Momspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, som ikke er momsfri efter ML § 13, skal anmelde virksomheden til momsregistrering hos Erhvervsstyrelsen. Se ML § 47, stk. 1, og §§ 1-2 i bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove (Bekendtgørelse nr. 223 af 3 marts 2012).

Momspligtige personers byggeri for egen regning sidestilles med levering af varer og ydelser. Se ML § 6, stk. 2, og ML § 7, stk. 2.

Hvis de samlede momspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode, skal der ikke ske registrering eller betales moms, jf. ML § 48, stk. 1. En tandlæge, hvis aktiviteter er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 1, og som lader egne ansatte ombygge eller modernisere egne eller lejede bygninger til virksomhedens brug, jf. ML § 7, skal således momsregistreres, hvis værdien af materialerne samt det arbejde, der udføres, overstiger 50.000 kr. årligt.

Virksomhederne kan dog, uanset at de momspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr., vælge at lade sig registrere (valgfri registrering), jf. ML § 49, stk. 1. Valgfri registrering skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår, jf. ML § 49, stk. 2.

Selvom levering af fast ejendom, bortset fra nye bygninger og byggegrunde, er momsfri, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 9, er der på visse betingelser mulighed for at blive frivilligt registreret for køb og til- og ombygning af fast ejendom. Se bemærkningerne til lov nr. 520 af 12. juni 2009. Se afsnit D.A.14.5.

Tilsvarende er der på visse betingelser mulighed for at blive frivilligt registreret for udlejning, herunder bortforpagtning, af fast ejendom. Se afsnit D.A.14.5.

Momspligtige personer, der ikke er etableret her i landet, og som er registreringspligtige efter ML § 47, stk. 1, skal anmeldes til registrering her i landet, jf. ML § 47, stk. 2.

50.000 kroners-grænsen gælder ikke for udenlandske virksomheder, der er registreringspligtige efter ML § 47, stk. 1 og 2. Disse virksomheder skal altid registreres og betale moms, uanset omsætningens størrelse her i landet.

Om registreringspligt i øvrigt, herunder registreringspligt ved erhvervelser og fjernsalg, se afsnit D.A.14.