Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag.

Regel

Der er afgift på cigaretpapir. Se FORBRAL § 12.

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering eller ved modtagelse fra udlandet.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af cigaretpapir står i lov om forskellige forbrugsafgifter. Se lovbekendtgørelse nr. 1445 af 21. juni 2021 med senere ændringer.

Loven forkortes i denne vejledning til FORBRAL.

Loven er bl.a. ændret ved

  • § 2 i lov nr. 1588 af 27. december 2019. I den anledning affattes FORBRAL § 13 på ny. Samtidig forhøjes satsen for kardusskrå og snus til nasalt brug omfattet af FORBRAL § 13, stk. 1, til 126,93 kr. pr. kg, og satsen for anden røgfri tobak omfattet af FORBRAL § 13, stk. 2, forhøjes til 461,37 kr. pr. kg. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2022.
  • § 1 i lov nr. 1182 af 8. juni 2021. Fra den 1. oktober 2022 indføres der en afgift på nikotinholdige væsker. For varer, hvis indhold af nikotin udgør 12 mg nikotin eller derunder pr. milliliter, vil afgiften udgøre 1,5 kr. pr. ml., mens afgiften for varer, hvis indhold af nikotin er højere end 12 mg nikotin pr. milliliter, vil udgøre 2,5 kr. pr. ml. Afgiften omfattes af en stempelmærkeordning. Registreringspligtige virksomheder kan fra og med den 1. april 2022 registrere sig som oplagshavere med henblik på bestilling af stempelmærker mv. Lovændringen er af lovtekniske årsager ophævet i § 13 ved lov nr. 2616 af 28. december 2021 og genindsat i samme ændringslov § 1. Ændringen træder i kraft 1. oktober 2022.
  • § 11 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. I den anledning blev bagatelgrænsereglen for nystiftede virksomheder præciseret. Præciseringen trådte i kraft den 1. juli 2021. 
  • § 1, nr. 4 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, hvor der er foretaget justering af betingelserne for fjernsalgsregistrering. Disse regler trådte i kraft den 1. februar 2022. Bagatelgrænsen, hvor virksomheder kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt, ændres for registrering af fjernsalg ved § 1, nr. 5 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, hvorved bagatelgrænsen ikke vil gælde for røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker. Ændringen træder i kraft den 1. oktober 2022.
  • § 1, nr. 1 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, hvor afgiften for røgfri tobak ændres fra to afgiftskategorier med forskellig afgiftssats til én afgiftskategori med samme afgiftssats. Afgiftssatsen fastsættes til den afgiftssats, som fra og med den 1. januar 2022 gælder for anden røgfri tobak, jf. § 2 nr. 3, i lov nr. 1588 af 27. december 2019. Der skal fra den 1. oktober 2022 betales en afgift på 461 kr. og 37 øre pr. kilogram for alle typer af røgfri tobak. Afgiften bliver omfattet af en stempelmærkeordning. Registreringspligtige virksomheder kan fra og med den 1. april 2022 registrere sig som oplagshavere med henblik på bestilling af stempelmærker mv.
  • § 1, nr. 1 i lov nr. 2616 af 28. december 2021. Fra den 1. oktober 2022 indføres en afgift på nikotinprodukter, som indeholder nikotin, og som ikke er røgfri tobak efter forbrugsafgiftslovens § 13, en nikotinholdig væske efter § 13 a, stk. 1, eller en tobaksvare omfattet af tobaksafgiftsloven. Afgiften vil udgøre 5,5 øre pr. mg nikotin. Afgiften bliver omfattet af en stempelmærkeordning. Registreringspligtige virksomheder kan fra og med den 1. april 2022 registrere sig som oplagshavere med henblik på bestilling af stempelmærker mv.
  • § 7, nr. 1 i lov nr. 832 af 14. juni 2022 indføres der mulighed for godtgørelse af afgift af røgfri tobak i forbindelse med sammenlægningen af afgiftssatserne for røgfri tobak og indførelse af stempelmærkeordning.
  • § 18, nr. 3 i lov nr. 832 af 14. juni 2022, hvor ikrafttrædelsestidspunktet for indførelse af afgifter på nikotinprodukter og nikotinholdige væsker samt sammenlægningen af afgiftssatser for røgfri tobak udskydes til 1. oktober 2022.