åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, at ombygnings- og moderniseringsarbejde skal anses for udført som byggearbejde for egen regning, hvis byggevirksomheden ejer bygningen på det tidspunkt, hvor arbejdet er påbegyndt. I de tilfælde hvor en byggevirksomhed indgår en aftale om salg af en eksisterende bygning og samtidigt forpligter sig til at udføre ombygnings- og moderniseringsarbejde, er der tale om byggeri for fremmed regning, når ombygningsarbejdet er påbegyndt efter handlens indgåelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Det egentlige ombygningsarbejde
  • Bindende aftale
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I forbindelse med ombygnings- og moderniseringsarbejde skal arbejdet anses for udført som byggearbejde for egen regning, hvis byggevirksomheden ejer bygningen på det tidspunkt, hvor arbejdet er påbegyndt.

I de tilfælde, hvor en byggevirksomhed indgår en aftale om salg af en eksisterende bygning og samtidigt forpligter sig til at udføre ombygnings- og moderniseringsarbejde på bygningen, er det afgørende, om byggearbejdet er påbegyndt ved handlens indgåelse.

Hvis ombygnings- og moderniseringsarbejdet først iværksættes efter handlens indgåelse, skal arbejdet anses for udført for fremmed regning.

Det egentlige ombygningsarbejde

Hverken de forudgående arkitektundersøgelser eller en eventuel nedrivning kan anses for at være en påbegyndelse af de konkrete ombygningsprojekter i momslovens forstand. Ombygning kan altså ikke anses for påbegyndt ved projektering og nedrivning. Se SKM2003.123.HR.

Et byggeri kan anses for udført for egen regning, hvis det egentlige ombygningsarbejde er påbegyndt før, der er indgået en bindende aftale mellem parterne. Det egentlige ombygningsarbejde omfatter ikke projektering eller nedrivning, men kun byggearbejde, der har karakter af genopbygning af en eksisterende ejendom eller nybygning inde i eller oven på en eksisterende bygning. Se SKM2006.595.SR.

Bindende aftale

Et byggefirmas ombygning er omfattet af reglerne for byggeri for fremmed regning, da byggefirmaet har solgt ejendommene før byggefirmaets påbegyndelse af ombygningerne. Se SKM2003.123.HR.

Se mere om, hvornår en bindende aftale foreligger, i afsnit D.A.21.3.2.1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2003.123.HR

Forudgående arkitektundersøgelser eller en eventuel nedrivning kunne ikke anses for at være en påbegyndelse af ombygningsprojekter i momslovens forstand. Under hensyn til byggevirksomhedens byggeregnskab og tidspunktet for byggetilladelse var byggeriet altså påbegyndt efter, at der var indgået bindende aftaler om overdragelse af begge dele af ejendommen. Ombygningen var derfor sket for fremmed regning.

Højesteret tiltrådte landsrettens begrundelse (præmisser). Højesteret udtalte med hensyn til fastlæggelsen af tidspunktet for byggearbejdets påbegyndelse, at ombygningen ikke kunne anses for påbegyndt ved projektering og nedrivning.

SKM2003.123.HR stadfæster SKM2002.392.VLR.

Skatterådet

SKM2006.595.SR

Byggeriet kunne anses for udført for egen regning, hvis det egentlige ombygningsarbejde var påbegyndt før, der var indgået en bindende aftale mellem parterne. Det egentlige ombygningsarbejde omfattede i momsmæssig henseende ikke projektering eller nedrivning, men kun byggearbejde, der havde karakter af genopbygning af en eksisterende ejendom eller nybygning inde i eller oven på en eksisterende bygning.