Indhold

Dette afsnit beskriver tidspunktet for momspligtens indtræden for bygge- og anlægsvirksomheder, der er momspligtige af byggeri for egen regning. Se ML § 23.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.7 om momspligtens indtræden.

Regel

De arbejdsydelser, der er præsteret af virksomheden, og de materialer, der er anvendt i forbindelse hermed, skal medregnes til momsgrundlaget i den momsperiode, hvor de er udført eller anvendt. Momsafregningen kan altså ikke udskydes, indtil bygningerne sælges eller tages i anvendelse, men skal foretages momsperiode for momsperiode med endelig regulering ved arbejdets færdiggørelse. Se MNA1970, 308.

Der skal derfor løbende betales moms af værdien af de arbejdsydelser og materialer, som anvendes ved byggeriet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse      

Afgørelsen i stikord

Kommentarer      

Landsskatteretskendelser

MNA1970, 308

Når registrerede byggevirksomheder på egne grunde opførte huse, der var bestemt til salg eller udlejning, skulle værdien af de medgåede materialer og arbejdsydelser medregnes i den momspligtige omsætning for den momsperiode, hvor de var taget i anvendelse. Årsagen var, at opførelse af huse på egne grunde betragtes som udførelse af arbejde for egen regning. Der skulle derfor løbende betales kvartalsvis moms af værdien af de materialer og arbejdsydelser, der blev anvendt til opførelse af huse på egne grunde. Den kvartalsvise opgørelse af værdien af de anvendte materialer og arbejdsydelser kunne efter aftale med toldvæsenet ske summarisk med endelig opgørelse ved byggearbejdets afslutning.