åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.4.3.5.10 Optagelse på liste over godkendte foreninger i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om optagelse på liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i henhold til BAL § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Kort om godkendelse
 • Betingelse for alle institutioner mv.

Kort om godkendelse

Skatteministeren er bemyndiget til at bevilge boafgiftsfritagelse for arv, legat og forsikringer mv. til

 • offentlige institutioner
 • den danske folkekirke
 • valgmenigheder
 • religiøse samfund
 • foreninger
 • selskaber
 • stiftelser

med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål. Se BAL § 3, stk. 2.

Foreninger mv. har mulighed for at blive optaget på den årlige liste om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund med markering som godkendt almenvelgørende eller på anden måde almennyttig institution mv. i henhold til BAL § 3, stk. 2.

Den årlige liste indeholder en fortegnelse over institutioner mv., der markeret med 1) og/eller 2). Disse institutioner mv. er godkendt i henhold til LL §§ 8 A og/eller LL § 12, stk. 3. Disse institutioner må modtage arv mv. afgiftsfrit, efter BAL § 3, stk. 1, litra g.

Ansøgning fra institutioner mv. der allerede har boafgiftsfritagelse

Andre almenvelgørende eller i øvrigt almennyttige institutioner mv., der allerede har opnået en boafgiftsfritagelse, kan ansøge Skattestyrelsen om optagelse på listen som godkendt i henhold til BAL § 3, stk. 2, uden at afvente en konkret arveerhvervelse. Ansøgningen skal være vedlagt kopi af boafgiftsfritagelsen samt den dagældende fundats eller vedtægt og kopi af den nugældende fundats eller vedtægt, hvis den afviger fra den førnævnte.

Ansøgning i andre tilfælde

Andre institutioner mv. kan i forbindelse med en konkret arveerhvervelse ansøge om boafgiftsfritagelse i henhold til BAL § 3, stk. 2, som almenvelgørende eller i øvrigt almennyttig institution, og kan i denne forbindelse anmode om at blive optaget på den førstkommende liste over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund som godkendt i henhold til LL § 8 A, LL § 12, stk. 3, eller BAL § 3, stk. 2.

Ansøgningen skal sendes til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Oplysningerne kan også indsendes digitalt via www.skat.dk.

Betingelse for alle institutioner m.v.

Der er en betingelse for optagelse og forbliven på listen over godkendte institutioner mv. i henhold til BAL § 3, stk. 2, at institutionen mv.

 • giver Skattestyrelsen skriftlig besked om eventuelle ændringer i institutionens vedtægter
 • Indsender årsregnskabet, hvis Skattestyrelsen anmoder om det.

Regnskab og ændrede vedtægter skal sendes til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Oplysningerne kan også indsendes digitalt via www.skat.dk.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2022.8.ØLR

Sagen angik, om en mindefond havde et almenvelgørende eller almennyttigt formål, der berettigede fonden til fritagelse for boafgift af arv efter BAL § 3, stk. 2.

Fonden havde ifølge fondens fundats flere formål, herunder bl.a. et formål om vedligeholdelse og fornyelse af et gravsted tilhørende arveladers familie samt at uddele en flidspræmie til studenter fra et bestemt gymnasium i Danmark.

Landsrettens flertal fandt, at fonden ikke kunne fritages for boafgift efter BAL § 3, stk. 2. Fonden havde ikke godtgjort, at formålene om gravstedvedligeholdelse og uddeling af flidspræmien udgjorde en så begrænset del af fondens samlede formål, således at fonden på trods heraf udelukkende havde almenvelgørende eller andet almennyttigt formål efter BAL § 3, stk. 2.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.