Indhold

Afsnittet handler om, hvorvidt en lønmodtager kan få fradrag for tab opstået i forbindelse med tyveri.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Omstændigheder
  • Tyveri af arbejdsgiverens midler
  • Tyveri af egen løn
  • Tyveri af driftsmidler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Forudsætningen for, at der kan indrømmes fradrag for en lønmodtagers tab er, at udgiften hertil står i nøje forbindelse med erhvervsudøvelsen. Udgiften skal derfor opfylde betingelserne i SL § 6, litra a, for at være afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Et eventuelt fradrag er omfattet af bundgrænsen i LL § 9, stk. 1, på ►7.000 kr. årligt i 2024 (6.700 kr. i 2023)◄. Se mere om bundgrænsen mv. i LL § 9, stk. 1, og C.A.4.3.1.1 om fradrag for lønmodtagere.

Hvor der begæres fradrag for tab ved tyveri, må det som dokumentation eller sandsynliggørelse kræves, at der er indgivet politianmeldelse.

Omstændigheder

Det vurderes, at tab ved tyveri for lønmodtageren vil være relevant i forhold til erhvervsudøvelsen i følgende tilfælde:

  • Hvor midler, der tilhører arbejdsgiveren og som opbevares af lønmodtageren, mistes ved tyveri.
  • Ved tyveri af lønmodtagerens egen løn.

Det sidste tilfælde kan i dag formentlig kun forekomme, hvor lønmodtageren modtager dele af lønnen i kontanter.

Tyveri af arbejdsgiverens midler

Lønmodtageren kan få fradrag i den skattepligtige indkomst for tab opstået ved, at han/hun skal erstatte arbejdsgiveren ved tyveri, hvis lønmodtageren har påtaget sig risikoen og ansvaret for opbevaringen af arbejdsgiverens midler.

Dette antages at kunne forekomme i to situationer,

  • hvor kontante pengemidler opbevares på lønmodtagerens bopæl eller lignende
  • hvor lønmodtageren som led i sit arbejde har til opgave at opkræve og opbevare kontante midler for arbejdsgiveren (salgschauffører, inkassatorer og lignende).

Hvor midler, fx i form af en kassebeholdning, opbevares på lønmodtagerens bopæl eller lignende, er forudsætningen for fradragsret, at der er en erhvervsmæssig årsag til denne opbevaringsform. Dette kan være et led i ansættelsesforholdet. Der kan også være tale om, at der ikke er tilstrækkeligt betryggende opbevaringsmulighed hos arbejdsgiveren eller på anden vis, fx ved indsættelse i bank. Størrelsen af de opbevarede midler må også tages i betragtning.

Det er en betingelse, at der ikke kan opstå tvivl om beholdningens erhvervsmæssige tilknytning. Det er også en forudsætning for fradrag, at opbevaringen er sket på forsvarlig vis.

Eksempel

En funktionær, der modtog indbetalinger på arbejdsgiverens kontor, tog disse med hjem til opbevaring. Indbetalingerne var modtaget efter bankernes lukketid, og der fandtes ikke pengeskab eller andet forsvarligt opbevaringssted på kontoret. Lønmodtageren opbevarede midlerne i et aflåst skab i hans soveværelse, hvorfra de blev stjålet, mens han var væk i nogle timer. Lønmodtageren fik godkendt fradrag. Tabet blev anset for at have så nær tilknytning til erhvervet, at betingelserne herfor var til stede, og opbevaringen kunne ikke betegnes som uforsvarlig. Se LSRM 1958, 114 LSR.

Fradraget foretages i det år, hvor tyveriet konstateres, selvom lønmodtageren eventuelt først erstatter beløbet det efterfølgende år.

Tyveri af egen løn

Som hovedregel er der ikke fradragsret for tab ved tyveri af løn. Dog gives der i visse tilfælde fradrag, når lønnen på selve udbetalingsdagen stjæles på arbejdsstedet fra et aflåst opbevaringssted, og den endnu kan individualiseres.

Herudover er der ikke mulighed for at fradrage et tab ved tyveri af løn. Se LSRM 1960.127 LSR, hvor skatteyderen på vej for at indsætte lønnen i banken blev frastjålet denne under et ophold i en forretning. Der er heller ikke mulighed for fradrag, hvor tyveri på arbejdspladsen sker dagen efter lønudbetalingen.

Hvis arbejdstageren som led i arbejdsforholdet har bopæl på arbejdsstedet, kræves det, at tyveriet finder sted i umiddelbar tilknytning til lønudbetalingen. Se LSRM 1960.39 LSR.

Tyveri af driftsmidler

Ud over fradrag for tab ved tyveri af kontante midler og lignende, er der mulighed for fradrag i forbindelse med tyveri af driftsmidler.

Der er ikke fradragsret for udgift til tyveriforsikring af privat indbo og lignende.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet indeholder relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1960, 127

Der var ikke fradrag for tyveri af løn, der lå i en håndtaske, som på vej til banken blev stjålet under ophold i en forretning.

LSRM 1960, 39

Der var ikke fradrag for tab af løn stjålet fra en sømands kahyt. Tyveriet var ikke sket i umiddelbar tilknytning til udbetalingen af lønnen og blev anset som privat formuetab.

LSRM 1958, 114

Ingeniør fik godkendt fradrag for tab ved tyveri. Midlerne var modtaget som led i hans ansættelsesforhold og efter bankernes lukketid. Beløbet var opbevaret på hans bopæl i et aflåst skab, hvorfra det blev stjålet ved indbrud.