Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Opgørelse
  • Godtgørelse og afskrivning
  • Regnskab
  • Afregning.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er måneden efter lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. Se OPKL § 2, stk. 1.

Opgørelse

Opgørelsen af den afgiftspligtige værdi afhænger af, om der er tale om et forsikringsselskab, en forsikringstager eller en agent.

Forsikringsselskabets opgørelse

Selskabet skal opgøre den afgiftspligtige værdi og omsætning for hver kalendermåned. Se LYSTFAL § 6.

Forsikringstagers opgørelse (gælder kun for forsikringer tegnet uden for EØS)

Forsikringstageren skal efter udgangen af den måned, hvori præmien forfalder til betaling, og senest den 15. i den følgende måned, angive størrelsen af forsikringssummen og afgiften heraf til Skatteforvaltningen. Afgiften af forsikringssummen beregnes forholdsmæssigt for den samme periode, som den forfaldne forsikringspræmie vedrører. Se LYSTFAL § 7, stk. 2.

Disse regler gælder også for lystfartøjsforsikringer, der inden den 1. juli 1992 er tegnet i et andet EU-land, hvis forsikringsvirksomheden ikke lader sig repræsentere her i landet. Se LYSTFAL § 7, stk. 5.

Agentens opgørelse (gælder kun for forsikringer tegnet uden for EØS)

Agenter og lignende, der medvirker til, at lystfartøjer som er hjemmehørende i Danmark, forsikres hos selskaber uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dvs. uden for EU-landene samt Liechtenstein, Norge og Island), skal efter udløbet af hvert kalenderår og senest den 15. januar give Skatteforvaltningen meddelelse om de forsikringer, der er tegnet i det forløbne år, med oplysning om forsikringstagernes navne og adresser. Se LYSTFAL § 7, stk. 3.

Med en agent eller lignende forstås enhver, der medvirker til formidling eller vejledning af ejerne i forbindelse med tegning af forsikringer i lande uden for EU og EØS, herunder forhandlere af lystfartøjer, der formidler eller medvirker ved forsikringstegning. Se LYSTFAL § 7, stk. 4.

Godtgørelse og afskrivning

Forsikringssummen (forholdsmæssigt) for forsikringer, hvis præmie godtgøres forsikringstagere eller afskrives som uerholdelige, kan fradrages i den afgiftspligtige forsikringssum i den måned, i hvilken tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted. Se afsnit D.A.8.1.1.6.4 "Tabet skal være konstateret".

Regnskab

Virksomheden skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiftsbeløbet.

Størrelsen af forsikringssummen for den enkelte lystfartøjsforsikring samt præmiens dækningsperiode skal fremgå af regnskabet. Det skal også fremgå af regnskabet, hvilke præmiebeløb der i den enkelte afgiftsperiode er godtgjort forsikringstagerne eller afskrevet som uerholdelige og de hertil svarende forsikringssummer (forholdsmæssigt).

Afregning

Virksomheden og forsikringstageren skal angive og betale afgiftsbeløbet til Skatteforvaltningen senest den 15. i den følgende kalendermåned. Se LYSTFAL § 7, stk. 2.