplæring og deltagelse i kurser under denne sejlads. Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for at beskatte den løn, som de danske søfolk optjente under kurset, efter SØBL § 5, stk. 1, nr. 1, (DIS) var opfyldt.◄

 
SKM2016.394.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger kan anvende DIS-ordningen i SØBL § 5 på rejsende montører, der midlertidigt skal udføre særligt reparations- og vedligeholdelsesarbejde om bord på DIS-skibe.

Det er en forudsætning, at arbejdet udføres, mens skibet er i drift, at de pågældende montører indgår eller vil indgå i skibets sikkerheds- eller driftsbesætning, og at arbejdet ikke umiddelbart vil kunne udføres af landbaseret personale.

Der er ved afgørelsen endvidere lagt særlig vægt på, at der er tale om et vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, der er en bestanddel af og som indgår som led i skibenes sædvanlige drift, der almindeligvis kan udføres af driftsbesætningen.

 
SKM2012.398.SR Skatterådet bekræftede, at sømænd, som DIS-beskattes i henhold til SØBL § 5, stk. 1, 1. pkt., også kan få DIS-løn, mens de er på oplæringskursus i 1-2 uger på et tysk skib.  
SKM2012.40.SR
 
Skatterådet bekræftede, at sikkerhedsarbejde om bord på DIS-skibe, der sejler i piratfyldte farvande, kan anses for lønarbejde erhvervet om bord på et skib, idet det vurderes at høre til de opgaver, der vedrører skibets almindelige drift i bred forstand.