Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på konsum-is af enhver art og på konsum-is-miks, der er beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is.

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering af varen eller ved modtagelse af varen fra udlandet.

Bemærk

Der er en bagatelgrænse, som betyder, at virksomheder, som har et årligt salg eller en årlig import af afgiftspligtige varer, der svarer til en afgift på ikke over 10.000 kr., kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver eller varemodtager og betale afgift. Den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, vil blive anset for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår vil, som følge af dette, ikke skulle indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen.

Lovgrundlag

Reglerne står i lovbekendtgørelse nr. 1148 af 2. juni 2021 med senere ændringer om afgift af konsum-is.

Loven forkortes i denne vejledning til ISAL.

Loven blev ændret ved § 13 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Ved loven er der i § 1, stk. 9, § 2, stk. 2 samt § 2, stk. 4, blevet indsat et nyt 3. pkt. med ordlyden "Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden".

Loven er senest blevet ændret ved § 8 i lov nr. 2616 af 28. december 2021. Ved loven har § 3, stk. 4, fået ordlyden "Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, og hvor der af varen skal betales afgift efter denne lov, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen. Dog finder § 2, stk. 2, også anvendelse for virksomheder omfattet af 1. pkt.". Ændringen trådte i kraft pr. 1. februar 2022.

Historik

Afgiften trådte i kraft 1. januar 1947.