Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for opgørelse af den afgiftspligtige mængde gas for distributions- og transmissionsselskaber (gasnetvirksomheder).

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde
  • Større forbrugere med månedsafregning
  • Á conto opkrævninger
  • Betaling via BetalingsService (NETS)
  • Samlet udsendelse af á conto opkrævninger.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Gasnetvirksomhedernes afgiftspligtige leverancer i en kalendermåned er de leverancer, for hvilke der i den pågældende måned er udstedt fakturaer, herunder á conto opkrævninger.

Dette medfører, at alle fakturaer og á conto opkrævninger, der udstedes i en måned, skal medtages ved opgørelsen af de afgiftspligtige leverancer for den samme måned. Der gælder samme regler uanset om fakturaen/á conto opkrævningen sendes med post eller elektronisk til gaskunder.

En eventuel forfaldsdato eller dato for sidste rettidige betaling kan ikke lægges til grund for opgørelsen af de afgiftspligtige leverancer.

Fakturadatoen skal dermed bruges ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde gas ved gasselskabers afregning af gasafgift og CO2-afgift.

I de følgende afsnit er reglerne for opgørelse af den afgiftspligtige mængde gas beskrevet på grundlag af en række af de faktureringsmetoder, som gasnetvirksomhederne almindeligvis anvender over for kunderne. Reglerne anvendes i øvrigt også ved opgørelse af momstilsvaret. Dette fremgår af afsnit D.A om moms.

Større forbrugere med månedsafregning

Reglerne for opgørelse af den afgiftspligtige mængde for kunder, hvor der sker slutafregning hver måned, kan vises ved følgende eksempel:

Leveringsperiode

Januar

Gasmåler aflæses

Månedsskiftet januar/februar

Faktura

Faktura udstedes primo eller medio februar

Opgørelse af afgiftspligtig mængde (leverance)

Leverancen skal medregnes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde for afgiftsperioden februar

Frist for angivelse og betaling

15. marts

Á conto opkrævninger

Der gælder de samme opgørelsesregler som nævnt oven for ved månedsafregnende kunder for á conto opkrævninger, som sendes enkeltvis til kunder for hver á conto periode.

Det betyder, at en á conto opkrævning, der udstedes i fx marts for en 3 måneders á conto periode (februar, marts og april), skal medregnes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde for marts.

Betaling via BetalingsService (NETS)

Ved betaling for leverancer via BetalingsService, som drives af NETS, indgår blandt andet følgende måder at fakturere på:

  • Kunden får tilsendt fakturaer - á conto opkrævninger for hver á conto periode og en årsafregning (slutafregning) - fra selskabet og en betalingsoversigt
  • Kunden får tilsendt en slutafregning fra gasnetvirksomheden og en betalingsoversigt fra NETS for slutafregningen - mens den løbende á conto opkrævning for hver á conto periode sker via NETS.

Hvis gasnetvirksomheden både udsteder á conto opkrævninger for hver á conto periode og en slutafregning - hvoraf det fremgår, at betaling vil ske via NETS - er det fakturadatoen på de udstedte áa conto opkrævninger og slutafregningen, der skal anvendes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde. Datoen på betalingsoversigten fra NETS er dermed uden betydning i dette tilfælde.

Hvis gasnetvirksomheden udsteder en slutafregning, er det fakturadatoen på slutafregningen, der skal anvendes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde. Det samme gælder i de tilfælde, hvor slutafregningen er slået sammen med første á conto rate for det nye afregningsår.

For de øvrige á conto rater anvendes betalingsoversigten fra NETS som faktura under forudsætning af, at betalingsoversigten indeholder de samme oplysninger, som kræves for en faktura. Det forudsætter også, at hver fakturering/transaktion på en betalingsoversigt skal forsynes med en særskilt udstedelsesdato (fakturadato).

Denne dato skal også lægges til grund af momsregistrerede kunder for, hvornår leverancen ifølge a conto opkrævningen må medregnes ved opgørelse af eventuel godtgørelsesberettiget energiafgift (gasafgift).

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.15.7 om godtgørelse af energiafgifter via momsangivelsen.

Samlet udsendelse af á conto opkrævninger

Gasnetvirksomheder, der udsender alle indbetalingskort samlet for alle á conto perioder i afregningsåret, skal som hovedregel medtage alle á conto opkrævningerne ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde i den afgiftsperiode, hvori den samlede udsendelse af indbetalingskortene sker.

Hovedreglen kan dog fraviges, så gasnetvirksomhederne kan forsyne indbetalingskortene med hver sin fakturadato, der herefter kan anvendes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde. Fakturadatoen skal ligge forud for en forfaldsdato og sidste rettidige indbetalingsdag.

Det er en betingelse, at det klart fremgår af indbetalingskortene, hvornår momsregistrerede gaskunder må medregne á conto opkrævningen ved opgørelse af eventuel godtgørelsesberettiget energiafgift (gasafgift).