Momsregistrerede virksomheder kan fradrage momsen af virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter ML § 13. Se ML § 37, stk. 1.

For visse indkøb er der dog ingen eller kun begrænset fradragsret for moms. Se ML § 42 og afsnit D.A.11.5 om særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML § 42.

For varer og ydelser, som både anvendes til momspligtige aktiviteter, momsfrie aktiviteter eller virksomheden uvedkommende formål, er der delvis fradragsret for momsen. Se ML §§ 38-41 og afsnit D.A.11.4 om delvis fradragsret.

Virksomheder, der er momspligtige af byggeri mv. for egen regning med henblik på salg eller udlejning (ML § 6) eller for byggeri mv. med henblik på virksomhedens eller virksomhedens indehavers brug (ML § 7), anses med hensyn til det udførte arbejde og de materialer, der anvendes til dette arbejde, for at have foretaget en momspligtig leverance til virksomheden selv. Se ML § 6, stk. 2, og ML § 7, stk. 2. Virksomheden har fuld fradragsret for momsen af de materialer, der anvendes til det udførte arbejde.

Den "pålægsmoms", der beregnes af byggeri mv. efter ML §§ 6 og 7, er på en gang salgsmoms og købsmoms for virksomheden. Virksomheden har derfor fradrag for "pålægsmomsen" efter momslovens almindelige regler, jf. ML § 37, stk. 2, nr. 5. Der er altså fuld fradragsret for "pålægsmomsen" i det omfang, der er tale om byggeri mv. af bygninger, som udelukkende anvendes til momspligtige formål.

For bygninger, der anvendes helt eller delvis til momsfri aktiviteter eller til formål, som er den momsregistrerede virksomhed uvedkommende, er der enten ingen fradragsret eller delvis fradrag for "pålægsmomsen". Se ML § 37, stk. 1, og ML § 39.

For bygninger, der anvendes til de formål, der er nævnt i ML § 42, er der tilsvarende ikke fradragsret for "pålægsmomsen".

Fuld og delvis fradragsret for moms i forbindelse med byggeri mv. for egen regning er nærmere beskrevet i afsnittene D.A.21.3.4.6.2 - D.A.21.3.4.6.6.