Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på kaffe og ekstrakt heraf mv.

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering eller ved modtagelse fra udlandet.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af kaffe og ekstrakter heraf mv. står i lov om forskellige forbrugsafgifter. Se lovbekendtgørelse nr. 1445 af 21. juni 2021 med senere ændringer. Loven forkortes i denne vejledning til FORBRAL.

Loven er bl.a. ændret ved:

  • § 11 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. I den anledning blev bagatelgrænsereglen for nystiftede virksomheder præciseret. Præciseringen trådte i kraft den 1. juli 2021.
  • § 1, nr. 5 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, hvor der er foretaget justering af betingelserne for fjernsalgsregistrering. Disse regler trådte i kraft den 1. februar 2022.

Der er i medfør af bl.a. denne lov udstedt en bekendtgørelse nr. 1339 af 9. december 2019 om godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer mv.

Historik

Afgiften blev i 1932 indført på kaffesurrogat og kaffetilsætning, som blev fremstillet her i landet. I 1960 udvidedes afgiften til at omfatte kaffe- og teekstrakter.  I 1976 blev te også pålagt punktafgift. Afgiften på te mv. blev ophævet fra og med 2018.

For at samle en række mindre afgifter, blev afgiften i 1955 lagt ind under lov om forskellige forbrugsafgifter.