åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Regel

Lønmodtagere kan fradrage deres udgifter, i forbindelse med det indtægtsgivende arbejde i den skattepligtige indkomst efter SL § 6, litra a. Se afsnit C.A.1.1 om indkomstbegrebet. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag. Dette gælder også lønmodtagerens udgifter i form af afskrivninger. Bemærk, at eventuelt genvundne afskrivninger skal medregnes til den personlige indkomst. Se nærmere om lønmodtagers fradrag for afskrivninger i C.A.4.3.1.10.

Se om ligningsmæssige fradrag under afsnit C.A.2.2.3.

Skattepligtige, der er lønmodtager i et selskab, hvori de ejer aktier eller anparter, behandles som andre lønmodtagere med hensyn til fradrag for udgifter i forbindelse med arbejdet.

Bundgrænse

Lønmodtagerudgifter kan som hovedregel kun fradrages med det beløb, hvormed udgifterne sammenlagt overstiger et grundbeløb i 2010-niveau på 5.500 kr. årligt. Se LL § 9, stk. 1, 1. pkt. Beløbets størrelse reguleres efter PSL § 20, og er i ►2024 på 7.000 kr. (6.700 kr. i 2023)◄.

Denne bundgrænse gælder dog ikke lønmodtageres fradrag for:

 • Udgifter til kost og logi på en rejse efter LL § 9 A. Se LL § 9, stk. 2.
 • Udgifter til befordring mellem bopæl og arbejdssted efter LL § 9 C og LL § 9 D. Se LL § 9, stk. 2.
 • Befordringsudgifter efter LL § 9 B, stk. 4. Se LL § 9, stk. 2.
 • Kontingenter til fagforeninger efter LL § 13. Se LL § 9, stk. 2.
 • Udgifter til kost og logi ved dobbelt husførelse efter SL § 6, litra a. Se LL § 9, stk. 2.
 • Udgifter til arbejdsløshedsforsikring efter PBL § 49, stk. 1. Se LL § 9, stk. 2.
 • Bidrag til efterlønsordningen efter PBL § 49 A, stk. 1. Se LL § 9, stk. 2.
 • Bidrag til fleksydelsesordningen efter PBL § 49 B, stk. 1. Se LL § 9, stk. 2.
 • Fradrag for underholdsydelser. Se afsnit C.A.4.3.4.
 • Fradrag for gaver til almenvelgørende og almennyttige foreninger mv. Se afsnit C.A.4.3.5.
 • Udgifter, der knytter sig til indtægter, der ikke er modtaget som led i et lønmodtagerforhold. Se afsnit C.A.4.3.2.8 om fradrag for lægdommere, vidner m.fl. om nævninge og domsmænd.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2022.505.BR

Sagen angik i første række spørgsmålet, om en bonuskontoordning havde karakter af gyldig lønomlægning i skattemæssig henseende. I anden række angik sagen, om foretagne køb fra bonuskontoen kunne fradrages som lønmodtagerudgifter, jf. LL § 9. Byretten fandt det ikke godtgjort, at en række udgifter, som lønmodtagerne havde afholdt fra bonuskontoen, var relateret til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsterhvervelsen, og udgifterne var derfor ikke fradragsberettigede, jf. LL § 9. I forhold til fradrag for en pc, hvor den blandede benyttelse kunne fastsættes til 50 pct., var udgiften dermed under bundgrænsen i LL § 9, hvorfor udgiften ikke kunne fradrages som lønmodtagerudgift.

Skatterådet

SKM2007.578.SR

Skatterådet bekræftede, at en skuespiller måtte anses for at være lønmodtager. Hun modtog primært A-indkomst og kunne dermed ikke fratrække udgifter i den personlige indkomst. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at udgifter afholdt til agent, anses for at være fradragsberettigede driftsudgifter. Spørger kunne derfor fratrække udgiften som ligningsmæssigt fradrag, efter reduktion af det til enhver tid gældende bundfradrag (LL § 9, stk. 1), der for indkomståret 2007 var 5.200 kr.