ML § 39 omhandler opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse, ombygning, reparation eller vedligeholdelse af bygning, hvor der er blandede lokaler, dvs. lokaler udelukkende anvendt til momspligtig aktivitet og lokaler udelukkende anvendt til ikke-momspligtig aktivitet.

ML § 38 omhandler opgørelse af delvis fradragsret for moms, hvor der tale om blandet anvendte lokaler, dvs. både momspligtig og ikke-momspligtig aktivitet i lokalet. Se afsnit D.A.11.4.4 om særlige regler for delvis fradragsret for moms ved fast ejendom ML § 39 og ML § 40, stk. 1.

Der gælder dog særlige regler for vedligeholdelse af veje, som benyttes ved tilkørsel til en registreret landbrugsvirksomheds beboelsesbygninger og driftsbygninger. Se afsnit D.A.21.3.4.6.6.2 og afsnit D.A.11.4.4.9 om delvis fradragsret for moms ved tilkørselsveje ML § 40, stk. 1.

For andre udgifter, fx udgifter til kontorhold, administration mv., har momsregistrerede virksomheder fradragsret efter momslovens almindelige regler om fradragsret. Se afsnit D.A.21.3.4.6.6.3 og afsnit D.A.11.4 om delvis fradragsret.