åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der er omfattet af reglerne om afgift på forsikringer på lystfartøjer, samt reglerne for forsikringstageres indbetaling af afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Forsikringsvirksomheder
  • Herboende repræsentanter
  • Anmeldelse til registrering
  • Forsikringstagere
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Forsikringsvirksomheder

Forsikringsvirksomheder, der tegner afgiftspligtige lystfartøjsforsikringer, skal betale afgiften og registreres herfor hos Skatteforvaltningen. Det gælder både for danske forsikringsselskaber og for udenlandske selskaber, jf. LYSTFAL § 3, stk. 1, og stk. 6. Se nærmere nedenfor.

Herboende repræsentanter

Afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter LYSTFAL § 3, stk. 1, etableret i et land uden for EU, som ikke er omfattet af den nordiske bistandsaftale, eller i et EØS-land, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, skal registreres ved en herboende repræsentant, jf. LYSTFAL § 3, stk. 3.

Med en herboende repræsentant forstås en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der er etableret her i landet. Se LYSTFAL § 3, stk. 4.

Afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter LYSTFAL § 3, stk. 1, etableret i et andet EU-land, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, kan lade sig registrere ved en herboende repræsentant, jf. LYSTFAL § 3, stk. 4.

Dette vil for nuværende omfatte EU-landene, EØS-landene Norge og Island samt de nordiske lande, der ikke er omfattet af en af de foregående kategorier (Færøerne og Grønland). Det betyder, at forsikringsvirksomheder etableret i disse lande kan vælge, men ikke har pligt til, at være registreret ved en herboende repræsentant.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen.

Se også

  • Blanket nr. 29.033, der anvendes til registrering
  • Afsnit E.A.1.4.1 "Former for registrering".

Forsikringstagere

Afgiften af forsikringer for her i landet hjemmehørende lystfartøjer, jf. § 1, der er tegnet hos forsikringsvirksomheder etableret uden for EØS, (dvs. udenfor EU-landene samt Lichtenstein, Norge og Island) betales af forsikringstageren. Forsikringstageren er den, der lader fartøjet forsikre. Se LYSTFAL § 3, stk. 7 og 8.

Forsikringstageren skal, senest 8 dage efter at forsikringen er tegnet, oplyse Skatteforvaltningen om forsikringens art og omfang, forsikringssummen og præmiens størrelse samt forsikringsselskabets navn og hjemsted. Se LYSTFAL § 7, stk. 1. Denne regel gælder også for lystfartøjsforsikringer, der inden den 1. juli 1992 er tegnet i et andet EU-land, hvis forsikringsvirksomheden ikke lader sig repræsentere her i landet. Se LYSTFAL § 7, stk. 5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2013.364.SR

Skatterådet har i den pågældende sag taget stilling til, at der skal betales afgift af lystfartøjsforsikring, når en dansk ejer af en lystbåd under nærmere beskrevne vilkår overdrager en andel af båden til et selskab i et andet EU-land, selskabet foretager en registrering af båden i det pågældende land, og tegner forsikring af båden. Skatterådet finder ud fra de nærmere beskrevne vilkår ikke, at der sker reel overdragelse af ejerandele.

Skatterådet svarer vedrørende afgiftspligten i den beskrevne situation, at afgiftskravet påhviler forsikringsselskabet, der tegner forsikringen. Afgiftskravet påhviler derimod ikke den danske ejer eller det involverede udenlandske selskab, som skal tegne forsikringen i et dansk eller udenlandsk forsikringsselskab.

Skatterådet bemærker endvidere, at det involverede udenlandske selskab, der skal tegne forsikringerne og betale forsikringspræmier til forsikringsselskabet, indirekte vil kunne blive pålagt afgiftskravet, idet det fremgår af lovens § 17, at forsikringsselskabet eller repræsentanten for forsikringsselskabet kan forhøje forsikringspræmien med afgiften.

Svaret illustrerer, at det er det forsikringsselskab, som tegner forsikringen, der er den afgiftspligtige efter lovens § 3, og som skal registreres og indbetale afgiften. Forsikringstageren bliver ikke afgiftspligtig (når forsikringen er tegnet indenfor EØS).