Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for varme, som anvendes til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til el- og kraftvarmeproduktion) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie).

Afsnittet indeholder:

  • Energiafgift på varer til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og olietanke
  • CO2-afgift på varer til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og olietanke
  • CO2-afgift på fjernvarme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og olietanke
  • Samlet oversigt over godtgørelse af energiafgift og CO2-afgift
  • Måling mv. af varme til stilstandsvarme
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

  • Styresignal af 6. juli 2011, SKM2011.474.SKAT, med følgende titel: Energiafgifter - godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning
  • Nyhedsbrev af 6. juli 2011 med følgende titel: Energiafgifter - godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og opvarmning af olie i tanke.

Nyhedsbrevet indeholder regler om afgiftsgodtgørelse for forbrug af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning for både kraftvarmeanlæg og varmeproduktionsanlæg.

Energiafgift på varer til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og olietanke

Et kraftvarmeværk har ret til godtgørelse af energiafgiften på varer og fjernvarme, som anvendes til produktion af varme, der bruges til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af elektricitet og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie).

Forbruget af varer fordeles efter samme nøgle (forhold) som værkets forbrug af varer til produktion af elektricitet og varme. Det vil sige, at der skal ske en fordeling efter brændselsfordelingsreglerne, der gælder for produktion af elektricitet og varme. Se GASAL § 8, stk. 2, KULAL § 7, stk. 1 og MINAL § 9, stk. 2.

Værket har ret til fuld godtgørelse (afgiftsfrihed) af energiafgiften på varme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlægget og til varmholdelse af driftsolietanken, der efter nævnte fordeling henføres til produktion af elektricitet.

Forbrug af varme, der kan henføres til produktion af varme, er omfattet af de almindelige regler for godtgørelse af energiafgifter til procesformål i momsregistrerede virksomheder. Se ELAL § 11 og § 11 c, GASAL § 10 og § 10 a, KULAL § 8 og § 8 a, og MINAL § 11 og § 11 a. Det vil sige, at værket skal betale procesafgift.

Se også

Afsnit E.A.4.6.1.7 om opgørelse af godtgørelse (Godtgørelse af afgift af brændsler til proces).

Bemærk

Kraftværker har ret til fuld godtgørelse af energiafgiften på varme til stilstandsopvarmning af anlægget og til varmholdelse af driftsolietanken.

CO2-afgift på varer til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og olietanke

CO2-kvoteomfattede værker

CO2-kvoteomfattede kraftværker og kraftvarmeværker har ret til fuld godtgørelse af CO2-afgift på brændsel, som værket anvender til produktion af varme, der bruges til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af elektricitet og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie). Se CO2AL § 9 a, stk. 1.

Ikke-kvoteomfattede værker

Ikke-kvoteomfattede kraftværker og kraftvarmeværker har ikke ret godtgørelse af CO2-afgift på brændsel, som værket anvender til fremstilling af varme, der bruges til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af elektricitet og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie).

CO2-afgift på fjernvarme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og olietanke

Muligheden for godtgørelse af CO2-afgift på fjernvarme til stilstandsopvarming af kraftvarmeanlæg og olietanke afhænger af, hvor varmen er produceret. Se nedenstående.

Kvoteomfattede værker

CO2-kvoteomfattede kraftværker og kraftvarmeværker har ret til fuld godtgørelse af CO2-afgift på fjernvarme, der er produceret på et kvoteomfattet kraftvarmeanlæg eller varmeproduktionsanlæg og som anvendes til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af elektricitet og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie). Se CO2AL § 9 b, stk. 1.

CO2-kvoteomfattede værker har derimod ikke ret til godtgørelse af CO2-afgift på fjernvarme til nævnte procesformål, hvis varmen er produceret på et ikke-kvoteomfattet anlæg. Se CO2AL § 9 a, stk. 1.

Ikke-kvoteomfattede værker

Ikke-kvoteomfattede kraftværker og kraftvarmeværker har ret til fuld godtgørelse af CO2-afgift på fjernvarme, der er produceret på et kvoteomfattet kraftvarmeanlæg eller varmeproduktionsanlæg, og som anvendes til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af elektricitet og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie). Se CO2AL § 9 b, stk. 1.

Ikke-kvoteomfattede værker har derimod ikke ret til godtgørelse af CO2-afgift på fjernvarme til nævnte procesformål, når varmen er produceret på et ikke-kvoteomfattet anlæg.

Samlet oversigt over godtgørelse af energiafgift og CO2-afgift

Reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift på varme, der anvendes til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af elektricitet og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie) er kort sammenfattet i nedenstående oversigt:

Afgift/energiforbrug

Kvoteomfattede kraftvarmeanlæg

Ikke-kvoteomfattede kraftvarmeanlæg

Energiafgift på varer henført til produktion af el

Fuld godtgørelse

Fuld godtgørelse

Energiafgift på varer henført til produktion af varme

Godtgørelse efter procesregler (nedsat godtgørelse)

Godtgørelse efter procesregler (nedsat godtgørelse)

Energiafgift på fjernvarme henført til produktion af el

Fuld godtgørelse

Fuld godtgørelse

Energiafgift på fjernvarme henført til produktion af varme

Godtgørelse efter procesregler (nedsat godtgørelse)

Godtgørelse efter procesregler (nedsat godtgørelse)

CO2-afgift på brændsel henført til produktion af el

Fuld godtgørelse

Ingen godtgørelse

CO2-afgift på brændsel henført til produktion af varme

Fuld godtgørelse

Ingen godtgørelse

CO2-afgift på kvoteomfattet fjernvarme vedrørende produktion af el og varme

Fuld godtgørelse

Fuld godtgørelse

CO2-afgift på ikke-kvoteomfattet fjernvarme vedrørende produktion af el og varme

Ingen godtgørelse

Ingen godtgørelse

Opvarmning af olietanke, der indgår som kraftvarmeværkets olielagerbeholdning, men som ikke indgår i driften, følger de almindelige regler for godtgørelse af energiafgifter, som gælder for momsregistrerede virksomheder.

Måling mv. af varme til stilstandsvarme

Opgørelse af godtgørelsesberettiget afgift på varme til stilstandsvarme og tankopvarmning skal baseres på en måling.

Hvis varmen både anvendes til procesformål og almindelig rumvarme/varmt vand opgøres den godtgørelsesberettigede andel som forholdet mellem på den ene side den mængde varmeenergi, som forbruges til de anførte procesformål, og på den anden side energien i den samlede mængde varme.

Målingen af energiforbruget til procesformål skal ske på det sted, hvor energien overgår til procesformål.

Forbrug af fjernvarme fra det kollektive net

For forbrug af varme fra det kollektive varmeforsyningsnet lægges afgiftsbelastningen på fjernvarmen til grund for opgørelse af den godtgørelsesberettigede afgift. Afgiftsbelastningen på sådan fjernvarme er dermed den samme som for fjernvarme til øvrige varmekunder.

Direkte forbrug af produceret varme

For direkte forbrug af produceret varme, det vil sige varme, der ikke stammer fra det kollektive varmeforsyningsnet, lægges afgiftsbelastningen på den producerede varme på varmeproduktionsanlægget/værket til grund for opgørelse af den godtgørelsesberettigede afgift. Det vil sige, at tab i varmeforsyningsnettet ikke skal indgå ved opgørelse af afgiftsbelastningen på varmen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme

SKM2010.705.ØLR

Et varmeforsyningsselskab brugte energi til stilstandsvarme og tankopvarmning i spids- og reservelastvarmecentraler. Energiforbruget medgik dels til

  • at opvarme vandet i kedlerne, når centralerne ikke var i drift for hurtigere at kunne starte centralerne op og for at undgå tæring af kedlerne
  • opvarmning af olietanke, så olien kunne holdes flydende med henblik på hurtig opstart af centralerne.

Landsretten fandt, at energiforbruget, der blev registreret særskilt, ikke kunne anses for anvendt til fremstilling af varme, som leveres fra virksomheden. Virksomheden havde derfor ret til godtgørelse af afgift efter MINAL § 11, stk. 2, og de tilsvarende bestemmelser i elafgiftsloven, kulafgiftsloven og gasafgiftsloven.

Dommen har også betydning for stilstandsvarme og tankopvarmning i kraftvarmeanlæg.